Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kultur- och fritidsnämnden 2 (2007-2014)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2013-05-31
Giltig fr om
2007-01-17
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Nämndprotokoll
A2 - Arbetsutskottsanteckningar
A3 - MBL-protokoll
A4 - Samverkansprotokoll
A5 - Anteckningar från arbetsplatsträffar (APT)
A6 - Anteckningar från ledningsgrupp
A7 - Mötesanteckningar från Brottsförebyggande rådet
A8 - Anteckningar från kulturombudsträffar
A9 - Skyddsrondsprotokoll
A10 - Skyddskommittéprotokoll
B1 - Kommunsnabben
B2 - Skolbioutbud
B3 - Nyhetsbrev från kulturskolan
B4 - Nyhetsbrev från Järfälla kultur
C1 - Ärendekort/Diariekort
C2 - Ärendelistor
E1 - Diarieförda handlingar
E2 - Ej diarieförda handlingar
F1 - Förteckning över ljudband och kartor förvarade i bildarkivet
F2 - Gården - musik från Järfälla fritidsgårdar
F3 - Järfälla fritidsgårdar 50 år
F4 - Utvärderingar av skolbio
H1 - Statistik - utlån från AV-centralen
K1 - Elevfoton - kulturskolan
K2 - Bildspel (film) - Järfälla fritidsgårdar
L1 - Kulturprogram
L2 - Tryckt material för kulturmånad
L3 - Tryckt material, affischer för festivaler
L4 - Tryckt material, affischer för kulturskolan
L5 - Tryckt material, affischer för kulturarv i Järfälla
L6 - Tryckt material för konst och skulpturer
L7 - Tryckt material, affischer för nationaldagsfirande i Järfälla
L8 - Tryckt material, affischer för teater/föreställningar för barn och unga
L9 - Tryckt material för kultur i förskolan och skolan
L10 - Tryckt material för amatörer möter proffs
L11 - Tryckt material för Hyllan
L12 - Tryckt material, affischer för Järfälla kultur
L13 - Affischer för skolbio
L14 - Tryckt material för bibliotek
L15 - Tryckt material för simhall
L16 - Jubileumsskrift för Järfälla musikskola/kulturskola

Kultur- och fritidsnämnden 2 (2007-2014)

 

Historik för Kultur- och fritidsnämnden 2 (2007-2014)


Den sista december 2006 upphörde utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden och två nya nämnder inrättades vilket var utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Den gemensamma förvaltningen kvarstod under namnet utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden 2 började sin verksamhet den 1 januari 2007.  Kultur- och fritidsnämnden hade ansvar för fritid, kultur, kulturskola samt bibliotek. Nämnden var ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamhetens utförande i egen regi. Kultur och fritid hade ansvar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid.

När det gäller området fritid så ska det år 2007 ha omfattat kommunala fritidsanläggningar, föreningsstöd enligt bidragsregler, Hus1 (”ungdomens hus”) samt uppdragsstöd och projektbidrag. Enheten Järfälla fritidscenter med Ungdomens Hus hade hand om drift, skötsel och underhåll av kommunala fritids-/idrottsanläggningar. Detta handlade om nio idrottsplatser, tolv bollplaner, tre badplatser, tre elbelysta motionsspår, Jakobsbergs sim- och sporthall, Ängsjö friluftsområde, Brukets skidanläggning och friluftsområde samt Järfälla ishall. Driftansvaret för verksamheten hade på nämndens uppdrag legat på nämndens egen driftenhet Järfälla fritidscenter.

Järfälla fritidscenter hade också som uppdrag att hantera de fastställda reglerna för kommunalt föreningsstöd. Utifrån dessa regler stöttades föreningar som drev barn- och ungdomsverksamhet (verksamhet för åldern 4-20 år) med aktivitetsbidrag, projektstöd och driftbidrag till egna eller hyrda lokaler. För handikappföreningar fanns grundbidrag, aktivitetsbidrag och ledarutbildningsbidrag. Likaså hanterade Järfälla fritidscenter uthyrning av kommunens gymnastiksalar, sporthallar, fotbollsplaner och ishockeyrinkar, i första hand till föreningsaktiviteter. Det var också Järfälla fritidscenter som bedrev ungdomsverksamhet vid Hus1 (Ungdomens hus). Målgruppen var i första hand gymnasieåldern (från 16 år) och uppåt.

