Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)
Serie
Sök

F4 - General- och översiktsplaner

Plats
C 46:4:5
Anmärkning
Generalplaner: Enligt byggnadslagen, Svensk författningssamling SFS 1947:385 § 9 anger generalplanen grunddragen för markens användning. Den fastställdes av kommunfullmäktige och sändes till Länsstyrelsen. Fr o m 1 juli 1987 gäller istället Plan- och bygglagen, SFS

Förslag till generalplan 1959 finns bland kommunalnämndens diarieförda handlingar, dnr 277/59-30, volym: E7:23

Översiktsplaner: Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (tidigare generalplan), som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Enligt byggnadslagen, Svensk författningssamling SFS 1947:385 § 9 anger generalplanen grunddragen för markens användning. Den fastställdes av kommunfullmäktige och sändes till Länsstyrelsen. Fr o m 1 juli 1987 gäller istället Plan- och bygglagen, SFS
1 Översiktplan fastställd 1990-11-26 Volym 1 av 2
2 Översiktplan fastställd 1990-11-26 Volym 2 av 2