Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Berghemskolan (1969-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Samarbetsnämndens protokoll
A2 - Elevrådets protokoll
A3 - Protokoll från skolkonferenser
A4 - Protokoll från ämneskonferenser
A5 - Matrådets mötesanteckningar
A6 - Samverkansprotokoll
A7 - MBL-protokoll
A8 - Protokoll från personalkonferenser
A9 - Anteckningar från arbetsplatsträffar (APT)
A10 - Protokoll från arbetsenhetskonferens
A11 - Anteckningar från ledningsgrupp
A12 - Protokoll/anteckningar från föräldraråd
A13 - Protokoll/anteckningar från föräldramöten
A14 - Anteckningar från klassmöten
A15 - Anteckningar från kamratstödjarmöten
A16 - Protokoll från PRAO-grupper
A17 - Skyddsrondsprotokoll
A18 - Allergirondsprotokoll
A19 - Protokoll från elevhälsogrupp
B1 - Verksamhetsberättelser
B2 - Föräldrabroschyrer
B3 - Informationsmaterial
B4 - Information om elevens val
C1 - Diarielistor - elevärenden
D1 - Betygskataloger
D2 - Klasslistor
D3 - Elevkort
D4 - Resultatsammanställningar för nationella prov
D5 - Inventarierförteckningar
F1 - Arbetsordningar
F2 - Skolfotokataloger
F3 - Arbetsplaner
F4 - Likabehandlingsplaner
F5 - Utvärderingar
F5a - Utvärderingar av skolans verksamhet
F5b - Utvärderingar av skolans resursgrupp
F6 - Elevakter
F7 - Utdrag ur betygskatalogen
K1 - Klassfoton
K2 - Foto av Berghemskolan

Berghemskolan (1969-)

 
Fnr 117

Berghemskolan var färdig till höstterminen år 1969 då skolan startade sin undervisning. Skolan kom att tillhöra Vattmyraskolans rektorsområde. Vid skolans start hade den sex lågstadieklasser och sex mellanstadieklasser. Vid år 1970 fick skolan ett konstverk gjort av Stina Sunesson. Målningen, vilket är gjord i gouache, heter ”En vårfantasi om Järfälla” där målningen avbildar olika kända platser i Järfälla. Denna målning är också det som används som omslag för Järfällaboken II.


Läsåret 1970/1971 bytte rektorsområdet namn till Olovslundskolans rektorsområde. Olovslundskolans rektorsområde upphörde 1 juli 1979 och från och med läsåret 1979/1980 tillhörde Berghemskolan Nibbleskolans rektorsområde. I mars 1988 beskrivs det av kommundelsnämnd Jakobsberg om planerandet om två förberedelseklasser för nyanlända invandrarbarn som anordnats av Järfälla kommun. Det handlade då om en klass för lågstadiet och en för mellanstadiet vilket var placerade vid Berghemskolan. Det beskrivs att det beslutats av kommunens skolstyrelse att fortsatt verksamhet med de två förberedelseklasserna också skulle ske med nästkommande läsår. Kommundelsnämnden i Jakobsbergs skulle också utreda om det fanns behov för förberedelseklass för högstadiet, utifrån begäran som gjorts av skolstyrelsen. Vid år 1990 var Berghemskolans upptagningsområde Berghem, Nydal och Polhem. Vid höstterminen 1990 hade skolan 147 elever och på skolan fanns det vid detta år också ett daghem, två fritidshemsavdelningar och en fritidsgård. Berghemskolan ska vid läsåret 1992/1993 ha haft kommunens förberedelseklasser för flyktingbarn för lågstadiet, mellanstadiet och högstadium.


År 1995 bestod skolans organisation av förskola (våren 28 barn, hösten 17 barn) årskurs 1-3 (våren 55 elever, hösten 68 elever) och åk 4-6 (våren 55 elever, hösten 60 elever). Terapiklassen hade fem elever i åk 2, och skolan hade också fritidshem och fritidsklubb. Med förberedelseklasserna ska det ha funnits, i medeltal, 45 elever i skolverksamhet och barn vid verksamhet för 6-åringar under 1995. Under sommaren 1995 byggdes skolans kök och matsal om, där också fritidshemmets lokaler anpassades för att innehålla två klasser. Det skedde också en ombyggnation av ett klassrum så att terapiklassen fick lämpliga lokaler. Det skedde också en installation av en ny ventilationsanläggning, vilket installerades i två femtedelar av skolan. Under 1995 köpte också Berghemskolan in datorer till alla klasser och undervisningsgrupper. År 1996 så ska det ha pågått en upprustning och integrationsombyggnad på skolan. Man byggde om fem klassrum under sommaren och hösten och vid höstterminen kunde tre undervisningsgrupper flytta in i nya lokaler med god ventilation. Förskolan ska i oktober 1996 ha fått flytta in i nyrenoverade rum. Berghemskolans skolgård fick dessutom under året nya lekredskap i form av gungor, klättervägg och en stor sandlåda. Vid 1999 hade Berghemskolan under våren 35 barn i förskoleklass, 82 barn i år 1-3 och 73 barn i åk 4-5. Under hösten hade skolan 26 barn i förskoleklass, 99 barn i åk 1-3 och 64 barn i åk 4-6. Under 2000 skedde det en fortsatt ombyggnation för skolan, nu för personal- och administrationsdel och hus K med gymnastik- och omklädningsrum.