I december 2007 fattade kommunfullmäktige beslut om att flytta fritidsgårdsverksamheten från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Det gjordes förberedelser för att ordna verksamheten som egen resultatenhet och även räkna in Ungdomens hus i enheten.

För området bibliotek år 2007 så hade beställning från nämnden av biblioteksverksamhet utförts av Järfälla folkbibliotek. Det bedrevs verksamhet vid biblioteken i Jakobsberg, Viksjö, Kallhäll och Barkarby. Jakobsbergs bibliotek var kommunens huvudbibliotek och de tre andra betraktades som biblioteksfilialer. Folkbiblioteket ska också ha haft i uppdrag att arbeta med verksamhet för barn och uppsökande verksamhet med sjuka och handikappade som främsta målgrupp.

För området kultur så hade nämnden ansvar för kulturverksamhet som gynnade barn och ungdom, konstverksamhet, bildarkiv, kulturmiljövård, kulturinformation samt verksamhets- och lokalstöd, till kulturföreningar. När det gällde kulturskolan så användes nämndens medel för att anordna ämnesundervisning i musik, drama/teater, nycirkus, bild och dans. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp/ensemble. Det skulle också bedrivas utåtriktad kulturverksamhet mot kommunmedborgare.Enheten Järfälla kultur omfattade kulturkontoret och kulturskolan och hade ansvar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inkl. bildarkiv och bilddatabas m.m. Enheten ska också ha fungerat som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter.

Vid 2008 hade kultur- och fritidsnämnden 2 ansvar för kultur, kulturskola, fritid, fritidsgårdar och bibliotek. Kultur och fritid hade ansvar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid.

Enheten Järfälla kultur omfattade kulturkontoret och kulturskolan och som hade ansvar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inkl. kommunens bildarkiv och bilddatabas, m.m. Med kulturskolans så bedrevs det ämnesundervisning i musik, drama/teater, nycirkus, bild och dans. Undervisningen utövas enskilt eller i grupp/ensemble. Som en del av verksamheten så skulle det också bedrivas en utåtriktad kulturverksamhet mot kommunmedborgare. Under 2008 så pågick det en ombyggnation av f.d. V-huset i Jakobsbergsskolan. Tanken var att kulturskolan skulle flytta med sin verksamhet till huset under 2009. Huset skulle också få ändrat namn till K. I det nya K-huset skulle också Sam-gymnasiets estetiska program bedriva sin verksamhet, vilket ansågs ge goda förutsättningar för ett samarbete med kulturskolan och det estetiska programmet.

När det gäller området fritid så hanterades det av enheterna Järfälla fritidscenter och Järfälla fritidsgårdar. Efter beslut i kommunfullmäktige så tog kultur- och fritidsnämnden över ansvaret för fritidsgårdsverksamheten från och med 1 januari 2008. En stor händelse för personal under 2008 var att fritidsgårdarna och Hus1 bildade en ny enhet – Järfälla fritidsgårdar. Enheten bestod av sex fritidsgårdar då Tallbohovs fritidsgård, Nibblegården, Fjällens fritidsgård, Björkeby fritidsgård, Viksjöträffen, Källtorps fritidsgård och ungdomens hus (Hus1). Från och med den 1 juli 2008 planerades det även att kultur- och fritidsnämnden skulle ta över hela ansvaret för Viksjö sporthall, Björkeby sporthall och Källtorp sporthall samt idrottssalarna vid Fjällenskolan och Tallbohovskolan.

För området bibliotek under 2008 så utfördes biblioteksservice av Järfälla folkbibliotek. Biblioteksorganisationen bestod av huvudbiblioteket i Jakobsberg och filialerna i Barkarby, Kallhäll och Viksjö. En annan form av biblioteksverksamhet som också erbjöds var biblioteksservice till olika boenden inom vård- och omsorgsinstitutioner samt direkt hem till personer med funktionsnedsättning, s.k. Boken Kommerverksamhet. Gymnasiebibliotekets verksamhet ska också ha genomförts inom ramen för Järfälla folkbibliotek men finansierades av gymnasieskolorna.

Vid år 2009 hade kultur- och fritidsnämnden fortsatt samma ansvarsområden då kultur, kulturskola,  bibliotek, fritid och fritidsgårdar. Nämnden hade ansvar både för samhällsuppdraget och för verksamhetens utförande i egen regi.

