Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Folkskolestyrelsen (1932-1958)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2001-03-19
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelsens protokoll
A2 - Protokollsbilagor
A3 - Lärarkårens protokoll
A4 - Skolevakueringskommitténs protokoll
A4d - Betygskataloger från skolor i Barkaby
A4e - Betygskataloger från Skälby skola
A5 - Skolplaneringskommitténs protokoll
A6 - Protokoll från skolbibliotekariernas sammanträden
B1 - Kopior till utgående skrivelser
C1a - Brevdiarier till inkomna handlingar
C1b - Register till avgående skrivelser
D1a - Förteckning över barn i skolåldern
D1b - Förteckning över fortsättningsskolpliktiga
D2 - Tjänstematriklar, statligt reglerade tjänster
D3 - Inventarieförteckningar
D4a - Förvärvskataloger för skolbiblioteket
D4b - Förvärvsjournaler för Skolbiblioteket
D5 - Liggare och förteckningar, dagböcker, simskolan
E1 - Inkomna handlingar, ej diarieförda
E2 - Inkomna handlingar, diarieförda
F1 - Reglementen och läroplaner, scheman
F2 - Handlingar rörande personal
F3 - Kontrakt
F4 - Besiktningsprotokoll
F5 - Statsbidragshandlingar
F6 - Arbetsordningar
F7 - Övriga ämnesordnade handlingar
G1 - Huvudböcker
G2 - Specialräkenskapsbok
G3a - Styrelsens kassaböcker
G3b - Skolbibliotekets kassaböcker
G4 - Räkenskaper, kontokort
G5 - Verifikationer
G6 - Attestliggare för Skolbiblioteket
G7a - Avlöningslistor
G7b - Lönekort och tjänstgöringslistor
G7c - Arbetstidsuppgifter för timtjänst, Skolbiblioteket
G7d - Övriga lönehandlingar
H1 - Undervisningsstatistik
H2 - Skolbibliotekets statistik över boklån
J1 - Ritningar

Folkskolestyrelsen (1932-1958)

 
Historik för Folkskolestyrelsen
(1932-1958)
Fnr 43


1932 överfördes skolväsendet från den kyrkliga kommunens skolråd till den borgerliga kommunens folkskolestyrelse.
1936 Aspnäs skola byter namn till Jakobsbergs skola.
1938 (läsår 1938/39) Lövstaskolan läggs ned enligt beslut vid kommunalfullmäktige 1938-05-21.

1939 (läsår 1938/40) Görvälns skola läggs ned enligt beslut vid kommunalfullmäktige 1939-07-08. Eleverna flyttas över till Jakobsbergs skola.

Utdrag ur redogörelse för kommunalförvaltningen 1958:
"Den nya skolstyrelselagen. Den 21 december 1956 utfärdades kungörelse angående ny skolstyrelselag. Enligt denna lag skulle en styrelse inom kommunen handlägga alla frågor rörande skolväsendet inom kommunen och sålunda utgöra styrelse icke endast för det obligatoriska skolväsendet inom kommunen utan även för realskolor, gymnasium, yrkesskolor m m som kunde finnas inom kommunen. Denna styrelse benämndes enligt författningen kommunens skolstyrelse."
Lagen trädde i kraft den 1 juli 1958, med redan under första halvåret 1958 skulle den nya skolstyrelsen uppdragas handläggningen av vissa ärenden rörande skolväsendet inom kommunen. Hit hörde uppgifter rörande skolväsendets planering samt ärenden rörande åtgärder, som kunde erfordras med anledning av skolstyrelseformens ikraftträdande.

Övriga frågor skulle allfort under tiden 1 januari 1958 - 30 juni 1958 handläggas av folkskolestyrelsen.
Skoldistriktet eller för att använda skolstyrelselagens nya benämning, kommunen, fick sålunda under första halvåret 1958 två organ för handläggning av skolfrågor, nämligen dels den nya skolstyrelsen för behandling av vissa ärenden, planerings- och nyorganisationsfrågor, dels den sittande folkskolestyrelsen för alla övriga ärenden.


Skolstyrelsen övertog 1958 folkskolestyrelsens verksamheter och befogenheter. 1988 övertog kommundelsnämnderna grundskolans verksamheter.
Skolstyrelsen som alltfort hade hand om alla övriga skolformer upphörde den 30 juni 1990. Den efterträddes 1 juli 1990 av utbildnings- och arbetslivsnämnden.
Den 1 januari 1992 övertog skolnämnden all skolverksamhet.


Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968

Kompletterad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970

Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1992

Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Kompletterad av arkivarie
Anna Talling 2014

Folkskolestyrelsen (1932-1958)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Folkskolestyrelsen (1932-1958)