Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Barn- och ungdomsnämnden (Bun) (1995-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2001-08-29
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Barn- och ungdomsnämndens protokoll
A2 - Arbetsutskottets protokoll
A3 - MBL-protokoll
A4 - Samverkansprotokoll
A5 - Minnesanteckningar, samverkansgrupp
A6 - Förhandlingsprotokoll
A7 - Överläggningsprotokoll
A8 - Minnesanteckningar, Söderhöjden/ Tallbohov
A9 - Anteckningar och protokoll från arbetsplatsträffar (APT)
A10 - Protokoll från Järfälla Resurscentrum (JRC)
A11 - Skyddskommittéprotokoll/Arbetsmiljöprotokoll
A12 - Anteckningar från chefsmöten/chefsforum
A13 - Anteckningar från verksamhetsgrupp
A14 - Anteckningar från SAMBU
B1 - Pennan-veckoblad till rektor
B2 - Skolans värld
B3 - Föräldrabladet
B4 - Bun-snabben/Kommunsnabben
B5 - Månadsbrev/informationsbrev
B6 - Utdrag från hemsida
B7 - Nyheter om barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter
C1 - Diarie- och ärendelistor
C2 - Diarieutskrifter
C3 - Diariekort/Ärendekort
C4 - Ärendetyper
D1 - Sökordslistor, alfabetisk och §§-ordning
D2 - Förkortningslistor
D3 - Sökordslista, alfabetisk ordning
D4 - Handläggarlistor
D5 - Elevuppgifter, grundskolan
D6 - Dokumenthanteringsplaner
D7 - Ärendeplaner
D8 - Översiktsplaner.
D9 - Inventarieförteckningar
E1 - Diarieförda handlingar
F1 - Skolhälsovård/Elevhälsovård
F1a - Skolhälsovårds-/elevhälsovårdsjournaler
F1b - Elevhälsovårdsjournaler, ofullständiga
F1c - Listor över levererade Shv-journaler
F2 - Skolpsykologjournaler
F3 - Handlingar från Järfälla Resurscentrum (JRC)
F3a - Journaler - Järfälla Resurscentrum
F3b - Grupplistor - Järfälla Resurscentrum
F4 - Individ- och elevdossiér
F5 - Beställningar/Avtal Barnomsorg
F6 - Riktlinjer och rutiner
F7 - Matsedlar
F8 - Skärmdumpar Portalen (intranätet) 2012-2016
F9 - Dokumentation från nämndens utbildningsdag
F10 - Underlag för årsredogörelser, skolhälsovården
F11 - Redogörelse om allergirond i Järfälla skolor
F12 - Handlingar angående verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och lärarutveckling
L1 - Förskole- och grundskolekataloger
L2 - Trycksaker
L3 - Affischer
Ö1 - Pressklipp

Barn- och ungdomsnämnden (Bun) (1995-)

 
Historik för Barn- och Ungdomsnämnden (Bun)
(1995-)
Fnr 222

Enligt kommunfullmäktigebeslut 1994-09-26 § 191 bildades Barn- och ungdomsnämnden (Bun) den 1 januari 1995 genom sammanslagningen av Skolnämndens ansvar för grundskola med Barn-, kultur-, och fritidsnämndens ansvar för barnomsorg, skolbarnomsorg och fritid. Bun skulle ha ansvar för förskola, sexårsverksamhet, skolbarnomsorg, grundskoleundervisning och fritidshemsverksamhet. Nämnden skulle även ha hand om egen regi för Järfällas grundskolor. Styrelsen för vård och omsorg (1995-1998) skulle ha driftstyrelse för bland annat Järfällas barnomsorg. Enligt Bun:s verksamhetsberättelse från 1995 ansvarade nämnden för barnomsorg, grundskola, särskola, fritids- och föreningsverksamhet och naturskola. Ansvaret för Järfälla naturskola (1987-1997) flyttades över till Bun när nämnden skapades 1995. Innan hade naturskolan exempelvis legat under Utbildning- och arbetslivsnämnden (UAN) för åren 1990-1992. Under 1993-1994 så omnämns skolnämnden enligt Järfälla kommuns budget haft ansvar för naturskolan.