Området fritid omfattade år 2009 kommunala fritidsanläggningar, fritidsgårdar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Under 2009 blev kultur- och fritidsnämnden driftansvarig nämnd för Kallhälls Ishall, Järfälla Ishall och Järfällavallen 2. Ansvaret för drift övertogs från Kallhälls IF, Kvarnhallen AB och FC Järfälla.

Under 2009 bedrevs biblioteksverksamhet vid fyra kommunala bibliotek vilket var ett huvudbibliotek i Jakobsberg och tre filialer som finns i Barkarby, Viksjö och Kallhäll.

År 2009 hade nämnden ansvar inom området kultur för kulturverksamhet som främjade barn och ungdom, konstverksamhet, bildarkiv, kulturmiljövård, kulturinformation samt verksamhets- och lokalstöd till kulturföreningar. Kulturskolan bedrev under året ämnesundervisning i musik, drama/teater, nycirkus, bild och form, dans och även utåtriktad kulturverksamhet mot kommunmedborgare. Den 7 mars 2009 invigdes ”Hus K” för kulturskoleverksamhet och Sam-gymnasiets estetiska program. Vid invigningen av ”Hus K” så hölls det bland annat tal och sång av artisten och Sveriges Musik- och Kulturskoleambassadören Helen Sjöholm. Kulturskolans verksamhet hade under 2009 kommit igång i full skala i ”Hus K”.

Vid 2010 hade nämnden fortsatt ansvar för kulturskola, bibliotek, fritid/idrott och fritidsgårdar. Den 1 juli 2010 delades utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen upp i två förvaltningar, utbildningsförvaltningen respektive kultur- och fritidsförvaltningen.

När det gällde området fritid/idrott så handlade det om kommunala fritidsanläggningar, fritidsgårdar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Nämnden tog också den 1 januari 2010 över driftansvaret för bordtennishallen i Jakosbergsskolan från utbildningsnämnden*. (*Kun 2009/72)

För området bibliotek så gjordes utfördes biblioteksservice i kommunen av enheten Järfälla folkbibliotek. Enheten bestod av huvudbiblioteket i Jakobsberg, filialerna i Barkarby, Kallhäll och Viksjö. Som en del av verksamheten utfördes också gymnasiebibliotekens verksamhet vilket dock bekostades av gymnasieskolorna. Avtal skrevs med gymnasieskolorna för två år i taget. Nytt för 2010 var att AV-centralen blev en del av enheten. Kultur- och fritidsnämnden övertog den 1 januari 2010 driftansvaret för AV-centralen från utbildningsnämnden*. (*Kun 2009/72)När det handlar om området kultur så omfattade det kulturverksamhet som främjade barn och ungdom, konstverksamhet, bildarkiv, kulturmiljövård, kulturinformation samt verksamhets- och lokalstöd till kulturföreningar. Den 17 maj 2010 delades Novastipendiet ut, vilket var Järfällas ungkulturstipendium och som beviljade stipendiemedel åt idéer eller projekt under ett år. Utdelning av stipendiet skedde i samband med ungkulturfestivalen och bakom stipendiet stod Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur. Nämnden tog beslut om att mediepedagogiskt centrum skulle inrättas i Järfälla från och med 1 september 2010, under förutsättning att norrortskommunerna var positiva till deltagande.  Hållningen från övriga kommuner ska i överlag ha vart positivt avvaktande. Järfälla kommun blev enligt beslutet huvudman och en överenskommelse skulle skrivas med Film Stockholm.

Vid 2011 hade kultur- och fritidsnämnden ansvar för kultur inklusive kulturskola, bibliotek, fritid/idrott och fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi.

När det gällde området kultur så hade nämnden som tidigare ansvar för kulturverksamhet som främjade barn och ungdom, konstverksamhet, bildarkiv, kulturmiljövård, kulturinformation samt verksamhets- och lokalstöd till kulturföreningar. Det bedrevs vid kulturskolan ämnesundervisning i musik, drama/teater, nycirkus, bild och form samt dans. Som en del av skolans verksamhet skulle det också bedrivas en utåtriktad kulturverksamhet mot kommunmedborgare.

