Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommunalnämnden (1862-1970)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Kommunalnämndens protokoll
A2 - Bilagor till protokollen
A3 - Arbetsutskottets protokoll
A4 - Organisationsutskottets protokoll
A5 - Planeringsutskottets protokoll
A6 - Förslag till utgifts- och inkomststat
B1 - Statsbidrag för polislöner
C1 - Brevdiarier
C2 - Diariekort
D1 - Fyrktalslängder
D2 - Liggare över utbetalade understöd
D3 - Förteckningar över hyresgäster i kommunens lägenheter
D4 - Förteckningar över fosterbarn
D5 - Diarieplaner
E1 - In- och utgående skrivelser, ej diarieförda
E2 - Handlingar inkomna från Stockholmstraktens regionplanenämnd
E3 - Handlingar inkomna från Stockholms norra förorters
E4 - Handlingar inkomna från Vägförvaltningen i Stockholms län
E5 - Handlingar inkomna från Stockholms förorters
E6 - Korrespondens rörande polisväsendet
E7 - Diarieförda handlingar
F1 - Persondosierer, polismän
F2 - Mantalsskrivningsärenden
F3 - Kulturbyggnadsutredningen
F4 - Ungdomsutredningen
F5 - Handlingar från kommittén för utredning om samlingslokal i Skälby-Barkarby
F6 - Handlingar från kommittén för utredning av markfråga till Folkets park i Jakobsberg
G1 - Huvudbok
G2 - Bilagor till huvudböcker
G3 - Inventarieförteckningar
G4 - Kassaböcker
G5 - Fördelningskort över fordringar
G6 - Fondbok
G7 - Budgetavräkning
G8 - Fördelningsjournal
G9 - Inkomstuppgifter för förtroendemän
G10 - Tjänstgöringsrapporter med bilagor
G11 - Fördelningskort
G12 - Debiterings- och uppbördslängder
G13 - Utdelningslängder
G14 - Skogsaccislängder
G15 - Debiteringsunderlag för sjuktransporter
G16 - ATP-redovisningar, redovisningar till KFA och AFA
G17 - Nöjesskatteuppbörd
G18 - Tjänstgöringsliggare för poliser
G19 - Fattigutdelningsböcker
G20 - Kontoutdrag
G21 - Verifikationer
G22 - Dagböcker
H1 - Diverse statistik
H2 - Finansstatistik
H3 - Statistiska meddelanden
H4 - Handlingar rörande folk- och bostadsräkning
H5 - Kommunal statistik till SCB, Statistiska Centralbyrån
J1 - Ritningar

Kommunalnämnden (1862-1970)

 
Historik för Kommunalnämnden
(1862-1971)
Fnr 76På grund av förordning den 21 mars 1862 övertog Kommunalnämnden den tidigare Sockennämndens verksamheter. Den borgerliga och den kyrkliga kommunen skildes åt. Dock hade den kyrkliga kommunen hand om Skolrådet fram till 1932.

Den 1 januari 1950 infördes central medelsförvaltning i kommunen. Det anges i Kommunalfullmäktiges protokoll 1949 § 60.

Fram t o m 1964 hade kommunalnämnden tre kontor, kommunalkontoret, byggnadskontoret som hade hand om väg, vatten och avloppsärenden och fastighetskontoret som fungerade även som förmedlingsorgan.1965 delades kommunalkontorets verksamhet upp på två förvaltningar, kommunalkansliet och drätselkontoret, varvid drätselkontoret kom att handha den ekonomiska verksamheten. Fram till 1965 då polisväsendet förstatligades hade kommunalnämnden samråd med polischefen i frågor av allmän karaktär. 1965 övertog Polisnämnden verksamheten.

Byggnadskontorets verksamhet övertogs av Tekniska nämnden 1968 och fastighetskontoret med förmedlingsorgan av Fastighetsnämnden 1974.

1989 övertog den nybildade Tekniska nämnden II verksamheten. Byggnadskontorets, drätselkontorets, fastighetskontorets och förmedlingsorganets
handlingar är förtecknade i egna arkiv, som omfattar även handlingar fr o m 1971.

I kommunalnämndens arkiv ingår handlingar från kommunalkontoret t o m 1964 med handlingar rörande polisväsendet och från kommunalkansliet 1965-1970.
På grund av ändring i kommunallagen, SFS 1969:765 gällande fr o m 1 januari 1971 ändrades beteckningen kommunalnämnd till kommunstyrelse. Det anges i kommunalnämndens diarieförd handling 71/1970 -011.