Enligt Bun:s nämndprotokoll från 30 september 1999 § 76 tog kommunen över ansvaret för särskilda omsorger från landstinget år 1996 och särskoleverksamhet införlivades genom detta i kommunens skolväsende. Nämndens förvaltningsorganisation var enligt verksamhetsberättelsen från 1995 uppdelad i en beställardel och en utförardel. Beställardelens främsta åtagande var att arbeta med prognoser och planering, budget, beställningar/avtal, uppföljning och utvärdering. Utförardelen skötte verksamhetens organisations- och arbetsgivarfrågor, vilket också handlade om personalfrågor och lokalfrågor. Beställar- och utförarförvaltningarna leddes av varsin förvaltningschef, där beställarförvaltningen var indelad i programområden med programchefer och utförarförvaltningen mer hade formen av en traditionell förvaltningsorganisation. Beställardelen för Bun sköttes av beställarkansliet och utförardelen hanterades av Järfälla Grundskolor.

Beställar- och utförarförvaltningarna inom Bun slogs samman med motsvarande förvaltningar inom utbildnings- och kulturnämnden (UKN) den 1 juli 1995 och fick då gemensamma förvaltningar med varsin förvaltningschef. Bun:s och Ukn:s kanslier slogs samman till ett beställarkansli. Bun och Ukn kom att ha ett gemensamt beställarkansli/nämndkansli och förvaltningschef fram till och med 2002 enligt vad som informeras i Järfälla kommuns budgetar för år 1996-2002. Barnomsorg beställdes från Järfälla barnomsorg när det handlade om åldrar 1-5 år och när det handlade om åldrar 6-9 år beställdes det från Järfälla grundskolor. Grundskola, sexårsverksamhet, skolbarnomsorg, fritidsverksamhet, särskola och naturskola drevs av Järfälla grundskolor på beställning av Bun. Nämnden hade också driftansvar för verksamhet inom Järfälla grundskolor. 1 januari 1995 blev Järfälla grundskolor enligt Bun:s verksamhetsberättelse en driftsförvaltning med en driftchef. Efter ovan nämnda omorganisation den 1 juli blev Järfälla grundskolor en driftförvaltning tillsammans med Järfälla utbildning och kultur.

Nämnden hade samma ansvarsområde under 1996-1998 som under 1995. Förvaltningsorganisationen var fortsatt uppdelad i beställar- och utförarförvaltningar med samma arbetsuppgifter som beskrevs för år 1995. Det beskrivs dock i Bun:s verksamhetsberättelse från 1996 att stödfunktioner som tidigare vart knutna till kommunstyrelsen överförts till respektive förvaltningar den 1 januari 1996. Beställarkansliet tog därför över barnomsorgsadministration vilket handlade om administration av barnomsorgskön, avgiftsdebiteringar och dagbarnvårdarlöner. Även delar rörande utredning/utvärderingsresurser och resurser för information till allmänheten överflyttades likaså till kansliet. Slutligen flyttades också den personal som arbetade med nämndadministration över till Bun:s beställarkansli.