Det anordnas biblioteksverksamhet i kommunen vid fyra kommunala bibliotek, vilket handlade om ett huvudbibliotek i Jakobsberg samt tre filialer som låg i Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Som tidigare år så utfördes gymnasiebibliotekens verksamhet inom ramen för Järfälla bibliotek men det var gymnasieskolorna som  bekostade detta. AV-centralen var också en del av enheten vilket vidaredistribuerade AV-läromedel till utbildningsanordnare inom och utanför Järfälla kommun.

När det handlade om ansvarsområdet fritid/idrott så omfattade det kommunala fritidsanläggningar, fritidsgårdar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Enheten Järfälla fritidsgårdar bestod av sex fritidsgårdar (Björkeby, Nibblegården, Tallbohov, Källtorp, Fjällen, Viksjöträffen) och Ungdomens Hus. Den lokal som användes för verksamhet för Ungdomens hus, vilket låg på Järfällavägen i Jakobsberg, stängdes från den första januari. Stora skäl för detta ska ha vart arbetsmiljöskäl och hänsyn till besökarna, då ventilationen hade dömts ut av både kommunens fastighetsavdelning och Järfällahälsan. Hänvisning gjordes för åldersgruppen 16 år och äldre under 2011 att vända sig till övriga fritidsgårdar med extra betoning på Nibblegården i Jakobsberg.

År 2012 var nämndens ansvarsområden kultur inklusive kulturskola, idrott och fritid, bibliotek samt fritidsgårdar. Ansvaret gällde både för samhällsuppdraget och för verksamheters utförande i egen regi.

För området kultur så handlade det om kulturverksamhet för barn och ungdom såsom programverksamhet, stödjande och utvecklande funktion för kulturverksamhet i grundskolan. Skolbioverksamhet. Kulturskoleundervisning i bild, dans, drama/teater, musik, nycirkus samt arrangemang av offentliga elevkonserter. Utställningar i Jakobsbergs Konsthall, skulpturutställning vid Görväln vartannat år, konstinköp och ansvar för konstnärlig utsmyckning. Järfälla kommuns bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård, kulturmånad och en stödjande funktion till kulturföreningar och organisationer, Nationaldagen, bokningar av Hyllan samt uthyrning av Järfälla Kulturscen. Uppdraget angav även enheten Järfälla Kultur som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Marknadsföring av och information om kommunens egen kulturverksamhet skulle slutligen också göras. Nytt för området kultur var att AV-centralen från och med den 1 mars 2012 ingick i enheten Järfälla kultur.

Biblioteksverksamhet anordnades av Järfälla bibliotek vilket bestod av huvudbiblioteket i Jakobsberg och filialerna i Barkarby, Kallhäll och Viksjö. Utöver den fasta biblioteksverksamheten som fanns erbjöds även biblioteksservice till olika boenden inom vård- och omsorgsinstitutioner samt direkt hem till personer med funktionsnedsättning, s.k. Boken kommer-verksamhet. Inom ramen för enhetens verksamhet genomfördes också gymnasiebibliotekets verksamhet där verksamheten finansierades av gymnasieskolorna.

År 2012 var Idrott och fritids verksamhetsområde Simhall, Ängsjö friluftsområde, Brukets skidbacke, Idrottsanläggningar med fotbollsplaner och ishallar samt 5 sporthallar. Enheten hade även ansvar för bokning av anläggningarna, bidragsutbetalningar där det inom enheten dessutom fanns en samordnare för Idrottslyftet, Ängsjölyftet samt Drive in idrott.

Nämnden hade ansvar för drift av kommunens fritidsgårdar där enheten Järfälla fritidsgårdar under 2012 firade 50-årsjubileum för Järfällas fritidsgårdar. Under 2012 så avvecklades Nibblegårdens verksamhet där verksamhetens resurser överfördes till den övriga verksamheten. I september 2012 stängdes Fjällens fritidsgård ned på grund av ventilationsproblem och vattenskador. Personalen som var kvar flyttades till Viksjöträffen och senare Björkeby fritidsgård. Själva gården stod kvar fram till och med hösten 2013 då den revs och blev parkeringsplats. Det påbörjades efter sommaren ett arbete att iordningställa det nya ungdomscaféet ”Valvet” där öppning skulle ske 2013. Caféet skulle ligga i Jakobsbergs centrum och vända sig till ungdomar mellan 16 och 24 år.

