Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Aspnässkolan (1846-)

 
Historik för Aspnässkolan
(1846-)
Fnr 115

Aspnässkolan (Aspnäs folkskola, Aspnäs småskola) var Järfällas första egna skola och är idag fortfarande kommunens äldsta existerande skola. Aspnässkolan ligger på Birgittavägen 21 B i Jakobsberg. Under läsåret 1963/64 hade skolan adressen Allévägen 36 i Jakobsberg. Vid läsår 1965/1966 till och med 1979/1980 omnämns adressen vara Allévägen 34 i Jakosberg. Aspnässkolan verkar ha haft adress Birgittavägen 21 i Jakobsberg från läsår 1980/1981.

År 1845 beslutades det att köpa in och reparera ett hus vid Aspnäs för att använda som skola. Det första skolhuset var en mangårdsbyggnad. Tidigare hade detta hus och byggnad vart en krog, Aspnäs krog, enligt uppgift från och med 1792. Tre år efter att Aspnäs krog upphört, vilket var 1846 så startade undervisning i Aspnäs skola. Skolveckan ska ha vart fyra dagar och bestått av katekesförhör och färdighet i innanläsning. År 1845 ska det också ha skapats ett nytt reglemente för undervisningen vilket beslutade att skollärartjänsten på skolan skulle förenas med klockar- och organisttjänsterna. Innan Aspnäs skola tillkom att eleverna fått gått till Spånga för att ta del av skolundervisning, då Järfälla och Spånga hade en gemensam skola under åren 1810-1845.  Skolrådet/Skoldistriktet i Järfälla hade ansvar för Aspnäs skolas verksamhet. Undervisningen vid Aspnäs skola sköttes under första året av kyrkovaktaren Erik Mellberg. År 1847 började sedan skolans första ordinarie lärare sin undervisning. Samma år skapades också Järfällas första skoldirektion där kyrkoherden var dess ordförande. Under år 1866 ska det ha skett ombyggnationer i form av att taket höjdes, större fönster sattes in och inredningen förbättrades. År 1878 tillkom fråga om tillbyggnation igen och skolhuset byggdes till 6 alnar mot landsvägen.

År 1900 togs det beslut om att bygga ett nytt skolhus vid Aspnäs. Det inkom förslag till kyrkostämman den 31 maj 1900 och beslut togs då om att bygga en ny skola i tegel. Den nya skolbyggnaden skulle innehålla en folkskolesal för 64 barn, småskolesal för 36 barn, avklädningsrum, lärarbostad om tre rum och kök, samt förstuga allt på nedre botten. På övre planet skulle finnas bostad till småskollärarinnan om ett rum och kök samt kommunalrum. Detta skulle också användas till manlig slöjd. Dessutom skulle det uppföras ett uthus med ladugård för två kor, vedbod och tre hemlighus d.v.s. torrdass. Det nya skolhuset byggdes 1901 söder om Allévägen och togs i bruk till höstterminen 1901. Den nya skolan invigdes 23 september 1901 och efter detta användes inte längre den gamla skolbyggnaden som undervisningslokal. Vid år 1911 inrättades en slöjdskola för pojkar och 1914 på sommaren anordnades för första gången en skolkökskurs för flickor vid Aspnäs skola. Vid 1932 tog Folkskolestyrelsen i Järfälla över ansvaret för skolans verksamhet. Skolan kom att byta namn under ht 1936 och börjades då kallas Jakobsbergs skola (Jakobsbergs folkskola). Vid år 1940 hade skolan 140 elever. 1942 byggdes en vaktmästarbostad om två rum och kök.


Under åren fortsatte antalet barn i Aspnäs-området att öka och under sommaren 1945 byggdes det en nytt, större och modernt skolhus. I samband med detta så byggdes också den gamla skolan om. Den nya skolbyggnaden, idag D-huset, hade sju klassrum, materialrum, lärarrum och slöjdsal. I den gamla skolan fanns då istället ett klassrum, ett naturkunnighetsrum, skolbibliotek, skolkök, matsal och tandklinik. Lärarbostad fanns då inte längre i den byggnaden. Under åren 1945-55 ökade elevantalet från 181-436 och verksamheten vid skolan började igen växa ur lokalerna. På grund av att skolan hade problem med att få plats med antalet elever som ökat så hyrde man även under läsåret 1955/1956 andra lokaler in Jakobsbergsområdet exempelvis Vasavägen 38 och Margaretavägen 9. Vid 1956 fanns det 227 småskolebarn och 314 folkskolebarn vilket totalt handlade om 541 elever.

