Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)
Serie
Sök

F2b - Övriga programhandlingar

Plats
P1:56:2:4-
Anmärkning
Serien i arkivkartong. Sökingång: Jakarta. Däri står aktnummer!

Finns 2 pärmar, se hylla 55:4:2.
P1:56:2:4 - 56:4:2. Vårat arkiv är ordnat på annat sätt(förtecknat) än tekniska nämndens(Jakarta). Så volymärkningarna stämmer inte överens.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1958-1961 Akt nr 1-6
2 1963 Akt nr 7: Yttrande över grundundersökning inom Viksjöområdet.
3 1963 Akt nr 8: Vatten, avlopp och gator inom södra Kallhäll.
4 1964-1965 Akt nr 9-11:
Akt nr 9: Vatten, avlopp i Zenitvägen m fl, 1964.
Akt nr 10: Vatten, avlopp, dagvattenledning samt gator inom Jakobsberg 2:9, 2:1998, 1965.
Akt nr 11: Dagvattenledning vid Källtorpskolan, 1965.
5 1965-1966 Akt nr 12-15: Järfällavägen, Vretstigen-Kallhällsleden, grundundersökning.
6 1966 Akt nr 16: Mälarvägen, delen Viksjövägen-Görvälnsbadet, makulerad.
7 1966 Akt nr 17: Viksjö, etapp C. Se även volym 7.
8 1966 -"-
9 1966 Akt nr 18: Viksjö, utbyggnadsetapp CL, pärm 1, ritningar vattenledningar.
10 1966 Akt nr 19: Viksjö, utbyggnadsetapp CL, pärm 2, ritningar gator. Se även volym 11.
11 1966 -"-
12 1966 Akt nr 20: Markplaneringar, Berghem.
13 1966-1967 Akt nr 21-23:
Akt nr 21: Berghem L, gator, ledningar, 1966.
Akt nr 22: Berghem I, Fyrspannsvägen, 1966.
Akt nr 23: Berghem, utloppsledningar, norra delen, 1967.
14 1967 Akt nr 24-25:
Akt nr 24: Berghem, etapp I och II, III gator och ledningar, 1967, Berghems västra delen.
Akt nr 25: Viksjö, etapp E, PM angående avvikelser från projekterade ledningsnivåer på sträcka 7-8, 1967.
15 Akt nr 26: E 18, motorväg.
16 -"-
17 -"-
18 -"-
19 -"-
20 -"-
21 -"-
22 -"-
23 -"-
24 -"-
25 -"-
26 -"-
27 -"-
29 -"-
30 -"-
31 -"-
32 -"-
33 Akt nr 27: E 18, motorväg, handlingar för vattendom.
34 Akt nr 28-29:
Akt nr 28: E 18, motorväg, provisorisk anslutning vid Barkarby.
Akt nr 29: Yttrande över grundförhållandena för motorväg E18 delen Hjulsta-Barkarby.