Under 2013 hade kultur- och fritidsnämnden ansvar för områdena bibliotek, fritid - idrott, fritidsgårdar, kultur och kulturskola.

Som tidigare år genomfördes biblioteksverksamhet av enheten Järfälla bibliotek och bedrevs vid ett huvudbibliotek i Jakobsberg och tre filialer i Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Utöver detta anordnade också enheten verksamhet i form av biblioteksservice till olika boenden inom vård- och omsorgsinstitutioner samt direkt hem till personer med funktionsnedsättning, s.k. Boken kommer-verksamhet. Gymnasiebibliotekens verksamhet utfördes inom ramen för enheten, men bekostades av gymnasieskolorna.

För området fritid och idrott så handlade det om kommunala fritidsanläggningar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Enheten Järfälla idrott och fritid hade ansvar för Simhall, Ängsjö friluftsområde, Brukets skidbacke, Idrottsanläggningar med fotbollsplaner, två ishallar, 4 sporthallar, 3 stora gymnastikhallar samt Bordtennishallen. Utöver detta hade enheten även ansvar för bokning av anläggningarna och bidragsutbetalningar. Det fanns också vid enheten en samordnare för Idrottslyftet, Ängsjölyftet samt Drive in idrott.

Verksamhetsområdet fritidsgårdar omfattade kommunala fritidsgårdar där enheten Järfälla fritidsgårdar hade ansvar för dessa. Det fanns fritidsgårdar i varje kommundel som vände sig till högstadieungdomar i kommunen. De fritidsgårdar som fanns var Tallbohov, Källtorp, Viksjöträffen, Björkeby och ungdomscaféet Valvet. Ungdomscaféet Valvet var en nyöppnad verksamhet som öppnade efter årsskiftet. Verksamheten vända sig till ungdomar i åldrar 16-24 år och låg i Postgången i Jakobsbergs centrum. Den 15 november 2013 stängde Källtorps fritidsgård med en avslutningsfest för ungdomarna. År 2014 skulle det öppnas en ny fritidsgård med placering i Kallhälls centrum istället för den fritidsgård som legat inne i Källtorpskolan.

När det gällde området kultur så hade nämnden ansvar för kulturverksamhet som främjade barn och ungdom, konstverksamhet, bildarkiv, kulturmiljövård, kulturinformation samt verksamhets- och lokalstöd till kulturföreningar. Enheten Järfälla kultur bestod av kulturskolan och kulturkontoret vilket hade ansvar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Dessutom fungerade också enheten som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter.När det handlade om kulturskolans verksamhet så anordnades ämnesundervisning i musik, drama/teater, nycirkus, bild och form samt dans. Undervisningen bedrevs enskilt eller i grupp/ensemble. Dessutom skulle det arbetas med en utåtriktad kulturverksamhet mot kommunens medborgare.

Vid 2014 hade kultur- och fritidsnämnden 2 ansvar för kultur inkl. kulturskola, idrott/fritid, fritidsgårdar och bibliotek. Nämndens ansvar omfattade både samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi.

Ansvaret för kultur omfattade kulturverksamhet som främjade barn och ungdom, konstverksamhet, bildarkiv, kulturmiljövård, kulturinformation samt verksamhets- och lokalstöd till kulturföreningar. Enheten Järfälla kultur bestod av kulturkontoret och kulturskolan vilket hade ansvar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Som en del av dess verksamhet så var enheten dessutom kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. För år 2014 så tecknade Järfälla kultur ett samarbetsavtal med Film Stockholm gällande ett Mediepedagogiskt centrumför att samordna mediepedagogiska satsningar inom för- och grundskola samt äldreverksamhet i norra länsdelen. För andra året i rad firades Sveriges Nationaldag i kombination med Görvälndagen vid en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Görvälndagens huvudarrangör var Järfälla Hembygdsförening.

Gällande kulturskolans verksamhet för 2014 så anordnades ämnesundervisning i musik, drama/teater, nycirkus, bild och form samt dans. Som en del av verksamheten skulle det dessutom bedrivas en utåtriktad kulturverksamhet gentemot medborgare i kommunen. Under året så startades det ett nytt ämne i kulturskolan, film och media, med stöd från Svenska filminstitutet.