Historik för Markvårdsutredning (1967-)

Den 5 oktober 1966 skrev stadsträdgårdsmästare H-U F vid Järfälla kommuns byggnadskontor en skrivelse om "Görvälns skogsområden ur fritids- och grönområdessynpunkt". I skrivelsen föreslår han bl a att kommunen skulle köpa in Görvälns gård för att bl a tillförsäkra kommunen mark för fritidsändamål. Denna skrivelse sändes som bilaga tillsammans med skrivelse från fritidsnämndens ordförande B D och fritidschef G B, skrivelserna var undertecknade den 15 december 1966, till kommunalnämnden. Den 7 februari 1967 § 53 beslutade kommunalnämnden att tillsätta en kommitté för utredning om den framtida användningen av byggnaderna inom Görvälnsområdet, jämte frågan om framtida skötsel. Frågan om användningen av bygganerna kom att behandlas av kulturbyggnadsutredningen. Dess handlingar upptas i en separat förteckning.
Markvårdsutredningen kom att behandla grönområdenas framtida skötsel. Kommunalnämnden beslutade att dess vice ordförande G L skulle vara sammankallande och hos byggnadsnämnden och fritidsnämnden hemställa att de skulle utse en ledamot vardera. Sekreterare för utredningen var stadsträdgårdsmästare H-U F. Kommitten höll sitt första sammanträde den 11 september 1967. Enligt kommunalnämndens protokoll den 9 januari 1968 § 48 fick kommitten i uppdrag att utreda även fågel-, vilt- och fiskevårdsfrågorna inom kommunen. Handlingarna är diarieförda på kommunal-nämnden under diarienummer 371/68 -090. Den 19 augusti 1968 § 114 föredrogs fritidsnämndens utredning angående viltvårdsfrågorna i kommunen för kommunalnämndens arbetsutskott. Utredningen överlämnades för kännedom till markvårdsutredningen. I kommunalnämndens protokoll hänvisas till dess ärendebeteckning 406/68 -090 och ytterligare en hänvisning till dnr 613/74 018. 830, men fritidsnämndens viltvårdsutredning finns ej där. Den 9 mars 1971 § 135 beslutade kommunstyrelsen att remittera markvårdsutredningens betänkande för yttrande till tekniska nämnden, fritidsnämnden, byggnadsnämnden, kulturnämnden, miljövårdsrådet, Järvafältskommittens friområdeskommitte och Järfällakretsen av Svenska naturskyddsföreningen och att befria markvårdsutredningen från dess uppdrag. Fiskevårds- och viltvårdsfrågorna hade ej behandlats. Den 3 juni 1971 skrev kanslichef B L till kommunstyrelsen och angav att viltvårds- och fiskevårdsfrågorna var vilande ärenden. En PM daterad 1972-12-15 behandlade viltvårdsfrågorna. Den 4 september 1974 inkom till kommunalkansliet en skrivelse med förslag om att låta kommunalkansliet genomföra en utredning rörande administrationen och vården av kommunens grönområden. En samordning av de vilande utredningarna, markvårdsutredningen och ansvarig nämnd för viltvårdsfrågorna på kommunens friområden skulle kunna ske. Samtliga nämnda handlingarna ingår bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar under dnr 613/74 018. 830. Den 5 februari 1976 inkom en utredning benämnd, Friområdenas administration och vård. Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 14 juni 1976 § 244, där beslutades bl a att uppdra åt kommunstyrelsen att utse en samrådsgrupp för friområdenas administration och vård. Handlingarna är diarieförda på kommunalnämnden under under dnr 564/ 66-361. Där ingår endast markvårdsutreningen med en ofullständig omgång bilagor och kopior av protokoll 1967-1970. Övriga handlingar är överförda till dnr 613/1974 018. 850.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1967
Kompletterad, omarbetad och ändrad av kanslist/ assistent
Raine Salonen 1978, 1986 och 1996
Oomarbetad av assistent Ingalil Plahn 2009Historik för Drätselkontoret/Ekonomikontoret (1965-)

Drätsel är ett äldre ord för offentliga finanser och hur man förvaltar dem.
Kommunalkontoret var t o m 1964 ett av kommunalnämndens förvaltande organ. 1965 delades kommunalkontorets arbetsuppgifter upp i två förvaltningar - drätselkontoret och kommunalkansliet. Drätselkontoret kom att handha den ekonomiska verksamheten.

1971 ersattes kommunalnämnden av kommunstyrelsen, varunder drätselkontoret kom att lyda. Den 1 januari 1984 inrättades ekonomikontoret som övertog drätsekontorets verksamheter. Det beslutades av kommunfullmäktige den 12 december 1983 § 12. Löneavdelningen överfördes den 1 mars 1984 till personalkontoret och dess nämnd personalnämnden. Det beslutades av kommunstyrelsen den 14 februari 1984 § 61. Handlingarna ingår bland kommunstyrelsen diarieförda handlingar, ärendebeteckning 233/83 018. 060. 900. 930. Fr o m 1984 års lönehandlingar förvaras i arkiv för personalnämnden II. Övriga handlingar förvaras i det här arkivet.

Den 1 mars 1991 övertog Uppdragskontoret bl a ekonomikontorets verksamhet. Uppdragskontoret kom att på uppdrag handlägga ärenden för alla kommunens myndigheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerade som uppdragskontorets styrelse fram till den 1 juli 1992 då uppdragsstyrelsen tillkom. I och med 1994 års utgång upphörde uppdragsstyrelsen och uppdragskontoret och verksamheterna överfördes tillbaka till kommunstyrelsen och den nybildade styrelsen för teknik och försörjning.


Historik upprättad av arkivarie
Linda Andersson, augusti 2021

Kommunalnämnden (1862-1970)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommunalnämnden (1862-1970)