35 Akt nr 30: E 18, motorväg, ombyggnad till motorväg delen Barkarby-Solna stadsgräns inom Stockholm och Sundbyberg.
36 -"-
37 Akt nr 31: Utredningsplan för Österdalsleden inom Skälby-Barkarby.
38 Akt nr 32: Väg 842 Skälbyvägen delen Skälby-Barkarby, gator och ledningsritningar.
39 Akt nr 33: Viksjö utbyggnadsetapp B, va-ledningar.
40 Akt nr 34: Viksjö utbyggnadsetapp B, pärm 2 va-ledningar.
41 -"-
42 Akt nr 35: Viksjö utbyggnadsetapp B, pärm 3 gator, planer, profiler, normalsektioner.
43 Akt nr 36: Viksjö utbyggnadsetapp B, pärm 4 tvärsektioner.
44 Akt nr 37: Viksjö utbyggnadsetapp E, va-ledningar och gator.
45 Akt nr 38: Dagvattenavledning från Viksjö gård, område norr om Allévägen samt längs Järfällavägen i Järfälla.
46 Akt nr 39: Viksjö etapp B3, bygghandlingar för gator och va-ledningar.
47 Akt nr 40: Viksjö etapp H1, bygghandlingar för gator och va-ledningar.
48 Akt nr 41: Viksjö etapp H2, bygghandlingar för gator och va-ledningar.
49 Akt nr 42: Industriområde vid Aspnäs öster om Enköpingsvägen, bygghandlingar för gator och va-ledningar.
50 Akt nr 43-47: Arbetsplan för väg 847 genom Jakobsberg (Allévägen-Viksjövägen).
51 "-"
52 "-"
53 "-"
54 "-"
55 "-"
56 Akt nr 48: V Jakobsberg, skogshyddan, Constructas område.
57 Akt nr 49: Kallhällsleden, trafikplats Kallhäll, arbetsplan.
58 "-"
59 "-"
60 "-"
61 "-"
62 Akt nr 50-51:
Akt nr 50: Viksjö, Viksjövägen, utredningsförslag.
Akt nr 51: Järfällaleden, utredningsförslag.
63-64 Akt nr 52: Järfällavägen, arbetsplan.
64 "-"
65 Akt nr 53 saknas, Utredning ang planskild korsning mellan väg 847 Allévägen och SJ i Jakobsberg.
Akt nr 54-55:
Akt nr 54: Skissförslag väg 847 Allévägen i Jakobsberg.
Akt nr 55: Väg 848, väg till Kallhäll.
66 Akt nr 56-58:
67 Akt nr 59-60:
68 Akt nr 61: Viksjö utbyggnadsetapp A, programhandlingar för avgivande av anbud på gator och va-ledningar. Se även volym 69.
69 Akt nr 61-63:
70 Akt nr 64: Lädersättra 1:20, Görväln 1:202.
71 Akt nr 65: Viksjö etapp NI gator och va-ledningar.
72 Akt nr 66: Viksjövägen 0/300-0/700, Sanduddsvägen 0/000-0/290 infart till Viksjö centrum, bygghandlingar för gator.
73 Akt nr 67-68:
Akt nr 67: Stäket, va-ledningar, Vattenbyggnadsbyrån.
Akt nr 68: Järfällaleden, delen Mälarvägen-Sanduddsvägen, Stadsplaneutredning.
74 Akt nr 69-70: Underlag för upprättande av programhandlingar till bro över gångväg vid Kallhälls station. Se även volym 75.
75 Akt nr 69-70: Underlag för upprättande av programhandlingar till bro över gångväg vid Kallhälls station. Se även volym 74.
76 Akt nr 71: Gångtunnel i Jakobsberg programhandlingar för projektering.
77 Akt nr 72: Jakobsberg 2:1 m fl Snuten gator och va-ledningar.
78 Akt nr 73-75:
Akt nr 73: Nätverksschema, över exploateringsprocess Södra Stäket.
Akt nr 74: Signal- och datasystem för anläggningen Järfällavägen-Veddestavägen.
Akt nr 75: PM angående åtgärder mot översvämningar inom Skälby.
79 Akt nr 76: Viksjö etapp F2 bygghandlingar för gator och ledningar.
80 Akt nr 77: Viksjö etapp K kv A och B gator och ledningar samt mängdförteckning.
81 Akt nr 78-79:
Akt nr 78: Viksjö etapp K södra delen.
Akt nr 79: Viksjö etapp I gator och va-ledningar.
82 Akt nr 80: Viksjö etapp F2 gator och va-ledningar.
83 Akt nr 81: Markvårdsutredning förslag och inventering för större grönområden inom Järfälla kommun.
84 Akt nr 82: PM angånende spillvattnets avledande från Stäket, Degermossen och Norra Kallhäll.
85 Akt nr 83: Väg och parkeringsplats vid Bruket.
86 "-"
87 Akt nr 84: Gångväg vid Järfällavägen.
88 Akt nr 85-86:
Akt nr 85: Parkeringsplats vid Vasavägen.
Akt nr 86: Parkeringsplats och bussvändplats vid Ängsjö.
89 Akt nr 87: Södra Stäket va-ledningar och gator, handlingar och projektkontrakt, se även volym 90.
90 Akt nr 87-88:
Akt nr 87: Södra Stäket va-ledningar och gator, handlingar och projektkontrakt, se även volym 89.