Detta ledde till att det skedde ytterligare tillbyggnad av skolan vilket stod färdigt år 1957 och invigdes den 18 december 1957. Den tillbyggnad som skedde var att det exempelvis byggdes till på D-byggnaden med den del som idag innehåller expedition och personalrum, då också naturkunnighetssal. Något som mer också byggdes under 1957 var C-längan ”Limpan”, ”Bananen”, gymnastikhuset och matsal- och slöjdhuset. Genom den tillbyggnation som genomfördes så byggdes det till 18 klassrum. Vid 1958 tog Skolstyrelsen/Skolkontoret i Järfälla över skolans verksamhet. År 1959 revs den gamla skolbyggnaden (första skolhuset vid Allévägen). Timret plockades ned och lades i ett förråd för att senare uppföras vilket aldrig hände. Skolans namn ändrades tillbaka till Aspnäs skola igen under 1960-talet. Vid 1961 uppfördes tre paviljonger vid skolan, öster om övriga byggnader. Dessa paviljonger användes först av realskolans elever vilket placerads i Aspnässkolan som då omnämndes som Alléskolan. Vid 1962 flyttade sedan realskolan till den nybyggda Kvarnskolan och paviljongerna togs då istället över av lågstadiebarnen.

Fram till och med läsåret 1961/1962 tillhörde Aspnässkolan Jakobsbergs rektorsområde. 1962 tillkom också AV-centralen vilket inrymdes i Aspnässkolan. Under läsåren 1963/1964-1964/1965 tillhörde skolan Jakobsbergs andra skolområde. Höstterminen 1965 var Nibbleskolan färdig och började att användas. Nibbleskolan blev även rektorskola och från och med läsåret 1965/1966 blev Aspnässkolan en del av Nibbleskolans rektorsområde. Nibbleskolan kom att omfatta rektorsområdets högstadium (åk 7-9) och Aspnässkolan hade dess låg- och mellanstadium (åk 1-6). AV-centralen, som tidigare legat i Aspnässkolan, flyttade in i Nibbleskolans lokaler höstterminen 1965. Elevrådets handlingar finns även i Nibbleskolans arkiv, troligtvis övergick Aspnäs elevråd till Nibbleskolan och bytte namn till Nibble elevråd, i slutet av 1960-talet. Vid åren 1968-1969, efter ett 15-tal år sedan den gamla aspnässkolan nedmonterades, byggdes det upp en raststuga och vallingsbod vid Ängsjö av timme från äldsta aspnässkolan, som inte förstörts. Raststuga och vallingsbod byggdes upp i närheten av huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden användes som friluftsgård. År 1977 flyttades de finskspråkiga klasserna över till Aspnässkolan. Den första klassen startades på Tallbohovskolan år 1974.

De paviljonger som övertagits från realskolan kom att användas som lärosalar under en lång tid. Paviljongerna kom att användas i över 30 år och innehöll elva klassrum, en matsal, en syslöjdsal och ett personalrum. Vid exempelvis år 1983 användes paviljongerna för låg- och mellanstadiet. Under 80-talet började 6-årsverksamhet och fritidshem att flytta in i Aspnässkolan. Det skedde också en ombyggnad som startade 1988 och var färdigt 1989. Paviljongerna användes inte längre för undervisning men stod kvar till 1998. Från och med läsår 1986/1987 så fick kommunens skolväsende en ny organisation efter beslut av skolstyrelsen i Järfälla. Fem skoldistrikt ersatte de gamla rektorsområdena och dessa var: Skoldistrikt 1: Barkarby/Skälby, Skoldistrikt 2: Viksjö, Skoldistrikt 3: Söderhöjden/Kvarn, Skoldistrikt 4: Nibble, Skoldistrikt 5: Kallhäll. Två av skoldistrikten var också uppdelade i två skolområden. Detta handlade om Söderhöjden/Kvarn (söderhöjden och kvarn) och Viksjö (Viksjö norra och Viksjö södra). Från och med läsåret 1987/1988 verkar Aspnässkolan ha blivit en del av Nibble skoldistrikt. År 1988 tog Kommundelsnämnd Jakobsberg över grundskolans verksamhet.

Vid år 1989 så integrerades den finska deltidsförskolan i Aspnässkolan med finska lågstadiet. Hösten 1990 gick 286 elever på skolan varav 75 tillhörde den finska organisationens hemspråksklasser och 4 elever tillhörde samverkansklassen. Den särskilda undervisningsgruppen för högstadiet, Aspnäsgruppen, hade under 1990 kommit igång för fullt och hade haft sina lokaler i aspnässkolans gamla paviljonger. Vid Aspnässkolan fanns det också vid denna tidpunkt två fritidsavdelningar, ett hemsvist och två deltidsförskolor. År 1991 under hösten bytte Aspnäsgruppen namn till Jakobsbergs Samskola i samband med flytt till Olovslundskolan. År 1992 tog Skolnämnden över grundskolans verksamhet. På skolan fanns det 1993 finska hemspråksklasser i åk 1-6, finsk förskola och finsk fritidshem Rosa Canina (nyponros). På skolan vid denna tid fanns det förskola (Kastanjen, Lejonkulan, Rosa Canina) och fritidshem (Storfriden, Lillfriden och fritidsgård integrerade.). År 1995 övertog barn- och ungdomsnämnden grundskolans verksamhet. Vid 1995-1998 hade Järfälla grundskolor driftansvar. Vid år 1997 hade Aspnässkolan ca 300 elever varav 50 i finska hemspråksklasser. Mellan 1999-2002 hade Förskola och grundskola (Kommunstyrelsens produktionsutskott) driftansvar för kommunens grundskolor.

