Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Tekniska nämnden 2 (Ten) (2007-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2007-10-04
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Tekniska nämndens protokoll
A2 - Arbetsutskottets protokoll och anteckningar
A3 - Namnberedningens protokoll
A4 - MBL-protokoll
A5 - Samverkansprotokoll
B1 - Avfallsalmanackor
B2 - Va-taxa
C1 - Diarier med sökregister
D1 - Korslistor (gammal till ny fastighetsbeteckning)
D2 - Register över förrättningsakter
D3 - Register över avsöndringsakter
D4 - Inventering Kart- och GIS närarkiv 2014-2015
D5 - Kronologiskt register Järfälla kommun
F1 - Diarieförda handlingar
F2 - Fornminnesvård 1967-2012
F3 - Handlingar angående konstruktionsbyggnader 1983-2011
F4 - Handlingar gällande slott, gårdar och kulturbyggnader i Järfälla kommun
F4a - Säbygård 2010- 2012
F5 - Förrättningsakter (skuggarkiv - original på lantmäteriet) 1769-2011
F6 - Avsöndringsakter 1904-1986
F7 - Förhandsförfrågan 1977-1996
F8 - Beräkningsakter 1960-2009
F9 - Äldre beräkningsakter 1935-1965
F10 - Utomsocknes förrättnings- och beräkningsakter
F11 - Beskrivning till nybyggnadskartor
F12 - Information om enhetligt stomnät 1954-2001
F13 - Stommätningar gjorda av mätningstekniker från Kungliga Tekniska Högskolan 1954-1996
F14 - Avvägning protokoll och beräkningar 1958-1988
F15 - Gränspunktshandlingar 1976-2002
F16 - Polygontågsberäkningar 1950-1997
F17 - Vinkelmätningsprotokoll för triangelmätning 1955-1980
F18 - Fastighetsförteckningar 1980-2005
F19 - Handlingar angående flygsignalering 1959-2011
F20 - Äldre ägarregister för fastigheter i Järfälla kommun
F21 - Planakter (avstyckning, byggnadsplaner, stads- och detaljplaner)
F22 - Servitutsutredningar 1948-2005
F23 - Tomtindelningsakter
F24 - Tomtmätningsakter
F25 - Vägrättsakter
F26 - Fastighetsplaner
F27 - Uttag ur webbplatser
F27a - Skärmdumpar Portalen (intranätet) 2012 - 2016
J1 - Kartor och ritningar 2006-2011
J2 - Ritningar över konstruktionsbyggnader i Järfälla kommun
J3 - Avsöndringskartor 1919-1973
J4 - Nybyggnadskartor
J5 - Förrättningskartor skuggarkiv 1905-2011, odat
J6 - Fornlämningskartor 1980-1985
J7 - Järnvägskartor 1959-1969
J8 - Adresskartor 1957-2008, odat
J9 - Stråköversikter vid flygfotografering 1956-2004, odat
J10 - Stomnätskartor med triangel- och stomnätsöversikter 1951-1982, odat
J11 - Officiella kartor över Stockholmstrakten 1932-1988
J12 - Lantmäterikartor från Sollentuna lantmäteridistrikt 1918-1953, odat
J13 - Cykelkartor 1988-2012
J14 - Specialkartor 1939-1984
J15 - Utomplanbestämmelser 1943-1965
J16 - Avstyckningsplaner 1927-1954
J17 - Byggnadsplaner 1938-1967
J18 - Stadsplaner 1962-1987
J19 - Detaljplaner 1987-2013
J20 - Ledningskarta huvudvattenledningar 2002
J21 - Tomtindelningskartor
J22 - Tomtmätningskartor
J23 - Vägrättskartor
K1 - Flygfotografier/diapositiv/glasplåtar 1942-2006, odat

Tekniska nämnden 2 (Ten) (2007-)

 
Historik för TEKNISKA NÄMNDEN 2 (Ten) 2007-

Fnr 463

Förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningen, bmf

Den 1 januari 2007 bildades Tekniska nämnden 2. Tekniska nämnden 2 tog över Stadbyggnadsnämndens alla verksamheter, förutom bygglovsverksamheten och planverksamheten. Bygglovsavdelningen slogs ihop med miljö- och hälsoskyddsavdelningen till en Miljö- och bygglovsnämnd från 1 januari 2007 och planavdelningen verksamhet flyttades över till Kommunstyrelsen. Tekniska nämnden 2 och Miljö- och bygglovsnämnden fortsatte att ha gemensam förvaltning. Förvaltningens namn ändrades från Miljö- och stadbyggnadskontoret (MSK) till Bygg- och miljöförvaltningen (BMF).
1 januari 2010 fördes fastighetsavdelningen (förvaltning av fastigheter) över från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden.

Förteckningen upprättad av Annika Gattberg, oktober 2007

Vintern 2014 - 2015 gjordes en större inventering av Kart- och GIS närarkiv på plan 8 i posthuset. Kart- och GIS skulle flytta till plan 6 i samma hus och när-arkivet behövde därför tömmas och flyttas till kommunarkivet i posthuset. Serierna D:1 - D:5, F:5 - F:25, J:3 - J:23 samt K:1 bildades vid den flytten. Handlingarna från Kart-och GIS närarkiv är från tiden mellan tidigt 1900-tal fram till 2012. Vissa handlingsslag kan även återfinnas i Byggnadsnämndens (1932-1994) och Stadsbyggnadsnämndens (1995 - 2006) arkiv. Tomtindelningsakterna i serie F23 och J20, tomtmätningsakterna i serie F24 och J21 samt vägrättsakterna i serie F25 och J22 finns digitalt sökbara i Lantmäteriets arkivsök.

Kart- och GIS uppdrag är att tillgodose behovet av grundläggande landskapsinformation i form av stomnät, kartverk och GIS-basdata, såväl intern som externt. Detta innefattar bl.a. ansvaret för kommunens MBK-verksamhet (Mätning, beräkning, kartframställning)


Historik över trafikfrågo
r
Trafikkommittén 1944-04-05-1957-09-15
Trafiknämnden 1957-09-16-1965-04-25
Trafikrådet 1965-04-26-1967
Tekniska nämnden 1 1968-1988
Tekniska nämnden 2 1989


Inventeringen och förteckningen upprättad av Eva Nilsson vintern 2014 - 2015

Tekniska nämnden 2 (Ten) (2007-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Tekniska nämnden 2 (Ten) (2007-)