Akt nr 88: Skälby radhusområde.
91 Akt nr 89-90:
Akt nr 89: Utförande av stödmurar inom Järfälla kommun.
Akt nr 90: Järfällavägen delen Frihetsvägen-Allévägen, förslagshandlingar och projektkontrakt.
92 Akt nr 91: Ynglingavägen och "Drabantvägen" förslagshandlingar och projektkontrakt.
93 "-"
94 Akt nr 92: Industriområde Bredgården Kallhäll, förslagshandlingar och projektkontrakt.
95 "-"
96 Akt nr 93: Viksjö etapp N2 bygghandlingar för gator och va-ledningar.
97 Akt nr 94-95:
Akt nr 94: Viksjö etapp N2 grundundersökningar för hus.
Akt nr 95: Skälby-Jakobsberg-Kallhäll inventering av spillvattennätet, handlingar och projektkontrakt.
98 Akt nr 96: Trafikutredning för Viksjöområdet, projektkontrakt.
99 Akt nr 97-98:
100 Akt nr 98: Projektering av gator och va-ledningar i Norra Kallhäll i enlighet med PM av den 21.9.71 projektkontrakt. Se även volym 99.
101 Akt nr 99-100:
102 Akt nr 101-103:
103 Akt nr 104-105:
Akt nr 104: Viksjö dispositionsplan för va-anläggning.
Akt nr 105: Viksjö, utredning om utformning av gatuanläggningar inom Viksjöområdet samt *parkbilagan (*upprättad av gk).
104 Akt nr 106-109:
105 Akt nr 110-119:
106 Akt nr 120-131:
107 Akt nr 132-139:
108 Akt nr 140-149:
109 Akt nr 150: Grundundersökning för planerad huvudavloppsledning från Jakobsberg till Stockholms stads gräns inom Järfälla kommun.
110 Akt nr 151-160:
111 Akt nr 161-169:
112 Akt nr 170-173:
113 Akt nr 174-175:
Akt nr 174: Markprojektering Viksjö-Jakobsberg arbetshandlingar och va-ledningar.
Akt nr 175: Inventering av kommunala och industriella avloppsanläggningar i Stockholms län (Länsstyrelsens Naturvårdsenhet).
114 Akt nr 176-178:
115 Akt nr 179-186:
116 Akt nr 187-191:
117 Akt nr 192-195:
118 Akt nr 196: Grundförhållandena för planerade hus H1-H6 i kv Fågelsången i Jakobsberg.
119 Akt nr 197-198:
Akt nr 197: Grundförhållandena för planerad industribyggnad inom del av Veddesta 1:10.
Akt nr 198: Yttrande över kompletterande bergteknisk utredning för planerade bostadshus inom fastigheten 2:57 m fl (Aspnäs).
120 Akt nr 199: Grundförhållandena för planerad bybyggelse inom fastigheten (Jakobsberg 2:57 m fl (Aspnäs).
121 Akt nr 200-202:
Akt nr 200: Grundförhållandena för planerad lekskola i kv Aspnäs.
Akt nr 201: Grundförhållandena för planerad panncentral i (Aspnäs) Jakobsberg.
Akt nr 202: PM ang utförda sättningsmätningar inom husen A och B kv Aspnäs.
122 Akt nr 203: Grundförhållanden för planerad bebyggelse inom kv Kvarnen, Jakobsberg.
123 Akt nr 204-207:
124 Akt nr 209-212:
125 Akt nr 213-215:
Akt nr 213: Grundförhållandena för planerad bilserviceanläggning, AB Järfälla Renhållning.
Akt nr 214: Geoteknisk inventering inom Norra Kallhäll.
Akt nr 215: VA-ledningar och gator, Af Ugglas väg I, Södra Stäket.
126 Akt nr 216-217:
Akt nr 216: Ritningar, Viksjö III:5, 6, 7.
Akt nr 217: Ritningar, Viksjöleden, delen Tröskvägen-Bruttovägen.
