Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Överförmyndaren (1924-)

 
Historik för Överförmyndaren
(1924-)
Fnr 189Svensk författningssamling SFS 1924:443 reglerade överförmyndarens verksamhet t o m 1952. Denna lag ersattes av SFS
1874:1038 att gälla fr o m 1 januari 1976. Enligt lagen 1974 kap 19 skall i varje kommun väljas en överförmyndare av kommunfullmktige. 1924 utsågs den förste överförmyndaren i Järfälla. Det var ett förtroendeuppdrag.
Den 15 november 1976 § 337 beslutade kommunfullmäkrige att fr o m den 1 januari 1977 utse en enskild överförmyndare. Handlingarna finns bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar dnr 372/ 1976 018.190.

Den 17 november 2008 § 152 beslutade kommunfullmäktige godkänna avtal om överförmyndarsamverkan med Upplands-Bro kommun genom inrättande av ett gemensamt överförmyndarkansli från 1 januari 2009. Järfälla och Upplands-Bro har varsin politisk vald överförmyndare och har ett gemensamt kansli. Upplands-Bros aktiva akter hanteras i Järfälla kommun och när de sedan avslutas så skickas de över till Upplands-Bro kommun för sluthantering och arkivering.
Förteckningen upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa 1980
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1985-2001
Kompletterad av arkivassistent
Ingalil Plahn 2003 - 2010
Kompletterad av arkivarie
Eva Nilsson 2013-2014
Kompletterad av arkivadministratör
Ann-Kristin Pettersén 2015-2018
Kompletterad av arkivarie
Eva Granqvist 2022

Överförmyndaren (1924-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Överförmyndaren (1924-)