Under 2001 så firade skolan 100-årsjubileum och inför jubileet så rustades korridorer, trapphus och personalrum i huvudbyggnaden upp. Vid 2003 tog barn- och ungdomsnämnden över driftansvar för kommunens grundskolor och hade från och med då hand om både beställningsansvar och driftansvar. Åren 2004-2005 ska Aspnässkolan också ha haft ansvar för Nibble fritidsgård. Under 2005 påbörjades ombyggnad av Aspnässkolan för att kunna inrymma förskola, öppen förskola och lokaler för resurscentrum. Modersmålsorganisationen i grund- och gymnasieskolan inrättade sig under året med hemmahörighet i aspnässkolan med uppbyggnad och utrustning av lokaler, kansli, institution och arbetsrum. En annan stor förändring som skedde för skolans verksamhet under 2005 var att Järfälla kommuns finska klasser lades ned. Anledning till att verksamheten lades ned inför läsåret 2005/2006 var på grund av vikande elevunderlag. I december 2006 tog Bun beslut om att åk 6 vid skolan inför läsåret 2007/2008 skulle flyttas från Aspnässkolan till Tallbohovskolan och under 2007 omorganiserades Aspnässkolan till en ”en-parallellig” F-5 skola. Bakgrunden till detta var att Aspnässkolan under senare år hade tappat alltfler elever i åk 6 till Internationella Engelska skolan vars verksamhet omfattade åk 6-9.

Under vårterminen 2009 blev skolan en enhet med den nyöppnade förskolan Dalens förskola, vilket är den första förskolan inom Barkarbyfältet. Förskolan öppnade under våren 2009. Innan detta verkar grundskolan ha vart en egen enhet. Höstterminen 2009 började den nya skolorganisationen att gälla i Järfälla för alla grundskolor. Aspnässkolan fortsatte att vara en F- åk 5 skola. I slutet av år 2009 flyttade också Språkstöd 1-6 år och Modersmål åk 1-9 ihop till gemensamma lokaler vid Aspnässkolan. Under år 2012 skedde det olika organisationsförändringar för Aspnässkolan. I mars lämnade Dalens förskola enheten och den 1 juli blev skolan en del i enheten Aspnäs för- och grundskolor. Enheten innehöll verksamheterna Allmogens förskola, Aspnäs förskola, Kastanjens förskola, öppna förskolan i Jakobsberg och Aspnässkolan. Vid år 2014 hade skolan två förskoleklasser och 10 klasser i åk 1-5 varav 2 förberedelseklasser, totalt ca 244 elever och 20 anställda, tre fritidshem med totalt ca 134 barn och 10 anställda och fritidsklubb med ca 50 barn och 3 anställda.

Vid 2016 flyttade Järfälla Språkcentrum (JSC) sin verksamhet från Aspnässkolan till X-huset vid gymnasiet (”gula huset”) där även Järfälla barn- och elevhälsa (JBE) hade sin verksamhet. Den 1 juli 2016 skedde det en organisationsförändring då Allmogens förskola lämnade enheten. Enheten Aspnäs för- och grundskola bestod nu av Aspnäs förskola, Kastanjens förskola, Aspnässkolan och öppna förskolan Myran (Jakobsberg). Från och med 1 januari 2019 blev skolan en egen enhet då Aspnäs förskola, Kastanjens förskola och Öppna förskolan i Jakobsberg togs över av enheten Viksjö-Aspnäs förskolor. HT 2020 blev Aspnässkolan en F-åk 6 skola genom kommunens nya skolorganisation.


Årskurser

1992/1993-1998        Åk 1-6, sexårsgrupp

1999-2006/2007        F-åk 6

2007/2008-VT 2020 F-åk 5

HT 2020-           F-åk 6
Skolans material förvaras av praktiska skäl samlat, trots att byten av huvudman förekommit.

Förteckningen upprättad av
arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970
Kompletterad av kanslist
Raine Salonen 1982
Översedd
av arkivarie
Bo Strömberg 2000
Anna Talling 2014
Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, november 2020

Aspnässkolan (1846-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Aspnässkolan (1846-)