127 Akt nr 218: Förfrågningsunderlag markarbeten, Skälby (Zenitområdet) + Projekteringskontrakt.
128 Akt nr 219-220:
Akt nr 219: Viksjö, Sandvik IV:6, markprojektering, arbetsritning.
Akt nr 220: Geoteknisk undersökning, inom Sandvik IV:6, Viksjö.
129 Akt nr 221-225:
130 Akt nr 226-231:
131 Akt nr 232: Viksjö, Sandvik IV:6, markprojektering.
132 Akt nr 233-238:
133 Akt nr 239: Samordnad bevakning i Järfälla kommun.
134 Akt nr 240-244:
135 Akt nr 245-248:
136 Akt nr 249-250:
Akt nr 249: Viksjö III:9 ritningar för gator och va-ledningar.
Akt nr 250: Sandvik IV:1 Hummelmoraberget arbetsritningar.
137 Akt nr 251-252:
Akt nr 251: Sandvik IV:1 och IV:5 va-, gatu- och bullerutredning.
Akt nr 252: Vägprojektering Hummelmoravägen och Sandvik IV:1 och IV:5, markprojektering.
138 Akt nr 253-254:
Akt nr 253: Ritningar Viksjöleden delen Bondevägen-Bruttovägen.
Akt nr 254: Viksjöleden delen Plogvägen-St Lundvägen. Bro över gång- och cykelväg samt GC-väg.
139 Akt nr 255-256:
Akt nr 255: Tryckstegringsstation vid Tegvägen.
Akt nr 256: Ritningar Viksjöleden delen Bruttovägen-Järfällavägen.
140 Akt nr 257: Norra Kallhäll, arbetshandlingar gatu-, lednings- och broarbeten.
141 Akt nr 258: Galgbackens industriområde, förfrågningsunderlag + projekteringskontrakt.
142 -"-
143 -"-
144 Akt nr 259-260:
Akt nr 259: Veddestadiket kulvertering av dike + projekteringskontrakt.
Akt nr 260: Veddestadiket, kalkpelare.
145 Akt nr 261: Norra Stäket, Kallhäll, omläggning och utbyggnad av gator och ledningar, geoteknisk underökning.
146 Akt nr 262: Norra Stäket, utbyggnad av gator och VA-anläggningar m m.
147 -"-
148 -"-
149 Akt nr 263: Viksjö IV:8, allmänna gator och VA-ledningar.
Akt nr 264 saknas, Översiktlig geoteknisk undersökning.
150 Akt nr 265: Lädersättradiket, regnvattenledning i Kallhäll.
Akt nr 266 saknas, Vägport under GC-väg vid Kallhälls station och väg 846.
151 Akt nr 267: Bro över SJ och Källhällsleden vid Kallhälls station.
152 -"-
153 Akt nr 268-269:
Akt nr 268: Skälby, Zenitområdet, förfrågningsunderlag för gatuanläggningar.
Akt nr 269: Åkervägen, nybyggnad.
154 Akt nr 270-271:
Akt nr 270: Viksjö V:3, gator och va-ledningar, ritningar.
Akt nr 271: Viksjö V:4, gator och va-ledningar, ritningar.
155 Akt nr 272: Viksjö, Sandvik IV:9, markplaneringsplan.
156 Akt nr 273-274:
Akt nr 273: VA-anslutning av möjliga bostads- och arbetsområden.
Akt nr 274: TV-bevakning av rulltrappor i gångtunnel, Jakobsberg.
157 Akt nr 275-276:
Akt nr 275: Järfällavägen-Jakobsbergs stationsområde, ombyggnad av dagvattenledning och skyddsrör.
Akt nr 276: Barsbro, tillägg nr 2 till anbudsunderlag gator och VA-ledningar.
158 Akt nr 277-278:
Akt nr 277: Viksjö III:10, va-ledningar.
Akt nr 278: Säby gård, förfrågningsunderlag va-anläggningar + projekteringskontrakt.
159 Akt nr 279-280:
Akt nr 279: Viksjö bussgata i centrum, Andebodavägens avstängning.
Akt nr 280: Stäkets båthamn.
160 Akt nr 281-285:
161 Akt nr 286-289: