Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Socialnämnden 3 (Son) (1992-)

 
Historik för Socialnämnden III (Son) 1992-

Fnr 224

Förvaltning: socialförvaltningen, sof

1957 bildades Socialnämnden I, den upphörde 1970-12-31. Sociala centralnämnden övertog verksamheten 1971, den upphörde 1980-12-31. Socialnämnden II övertog verksamheten 1982, den upphörd 1990-07-30. Den 1 augusti 1990 övertogs verksamheten av Kommundelsnämnderna och de nybildade myndigheterna Utbildnings- och arbetslivsnämnden och Styrelsen för socialmedicin. Den 1 januari 1992 övertog Socialnämnden III verksamheten.

Serveringstillstånd
Finns handlingar rörande serveringstillstånd 1989-2006. 1995 kom det en ny alkohollag som innebar att ansvaret för serveringstillstånden övergick från Länsstyrelsen till kommunerna. Socialnämnden har handlagt ärenden rörande serveringstillstånd sedan starten 1995. Innan kommunen tog över handläggningen var kommunen remissinstans, därför finns enstaka tillståndshandlingar 1986-1994.

Sedan februari 2010 har serveringstillstånden diarieförts i Platina. Dessförrinnan, troligen från 2008, skedde ärenderegistreringen i systemet Alk-T.

Enligt alkohollagen bevaras endast ansökan om serveringsstillstånd, tillståndsbevis och handlingar rörande åtgärdsärenden med beslut enligt akohollagen, övriga handlingar gallras.


Sekretess
Handlingarna kan omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § (sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.) och 25 kap. 1 § (sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.). Sekretessen gäller max 70 år.


Kommunala pensionärsrådet bildades den 27 april 1981. Den fick representanter från sociala centralnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden samt lokala pensionärsföreningar PRO och SFRF.
Den upphörde den 31 december 1987 då kommundelsnämnderna övertog verksamheten. Enligt historik i kommundelsnämnden för Barkaby-Skälbys arkiv upphörde alla kommundelsnämnder 1992-02-29.
Enligt beslut av kommunstyrelsen 1995 fick socialnämnden i uppdrag att tillsammans med berörda organisationer bilda ett handikappråd respektive pensionärsråd. Kommunala pensionärsrådets protokoll från 1992 och framåt finns förtecknade i Socialnämnden III:s arkiv.


Kommunala handikapprådet

Beslut i fullmäktige 15 december 2014 (dnr Kst 2014/411) flyttas arbetsmarknadsinsatser från socialnämnden till den nyinrättade kompetensnämnden. Kompetensnämnden inrättades 1 januari 2015.


Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1998, 2001
Kompletterad av assistent
Ingalil Plahn 2006
Kompletterad av arkivarie Anna Talling 2013

Socialnämnden 3 (Son) (1992-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Socialnämnden 3 (Son) (1992-)