Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)
Serie
Sök

D1 - Förteckningar över detaljplaneringens läge

Plats
C 46:1:6
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Förteckningar över detaljplaneringens läge finns fr o m april 1971. De upptar fastställda planer, planer överlämnade till länsstyrelsen för fastställelse, planer under arbete, byggnadsförbud, översiktliga planer d v s generalplaner och regionplaner och "avställda planer" d v s sådana som aldrig fullföljts. Förteckningarna upptar plannummer och motsvarande fastställelsedatum då länsstyrelsen fastställde planen. Planerna med tillhörande handlingar registreras efter löpande P-nummer, plannummer per år. Då länsstyrelsen fastställt planen arkivläggs den efter fastställelsedatum. Förteckningar finns fr o m april 1971, de upptar uppgifter fr o m 1970 om bl a P-nummer och motsvarande fastställelsedatum. Då plan- och bygglagen infördes i juli 1987 antas planerna av kommunfullmäktige. om ingen överklagar till länsstyrelsen vinner planen laga kraft då besvärstiden gått ut, vanligen tre veckor senare. Planerna antagna av kommunfullmäktige fr o m 1 juli 1987 arkiveras på det datum då beslutet om att anta detaljplanen vann laga kraft. Handlingarna förvaras i kronologisk ordning.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1971-1986
2 1987-1990