Järfälla bibliotek anordnade under 2014 biblioteksverksamhet i kommunen genom huvudbiblioteket i Jakobsberg och tre filialer som låg i Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Som en del av biblioteksverksamheten erbjöds även biblioteksservice till olika boenden inom vård- och omsorgsinstitutioner samt direkt hem till personer med funktionsnedsättning, så kallad Boken kommer-verksamhet. Verksamhet för gymnasiebiblioteken ingick också i enhetens verksamhet, dock bekostades det av gymnasieskolorna. Nytt för 2014 var att enheten också började sköta skolbiblioteket i Aspnässkolan enligt direktavtal med skolans rektor.

Under året pågick det utredning om nya lokaler för Kallhälls bibliotek och en ny entré för Jakobsbergs bibliotek. Gällande Kallhäll så skulle bland annat nuvarande Folkets hus rivas och det nya Folkets hus skulle inrymmas i en byggnad i centrum. En konsekvens av detta blev att Kallhälls bibliotek skulle behöva flytta till närliggande lokaler i centrum. Det skedde också planering för biblioteket i den nya Herrestaskolan samt för ett nytt bibliotek i Barkarby College. Det senare skulle fungera som folkbibliotek, gymnasiebibliotek och, om behov fanns, högskolebibliotek. I samband med det nya folkbiblioteket i Barkarby College/nya Barkarby centrum så skulle folkbiblioteket i Herrestaskolan flytta dit. Kvar på Herrestaskolan skulle då bli ett skolbibliotek.

Verksamhetsområdet fritid bestod av kommunala fritidsanläggningar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Drift sköttes enheten Järfälla Idrott & Fritid. En ny simhall skulle öppna i kommunen 2017 och den 28 augusti 2014 togs det första spadtaget för Järfällas nya badanläggning. Byggstart var beräknad under våren 2015. På platsen för den nya simhallen pågick borttagandet av kontaminerad jord. Den nya badanläggningen ska ha föregåtts av upphandling i så kallad konkurrenspräglad dialog skulle byggas och drivas i privat regi. Kommunen skulle köpa tider i hallen för alla sådana verksamheter som kommunen skulle stå för.

Det omnämns även att det skulle tillkomma en till sporthall i kommunen genom byggandet av den nya Herrestaskolan. Under året köpte också nämnden tjänster för anordnade av sommarverksamhet genom att uppdragstöd hade getts till ett antal föreningar och organisationer. Idrottslyftet genomfördes för det sjunde året vilket var ett samarbete mellan 27 skolor och 32 idrottsföreningar samt 3 friluftsföreningar, skolhälsovården, SOK och 2 förbund. För 2014 genomförde Järfällas föreningar 1690 extra aktivitetstimmar för ca 6000 elever i årskurs 1-9 och gymnasiet. Av dessa timmar genomfördes 405 timmar på Ängsjö friluftsgård, 85 timmar i och vid Brukets skidbacke, 30 timmar Aktivitetsgruppen och drygt 59 timmar speciellt anpassade aktiviteter för elever med funktionsnedsättning.

För verksamhetsområdet fritidsgårdar så omfattade det kommunala fritidsgårdar. I Järfälla fanns det fem stycken fritidsgårdar vilka var Björkeby, Tallbohov, Viksjöträffen, Valvet i Jakobsberg och Station 7 i Kallhäll. Station 7 var den nya fritidsgården i Kallhäll vilket invigdes i februari på Blästervägen i Kallhäll. Fritidsgården hade en åldersgräns på 13-17 år. Gällande ungdomscaféet Valvet så bestämdes det, i samråd med hyresvärden Järfällahus AB, att en ny entré skulle byggas. Istället för entré vid Postgången/Riddarplatsen så skulle entrén efter ombyggnad ske från Ynglingavägen.

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 15 december 2014 (Kst 2014/411) upphörde Kultur- och fritidsnämnden den 31 december 2014. Den ersattes av kultur-, demokrati- och fritidsnämnden vilket inrättades den 1 januari 2015.

