Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Skolstyrelsen (Skolkontoret)(1958-1990)

 
Historik för
Skolkontoret / Skolstyrelsen
1958-1990

Fnr 110Skolstyrelsen övertog 1958 folkskolestyrelsens verksamhet och befogenheter.
Utdrag ur redogörelse för kommunalförvaltningen 1958: "Den nya skolstyrelselagen. Den 21 december 1956 utfärdades kungörelse angående ny skolstyrelselag. Enligt denna lag skulle en styrelse inom kommunen handlägga alla frågor rörande skolväsendet inom kommunen och sålunda utgöra styrelse icke endast för det obligatoriska skolväsendet inom kommunen utan även för realskolor, gymnasium, yrkesskolor m m. som kunde finnas inom kommunen". Denna styrelse benämndes enligt författningen kommunens skolstyrelse. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1958, men redan under första halvåret 1958 skulle till den nya skolstyrelsen uppdragas handläggningen av vissa ärenden rörande skolväsendet inom kommunen. Hit hörde uppgifter rörande skolväsendets planering samt ärenden rörande åtgärder, som kunde erfordrasmed anledning av skolstyrelsereformens i kraftträdande. Övriga frågor rörande skolväsendet skulle alltfort under tiden första halvåret 1958 handläggas av folkskolestyrelsen. Skoldistriktet eller för att använda skolstyrelselagens nya benämnning, kommunen, fick sålunda under första halvåret 1958 två organ för handläggning av skolfrågor, nämligen dels den nya skolstyrelsen för behandling av vissa ärenden, planerings- och organisationsfrågor dels den sittande folkskolestyrelsen för alla övriga ärenden.
Även yrkesskolestyrelsens arbetsuppgifter togs, jämte den nya skolstyrelselagen, över av den nya skolstyrelsen.
Varje rektorsområdes handlingar bildar underarkiv liksom centralen för audiovisuella hjälpmedel - AV-centralen och centralen för tryckta läromedel - CTL. Den 21 september 1978 beslöt skolstyrelsen att ändra benämnningen skoldirektion till skolkontor.
Den 1 januari 1988 övertog de nybildade kommundelsnämnderna främst grundskolornas verksamhet och den nybildade kultur- och fridsnämnden AV-centralens och CTL:s verksamhet. CTL kallades under senare år läromedelscentralen.
Den 30 juni 1990 upphörde skolstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Utbildnings- och arbetslivsnämnden övertog verksamheterna den 1 juli 1990 och skolnämnden den 1 januari 1992. Den 1 januari 1992 bildades också barn- kultur- och fritidsnämnden. Den 1 januari 1995 övertog barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och kulturnämnden verksamheten.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1977-1994
Kompletterad av arkivarie
Annika Gattberg 2007

Skolstyrelsen (Skolkontoret)(1958-1990)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Skolstyrelsen (Skolkontoret)(1958-1990)