Den 1 juli 2001 slogs Berghemskolan och Östans förskola ihop till en resultatenhet. Berghemskolan hade under våren 2001 24 barn i förskoleklass och under hösten 2001 35 barn i förskoleklass. Genomsnittligt antal elever under 2001 var för åk 1-3 90 elever och åk 4-6 73 elever. Det genomfördes ombyggnation av slöjdsalar och fritidsklubbslokaler under våren 2001, vilket därmed innebar att skolans samtliga lokaler hade upprustats. Skolans yttertak lades dessutom om och skolbyggnaden målades om utomhus. År 2003 ska skolan haft förberedelseklasser (FBK) F- åk 9 vilket under året handlat om 30 elever. Del av 2003 års verksamhet ska ha vart timplaneprojektet: Timplanelös skola vilket ska ha arbetat med ett gemensamt tema för förskola och skola. Detta handlade om Tema Berghem, där projektets syfte var att lära känna varandra genom samarbete, barnen skulle få ökad kunskap om närmiljön och där barnen också skulle få möjlighet att arbeta med olika ämnen integrerade. Temaarbetet pågick i sex veckor och vars resultat blev en utställning. Under temat fick också skolan en egen flagg vilket syddes i slöjden. Enheten ska också under året ha haft ett samarbete med Länsmuseet, som under denna period dokumenterade Berghemsområdet.


Den 1 juli 2004 fick förskolan och skolan ett gemensamt namn, Berghems förskola och skola, då förskolan bytte namn. Vid 2005 hade Berghemskolan förskoleklass, åk 1-3 och åk 4-6. Resursklassen lades ned i juli 2005. Berghemskolan hade också samundervisningsklasser, förberedelseklasser, fritidshem och fritidsklubb. Under våren 2006 startade skolan en ”läxverkstad”. Den anordnades en gång i veckan för att erbjuda elever hjälp ned sina läxor. År 2006 hade Berghemskolan 25 barn i förskoleklass i 1,5 grupper, 85,5 barn i åk 1-3 i 3,5 klasser och 89 barn i åk 4-6 i 4 klasser. Skolan hade också 4 barn i samundervisningsklass, 43 barn i förberedelseklasser (FBK) i 4 klasser och 108 inskrivna barn i fritidshem och 40 barn i fritidsklubb.


Vår 2007 skulle det sättas upp en paviljong på skolans tomt. Bakgrund för detta var för att kunna expandera antalet förskoleplatser med ca 30 barn. Tanken var att alla aktuella femåringar skulle gå i paviljongen och de nya platserna fyllas med yngre barn från kön. Det ansågs också underlätta för fadderverksamheten och övergång till förskoleklass att femåringarna skulle gå i paviljongen. Under 2007 avslutades samundervisningsklasserna bland annat på Berghemskolan och från och med 2007 fanns samundervisningsklasser på Olovslundskolan för elever i F-åk 6 och Björkebyskolan för åk 6-9. Från och med vårterminen 2008 flyttades skolans förberedelseklass för åk 7-9 till Söderhöjdens för- och grundskolor i enlighet med taget beslut i Bun, den 8 november 2007 (§ 90). Berghemskolan ordnades om till en F-åk 5 skola från och med ht 2009 i samband med kommunens nya skolorganisation.


Vid år 2010 var skolan en F-5 skola och hade också tre förberedelseklasser (FBK). Skolan beskrivs ha legat vid angränsande grönområden med tillgång till fotbollsplan/skridskoplan, skidbacke, pulkabacke och lekplats. Berghemskolan var organiserad i tre olika gårdar vilka ska ha gett en ombonad känsla och skapat en samhörighet för barnen. Den röda gården bestod av förskoleklass, åk 1, förberedelseklass 1, åk 2 och fritidshem. Den gröna gården bestod av förskoleklass, åk 1, fritidshem åk 3 och fritidsklubb för de äldre barnen. Vid gröna gården låg även skolmatsal och kök som musik/dramasal. Den blåa gården bestod av åk 3, åk 4-5, förberedelseklasser 2 och 3. Slöjdsalarna/Matematikverkstaden ska ha legat i en byggnad som avskilde den gröna från den blåa gården. Utöver detta hade också Berghemskolan ett bibliotek.


Den 1 juli 2012 skedde det en organisationsförändring för enheten. Förskoledelen bildade från och med nu en enhet tillsammans med Vattmyra och Nibble förskolor och familjedaghemmen i Jakosberg. Berghemskolan blev en F-5 enhet med Vattmyraskolan under en rektor. Under 2012 så bestod enheten Berghem-Vattmyra grundskol av två skolor åk F-5, FBK åk 1-6 och fritidshem och fritidsklubb. Enheten hade samverkan med vårdnadshavare i form av föräldraråd som skedde 3-4 ggr per år på båda skolor. År 2014 hade enheten Berghem – Vattmyra grundskolor skolverksamhet för F-åk 5 med fritidshem och fritidsklubb. Enheten hade under året ca 555 barn/elever och ca 85 anställda, motsvarande ca 75 årsarbetare. HT 2020 så blev skolan en F-åk 6 skola och från och med HT 2021 blev Berghemskolan en egen enhet.


Berghemskolan ligger på Blixtvägen 28-30 i Jakobsberg. Skolan verkar ha haft samma adress sedan start läsåret 1969/1970.


Av praktiska skäl förvaras skolans handlingar samlade.
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1986-1998

Översedd av arkivarie
Bo Strömberg 2001

Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, 2021

Berghemskolan (1969-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Berghemskolan (1969-)