Lite om fritidsgårdarna

Den 3 november 2012 firade kommunen att Järfälla Fritidsgårdar fyllde 50 år med en dag fylld av artistuppträdanden, aktiviteter och nostalgi. På jubileumsfesten uppträdde bland annat Ison och Fille samt X-factor deltagarna Adam Kanyama, Malcolm B och SamBoii. Borgen som invigdes hösten 1962 var den första fritidsgården i Järfälla. Vid 2012 fanns det sex fritidsgårdar fördelade på alla geografiska områden i Järfälla. Björkeby i Barkarby och Träffen i Viksjö som nu är äldst av fritidsgårdarna samt Fjällen i Viksjö, Källtorp i Kallhäll, Nibble och Tallbohov i Jakobsberg.

Särskilda aktiviteter på fritidsgårdarna
Ugglan - teoretisk och praktisk allaktivetetstävlning mellan fritidsgårdar. Tanken var att överbrygga konkurrensen mellan gårdarna. Idén var också att aktivera så många ungdomar som möjligt. Ugglan startade i slutet av 1980-talet och det dåvarande fritidskontoret var arrangör. Upphörde vid mitten av 1990-talet. Tävlingen var uppdelad i en teoretisk del där det kunde vara insprängt en del praktiska uppgifter som till exempel att baka ett konstverk, bygga en fågelholk, byta däck på en bil, köra halkbana på en hockeyrink osv. En teoretisk uppgift ett år var att lösa några räknetalsom gav ett telefonnummer som den gången ledde till kommunens kommunalråd. Den praktiska delen, avslutade tävlingskvällen, var oftast en femkamp.

Björkö-Arholma
Fritidsgårdarna startade 1977 ett länger för ungdomar mellan 10-16. I början kom deltagarna från hela Järfälla. Därefter samarbetade vissa gårdar med varann, till exempel Viksjö och Nibble, Viksjö och Kallhäll. På programmet stod segling, paddling, olika bollsporter, laga mat i grupp, tipsrundor, orientering, film med mera.

Kabaré och musikaler
Fritidsgårdarna har haft stort intresse av att arbeta med olika kabaré och musikalprojekt. Föreställningar som framförts är bland annat A Clockwork Orange 1987, Papagaya Express 1990, Grease 1984, Elektra 2002. 2009-2010 arbetade fritidsgårdarna med ett gemensamt musikalprojekt - Vägen till lycka. Ett självskrivet manus som framfördes i Viksjö teater våren 2010. Ett musikalprojekt innefattar många olika delar såsom drama, smink, teater, musik, ljud och ljus.

Björkeby och Rockbjörken
Rockbjörken kom igång senhösten 1979. Detta var punkens tid och det fanns massor med band och mängder av publik som kom för att lyssna. Inte minst Järfälla hade en våg där banden letade spelställen och köade för att få repa på "sin gård". Rockbjörken blev därefter namnet som kom att rulla på med konserter varje torsdag, oftast 2-3 band per gång som spelade gratis eller för reseersättning. I regel ett Järfällaband och 1-2 band utifrån. Åren 1979-1983/1984 var storhetstiden. Och de första åren dominerade punken fullständigt. I regel kunde det komma 150-250 personer varje gång och de kom från hela Storstockholm.

Ung tjej
2008 bildades tjejfokus i Järfälla, ett nätverk kring unga tjejer i kommunen. Fritidsgårdarna startade en intensiv tjejverksamhet med flera tjejgrupper men även en större tjejmässa varje år som tjejerna fick hjälpa till att arrangera. 2012 ingick Järfällas fritidsgårdar via tjejfokus ett större samarbete med Fritidsenheten i Vallentuna och Studieförbundet Bilda. Under detta år drivs projektet Ung Tjej 2012. Sommaren 2012 hade de ett eget tält på Ung08-festivalen i Kungsträdgården. I december 2012 hölls tjejmässa i kulturhuset i Stockholm.

Översjön
Fritidsgårdarna fick våren 2010 en möjlighet att hyra två stugor som finns vid Översjön i Kallhäll. Översjögruppen bildades 2010 och verksamheten kunde starta sommaren 2011. Här bedrivs lovverksamhet och sommartid dagverksamhet: naturbana, friluftsliv, bad, kanotpaddling, fiske och chill.

Förteckningen upprättad av arkivarie
Eva Nilsson, 2013-10-10
Kompletterad av arkivarie
Anna Talling, 2014-11-28, 2016-09-02
Linda Andersson, 2021, 2023

Kultur- och fritidsnämnden 2 (2007-2014)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kultur- och fritidsnämnden 2 (2007-2014)