Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Skolstyrelsen (Sks) (1958-1990)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2001-06-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelsens protokoll
A2 - Rektorskollegiets protokoll
A3 - Protokoll från kommitten för lokalupplåtelser
A4 - Protokoll, utredning av biblioteksfrågor
A5 - Protokoll från ämneskonferenser - specialundervisning
A6 - Protokoll från skolbyggnadskommitté för skolförvaltningens personal
A7 - Vuxenutbildningsrådets protokoll
A8 - Företagsnämndens protokoll
A9 - Protokoll från intagningsnämnden för kommunal vuxenutbildning
A10 - SSA-rådets protokoll
A11 - MBL-protokoll
A12 - Skyddskommitténs protokoll
A13 - Anteckningar från 16-årsgruppen
A14 - Protokoll från Järfälla elevers fackorganisation
A15 - Skolmåltidskommitténs anteckningar
A16 - Anteckningar från arbetsgrupp för lokal skolutveckling
B1 - Utredningar
C1 - Diariekort
C2 - Diarielistor
C3 - Sökordsregister i diarienummerordning
C4 - Sökordsregister i paragrafnummerordning
C5 - Förkortningslistor
C6 - Balanslistor
D1 - Skolkataloger
D2 - Kataloger, simskolan
D3a - Registerkort över elever
D3b - Registerkort över utflyttade elever
D4 - Matsedlar
D5 - Förteckningar över elever och lärare
D6 - Förteckning över skolpliktiga barn
D7 - Diarieplaner
D8 - Lärarmatriklar
D9 - Förteckning över delegationsbeslut
E1 - Diarieförda handlingar
F1 - Persondossierer, statligt reglerade tjänster
F2 - Handlingar rörande studiecirkeln "Våra barns skola" anordnad i samarbete med ABF
F3 - Anbud på livsmedel
F4 - Rapporter från skolstyrelsebesök i Järfälla skolor
F5 - Trafikolycksfallsundersökningen
G1 - Avlöningslistor, äldre serie
G2 - Lönelistor, staligt reglerade tjänster
H1 - Undervisningsstatistik
L1 - Tidningsurklipp rörande Järfälla
L2 - Tidningen VIPS

Skolstyrelsen (Sks) (1958-1990)

 
Historik för Skolstyrelsen
(1958-1990)
Fnr 110


Skolstyrelsen övertog 1958 folkskolestyrelsens verksamhet och befogenheter.

Utdrag ur redogörelse för kommunalförvaltningen 1958: "Den nya skolstyrelselagen. Den 21 december 1956 utfärdades kungörelse angående ny skolstyrelselag. Enligt denna lag skulle en styrelse inom kommunen handlägga alla frågor rörande skolväsendet inom kommunen och sålunda utgöra styrelse icke endast för det obligatoriska skolväsendet inom kommunen utan även för realskolor, gymnasium, yrkesskolor m m. som kunde finnas inom kommunen". Denna styrelse benämndes enligt författningen kommunens skolstyrelse. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1958, men redan under första halvåret 1958 skulle till den nya skolstyrelsen uppdragas handläggningen av vissa ärenden rörande skolväsendet inom kommunen. Hit hörde uppgifter rörande skolväsendets planering samt ärenden rörande åtgärder, som kunde erfordrasmed anledning av skolstyrelsereformens i kraftträdande. Övriga frågor rörande skolväsendet skulle alltfort under tiden första halvåret 1958 handläggas av folkskolestyrelsen.

Skoldistriktet eller för att använda skolstyrelselagens nya benämnning, kommunen, fick sålunda under första halvåret 1958 två organ för handläggning av skolfrågor, nämligen dels den nya skolstyrelsen för behandling av vissa ärenden, planerings- och organisationsfrågor dels den sittande folkskolestyrelsen för alla övriga ärenden. Även yrkesskolestyrelsens arbetsuppgifter togs, jämte den nya skolstyrelselagen, över av den nya skolstyrelsen.

AV-centralen (Centralen för audiovisuella hjälpmedel) vilket tillkom 1962 och CTL (Centralen för tryckta läromedel) som skapades 1971 ingick också inom skolstyrelsens verksamheter. Varje rektorsområdes handlingar bildar underarkiv liksom AV-centralen och CTL. Den 21 september 1978 beslöt skolstyrelsen att ändra benämnningen skoldirektion till skolkontor.

Den 1 januari 1988 övertog de nybildade kommundelsnämnderna främst grundskolornas verksamhet och den nybildade kultur- och fridsnämnden AV-centralens och CTL:s verksamhet. CTL kallades under senare år läromedelscentralen. Resterande verksamheter kvarlåg fortfarande under skolkontorets ansvar fram till att den upphörde den 30 juni 1990. Vid 1988 blev skolstyrelsen arbetslöshetsnämnd.

De olika verksamheterna övertogs sedan av utbildnings- och arbetslivsnämnden den 1 juli 1990 och skolnämnden den 1 januari 1992. Den 1 januari 1992 bildades också barn- kultur- och fritidsnämnden. Den 1 januari 1995 övertogs de olika verksamheterna av barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och kulturnämnden.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968

Kompletterad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970

Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1977-1994

Kompletterad av arkivarie
Annika Gattberg 2007
Linda Andersson, 2021

Skolstyrelsen (Sks) (1958-1990)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Skolstyrelsen (Sks) (1958-1990)