Bun:s ansvar för förskola och grundskola drevs av driftförvaltningarna Järfälla Grundskolor och Järfälla barnomsorg (Styrelsen för vård och omsorg) under perioden 1995-1998. Järfälla barnomsorg skötte, efter beställning, under 1996-1997 barnomsorg, familjedaghem 1-5 år och fritidshem 6-9 år. Under 1998 enligt Bun:s verksamhetsberättelse så skötte Järfälla barnomsorg förskola 1-5 år och familjedaghem 1-9 år. När det gällde driftansvar för barnomsorg så hade det exempelvis tidigare legat under kommunstyrelsen för år 1993-1994. När styrelsen för vård och omsorg upphörde 31 december 1998 blev det underställt kommunstyrelsen som produktionsutskott tillsammans med styrelsen för teknik och produktion. Grundskola, sexårsverksamhet, skolbarnomsorg 7-9 år, fritidsverksamhet, särskola och naturskola, förskola 1-5 år och familjedaghemsverksamhet hanterades under 1996-1997 av Järfälla grundskolor. Under 1998 beställdes förskoleklass för 6-åringar och skolbarnomsorg 7-9 år av Järfälla grundskolor enligt Bun:s verksamhetsberättelse. Bun hade också, som tidigare nämnts, driftansvar för verksamheten inom Järfälla grundskolor dock skedde det en förvaltningsförändring den 1 januari 1997. Driftförvaltningen Järfälla skolor och kultur skiljdes i två och under 1997 utgjorde Järfälla grundskolor istället en egen driftförvaltning med tillhörande förvaltningschef under Bun enligt Järfälla Grundskolors verksamhetsberättelse för 1997. Järfälla grundskolor kom också att vara en egen driftförvaltning med egen chef under 1998.

Produktionsutskottet (Pro) skapades den 1 januari 1999 och tog över ansvaret för kommunens driftförvaltningar. Enligt kommunens årsredovisning från 2000 så handlade detta om kommunala enheter som vart utförare och haft hand om produktion. Förskola och grundskola var en av de förvaltningarna som avskildes från nämnden och samlades under produktionsutskottet istället. Anledning till detta var ett försök för att hålla isär kommunen och nämndernas ”dubbla roller” då de dels skulle vara myndighetsorgan, dels ansvara för egenregiverksamhet. Det var också från och med den 1 januari 1999 (se ärende Bun 1999/160 och Pro 1999/128) som Järfälla barnomsorg och Järfälla grundskolor slogs ihop till en förvaltning, Förskola och grundskola. Sammanslagningen gjordes för att exempelvis underlätta för samarbete mellan olika enheter så att ett sammanhang för barnens utveckling kunde skapas.

Enligt Förskola och grundskolas verksamhetsberättelse från 1999 utfördes verksamhet på beställning av Bun för förskola 1-5 år, öppen förskola, familjedaghemsverksamhet, grundskola, förskoleklasser, skolbarnomsorg, fritidsverksamhet, särskola och naturskola. Förvaltningen Förskola och grundskola bestod 1 januari 1999 enligt ovan nämnda verksamhetsberättelse av 44 resultatenheter, där 16 var förskoleenheter, 3 familjedaghemsenheter, 20 grundskoleenheter, modersmålsundervisningen för förskolan, Smågruppsförskolan, Järfälla resurscentrum, Pedagogiskt centrum och Järfälla naturskola. Bun omnämns haft ansvar för naturskolan fram till och med 1999 i Bun:s och FoG:s verksamhetsberättelser. I september 1999 avknoppades helt den del av verksamheten som kommunen stod för. Naturskolan övergick istället helt i privat regi (Vetgirot AB) som kommunen kunde beställa verksamhet av.

Det beskrivs i Järfälla kommuns årsredovisning för 2000 att Bun:s ansvarsområde vid denna tidpunkt var förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola, fritid och föreningsverksamhet. Enligt Bun:s verksamhetsberättelse för år 2000 så arbetade beställarkansliet med planering och prognoser, budget, beställningar/avtal, uppföljning och utvärdering. Inom kansliet fanns också barnomsorgsenheten vilket skötte placering av barn i barnomsorgen och föräldraavgifter. Vid år 2000 hanterade Förskola och grundskola, på beställning av Bun, verksamhet som omfattade förskola 1-5 år, öppen förskola, familjedaghem, förskoleklasser, grundskola, särskola, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet enligt dess verksamhetsberättelse. Förvaltningen Förskola och grundskola ansvarade vid den 1 januari 2000 för 40 resultatenheter, vilket då var 14 förskoleenheter, 3 familjedaghemsenheter, 20 grundskolenheter, modersmålsundervisningen för förskola, Smågruppsförskolan och Resurscentrum.

