Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Räddnings- och civilförsvarsnämnden (Rcn) (1987-1994)

 
Fnr 207

Den 1 januari 1987 trädde den nya räddningstjänstlagen i kraft och den 1 april 1987 bildades räddnings- och civilförsvarsnämnden. Från och med 1987 övertog kommunen också ansvaret för det lokala civilförsvaret. Brandförsvaret, som tidigare ingick i tekniska nämndens verksamhet, ingick i räddningstjänsten under räddnings- och civilförsvarsnämnden. Under 1987 bytte förvaltningen namn från brandförsvaret till brand- och räddningskåren. Brand- och räddningskåren bedrev också den kommunala larmcentralen.

De verksamheter som ingick i nämnden 1989 var räddningstjänst, ambulanstjänst, larmservice samt beredskapsplanering inkl. civilförsvar. Från och med 1 juli 1989 förband sig Järfälla kommun genom ett nytt civilrättsligt avtal att svara för räddningstjänsten även i Upplands-Bro kommun. Sammanslagningen med Upplands-Bro brand- och räddningskår innebar att tidigare anställd personal i Upplands-bro kommun blev anställda i Järfälla kommun från och med 1 juli 1989. Verksamheten ändrade då också namn till Järfälla/Upplands-Bro brand- och räddningskår. Ambulandstjänsten utfördes år 1989 på entreprenad åt Stockholms läns landsting. Gällande larmservice så handlade det om att bestå i förmedling av kommunala drift-, övervaknings- och trygghetslarm till berörda åtgärdsgrupper ex. fastighetsjour, gatujour, el och värmejour samt sociala hemtjänsten. Verksamheten överflyttades till SOS-alarmering AB från och med den 1 januari 1990.

År 1992 ansvarade nämnden för den kommunala brand- och räddningstjänsten och det förebyggande brandskyddet. För Brand- och räddningstjänsten hade förvaltningen också ansvar för räddningstjänsten i Upplands-Bro. Genom avtal med Stockholms län hade nämnden också ansvar för ambulanstjänsten. När det handlade om ambulanstjänsten så hade förvaltningen också ett ansvar även inom Upplands-bro genom avtal. Utöver detta hade nämnden också ansvar för den övergripande civilförsvarsplaneringen i händelse av krig. Särskilt uppmärksammat under år 1992 var de stora anlagda bränderna i Bro centrum, Kvarnskolan och Björkebyskolan. Branden i Björkebyskolan började kl. 14 på morgonen den 21 december. Branden begränsades till huvudbyggnaden vilket totalförstördes.

Vid 1993 omfattade Järfälla/Upplands-bro brand- och räddningskår av räddningstjänst, ambulanstjänst, förebyggande brandskydd, kommunal beredskapsplanering och gemensam förvaltningstjänst. Tyngdpunkten inom förvaltningen låg inom räddningstjänsten och ambulandstjänsten, där övriga verksamheter var stödfunktioner. Landstinget utsåg Järfälla kommun, genom brand- och räddningskåren, till entreprenör för ambulanssjukvård inom Järfälla och Upplands-Bro från och med den 1 juli 1993. Ambulansverksamheten bedrevs som en egen resultatenhet. Räddningstjänstavtalet med Upplands-Bro kommun sades upp under 1993 (kommunstyrelsebeslut § 239/1993-12-07) och skulle upphöra att gälla från och med 1 januari 1995. Överläggningar och förhandlingar om ett framtida avtal skulle äga rum under år 1994.

Vid 1994 var Järfälla/Upplands-Bro brand- och räddningskårs ansvarsområden räddningstjänst, ambulanssjukvård, förebyggande brandskydd och kommunal beredskapsplanering. Under året hade ett samverkansavtal med Stockholms brandförsvar träffats, vilket innebar att Järfälla larmades till Hjulsta, Tensta och Hässelby. Vällingby brandstation larmades till Skälby, Barkarby och Viksjö. Kista brandstation larmas till centrala Jakobsberg.

Räddnings- och civilförsvarsnämnden upphörde 1994-12-31.

Den 1 januari 1995 övertog Styrelsen för teknik och försörjning uppdragsverksamheten. Kommunstyrelsen blev räddnings- och civilförsvarsnämnd. Framtida planer för första halvåret 1995 var förhandlingar med Upplands-Bro kommun avseende ett nytt räddningstjänstavtal. Lagen om civilt försvar, vilket trädde i kraft den 1 juli 1995 innebar ett ökat ansvar för kommunen.Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1994
Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, 2022

Räddnings- och civilförsvarsnämnden (Rcn) (1987-1994)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Räddnings- och civilförsvarsnämnden (Rcn) (1987-1994)