Enligt kommunens årsredovisning för 2001 beskrivs Bun:s ansvarsområde vara förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet. Förvaltningen Förskola och grundskola, vilket fortfarande låg under kommunstyrelsens produktionsutskott, bedrev som tidigare verksamhet rörande förskola år 1-5, öppen förskola, familjedaghem, grundskola, förskoleklasser, skolbarnomsorg, fritidsverksamhet och särskola. Det nämns i Bun:s verksamhetsberättelse för år 2001 att kansliet arbetade med planerande och beredande uppgifter, ärendehantering, nämndadministration, utredningar, uppföljning och utvärdering. Barnomsorgsenheten som hade hand om erbjudande om plats i barnomsorg och barnomsorgstaxan tillhörde också kansliet. Det beslutades dock av kommunfullmäktige den 26 november 2001 (§270) att ansvaret av driftförvaltningar skulle återföras igen till respektive facknämnd. Produktionsutskottet upphörde den 31 december 2002.

I tjänsteskrivelse från ärende Bun 2006/258 nämndes det att det skett organisationsförändringar för bland annat Bun den 1 januari 2003 då nämnden fick ta över ansvar för egenregiverksamheten. Genom förändringen fick Bun det samlade ansvaret både som beställare och utförare. Egenregiverksamheten överfördes till Bun från kommunstyrelsens produktionsutskott. Enligt kvalitetsredovisningar för barn- och ungdomsförvaltningen från år 2003 och 2004 fick Bun genom detta ett samlat ansvar för både planering, finansiering och drift av egenregiverksamheten. Barn- och ungdomsnämnden upphörde med att ha en gemensam förvaltningschef och nämndkansli med utbildning och kultur från och med 2003.

Enligt Järfälla kommuns årsredovisning för 2003 så var Bun och samhällsuppdragets (beställardelen) ansvarsområde det offentliga skolväsendet vilket då handlade om förskola, grundskola, fritidshem och fritidsgårdar. Det nämns sammanträdesprotokoll för Bun från 12 december 2002 § 114 att fritidsfrågor flyttades över till utbildnings-, kultur, och fritidsnämnden genom ovannämnda organisationsförändring för förvaltningar och nämnder. För barn- och ungdomsnämnden medförde detta att dess ansvar för fritidsfrågor, utom fritidsgårdsverksamhet, upphörde. Med driftsorganisationen Förskola och grundskola (egenregiverksamheten) hade den, enligt årsredovisningen för 2003, hand om förskola 1-5 år, öppen förskola, familjedaghem, förskoleklasser, grundskola, skolbarnomsorg, fritidsverksamhet och särskola. Förvaltningen Förskola och grundskola hade, vid 1 januari 2003, hand om 31 resultatenheter, där 8 var förskoleenheter, 1 familjedaghemsenhet, 20 grundskoleenheter, modersmålsundervisningen för förskolan och Resurscentrum. Enligt Bun:s verksamhetsberättelse för år 2003 så var kansliets uppgifter bland annat att bereda, verkställa och informera om nämndens beslut. Kansliet skötte också administration av platserbjudande inom barnomsorgen och barnomsorgstaxan. Det sköttes också kontakter med och service till medborgare.

Den 1 mars 2007 utformades det en gemensam befattning av driftschef (skolchef) för kommunal förskole-, grundskole- och gymnasieverksamhet, (se Bun 2006/258). Driftchefen skulle arbeta på uppdrag både för barn- och ungdomsdirektören och utbildningsdirektören, men vara underordnad barn- och ungdomsdirektören. Tanken för detta var att klarlägga det sammanhang som ansågs borde vara fortlöpande från förskola och grundskola, vidare till gymnasieskola. Det bedömdes också kunna hjälpa för samverkan mellan förvaltningar inom utbildningsområdet. Enligt Järfälla kommuns årsredovisning för 2008 tog kultur- och fritidsnämnden över ansvaret för fritidsgårdsverksamheten från Bun den 1 januari 2008. Det nämns också i samma årsredovisning att kultur- och fritidsnämnden även skulle överta driftansvar för sporthallar och idrottsalar från Bun den 1 januari 2009. Under år 2010 ändrades skolchefens roll till att gälla enbart förskola och grundskola och ej längre gymnasieskola som det tidigare gjort.

Barn- och ungdomsnämnden var under flera år uppdelad i beställar- och utförarfunktionen där beställarkansli/nämndkansli fungerade som beställare och Järfälla grundskolor/Förskola och grundskola (FoG) var utförare. Nämndens och direktörens uppdrag sammanfattades, i en artikel på Portalen från mars 2015, i två delar vilket var ett samhällsuppdrag och ett ägaruppdrag. Samhällsuppdraget omfattade all verksamhet som bedrevs för kommunens barn och ungdomar, såväl egen regi som enskild och fristående verksamhet. De vanligaste frågorna var myndighetsfrågor, målstyrning, kvalitetsuppföljning samt planerings- och finansieringsfrågor. Samhällsuppdraget reglerades dels av nationella lagar och förordningar, dels av ett lokalt uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige. Ägaruppdraget omfattade utförandet av kommunens egen regi, med nämnden som ägarstyrelse. Verksamheten i egen regi förvaltades inom Förskola och grundskola och leddes av en skolchef som var underordnad barn- och ungdomsdirektören. Den del av verksamheten som inte bedrevs i egen regi utfördes av fristående förskolor och skolor. All verksamhet, oavsett driftsform, finansierades av samhällsuppdraget. Samhällsuppdraget hade också det överordnade tillsynsansvaret. Samhällsuppdraget hanterades av nämndkansliet och ägaruppdraget hanterades av koncernen Förskola och grundskola (FoG).

Under 2015 genomfördes det organisationsförändringar i samband med att nämnden tog bort dess beställar- och utförarfunktion, (se Bun 2015/190). Det tidigarenämndkansliet hade haft beställarfunktionen och För- och grundskola/För- och grundskolor utförarfunktionen. För- och grundskolor och nämndkansliet slogs ihop och ordnas om i andra enheter. Det upphördes med befattningarna skolchef, biträdande skolchefer, programchefer och stabschef. Från och med 1 september 2015 var det nya namnet för de centrala verksamheterna Buf central förvaltning. Järfälla Språkcentrum (JSC) och Järfälla barn- och elevhälsa (JBE) fanns kvar men hade organisatoriskt fått en annan tillhörighet. De nya enheterna som uppkom var Ledningsstöd, Utveckling och stöd och en funktion med två verksamhetschefer för kommunala verksamheter (barn och elever 0-11 år och barn och elever 6-16 år)

Den 1 december 2018 skedde det en organisationsförändring av den centrala administrationen på Buf central förvaltning vilket ordnades om i nya enheter. De centrala enheter som bildade Buf central förvaltning var enheten för ekonomi och systemförvaltning, enheten för personal och kompetensförsörjning, verksamhetsområde kvalitet och utveckling, verksamhetsområde förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och verksamhetsområde förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb. Vid 2019 beskrevs det att barn- och ungdomsnämnden och barn- och ungdomsförvaltningens uppdrag avsåg all verksamhet som bedrevs för kommunens barn och ungdomar (0-16 år), både i kommunal och fristående drift. Det uppdrag som skulle uppfyllas var de mål som gällde för nämndens ansvarsområde, både nationella och kommunala. I detta ingick även att hantera myndighetsfrågor, systematiskt kvalitetsarbete och finansieringsfrågor. Barn- och ungdomsförvaltningen drev förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Förvaltningen hade också ansvar för öppen förskola, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb).
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1998-1999

Kompletterad av assistent
Raine Salonen 2000 och 2001

Kompletterad av assistent
Ingalil Plahn 2003, 2006, 2007

Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, november 2020

Barn- och ungdomsnämnden (Bun) (1995-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Barn- och ungdomsnämnden (Bun) (1995-)