Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)
Serie
Sök

F1 - Handlingar rörande anläggningsarbeten, kontraktshandlingar

Plats
P1:55:4:5-
Anmärkning
Byggnadskontorets kontraktshandlingar 1956-1967 förvaras av praktiska skäl i numrerade ringpärmar i gatukontorets dagarkiv , en pärm/ kontrakt. Pärmarnas innehåll framgår av den av kommunalassistent S E upprättade och till denna arkivförteckning bilagda, "förteckning över entreprenadkontrakt" vid den planerade leveransen av byggnadskontorets samtliga arkivalier till kommunens huvudarkiv den 1 januari 1974. Kontrakten bör bindas in i lämpliga volymer, varefter en ny förteckning på vanlig arkivförteckningsblankett upprättas. Observera att kontrakten ändå behåller sina nummer, detta för att inte sambandet mellan dem och motsvarande programhandlingar i serie F2 skall upphöra. Jakobsberg i januari 1968. Karl-Gustaf Andersson. Arkivamanuens. Finns 2 pärmar, se hylla 55:4:2
P1:55:4:5 - 56:1:5
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 Akt nr 1-3:
Akt nr 1: Va-dagvattenledning för del av Kallhäll.
Akt nr 2: Va-ledning inom Nybergsområdet i Jakobsberg samt va-ledning i Flygarvägen m fl vägar i Barkarby alt II.
Akt nr 3: Va-, spill- och dagvattenledning i Kopparvägen, Kallhäll.
2 Akt nr 4-6:
3 Akt nr 7-8:
Akt nr 7: Va-ledning samt gator i Jakobsberg 2:81, 2:82 m fl Däckelvägen-Lövhagsvägen.
Akt nr 8: Va-ledning i Kopparvägen, Kallhäll.
4 Akt nr 9-11:
Akt nr 9: Avlopps- och dagvattenledning inom Jakobsberg, Frihetsvägen-Ynglingavägen.
Akt nr 10: Va-ledning Banvägen, Merkurisusvägen m fl vägar i Skälby.
Akt nr 11: Va-ledning inom Kallhälls villastad.
5 Akt nr 12-13:
Akt nr 12: Va- och dagvattenledning samt gator inom Veddesta, etapp I.
Akt nr 13: Va-ledning i Folkungavägen, Jakobsberg.
6 Akt nr 14-16:
Akt nr 14: Va-ledning samt gata för Järfälla trädgårdstomt 7:71, Skälby.
Akt nr 15: Gatu- och ledningsarbeten inom Veddesta, etapp II.
Akt nr 16: Huvudavloppsledning etapp II inom Järfälla kommun.
7 Akt nr 17-18:
Akt nr 17: Va-ledning vid Riddarvägen, Jakobsberg.
Akt nr 18: Va-ledning i Meteorvägen inom Skälby.
8 Akt nr 19-20:
Akt nr 19: Dagvattenledning Byleden, Skälby
Akt nr 20: Va- och dagvattenledning samt gator inom Veddesta etapp III.
9 Akt nr 21-22:
Akt nr 21: Va- och dagvattenledning samt gator inom Barsbro.
Akt nr 22: Va- och dagvattenledning västra Jakobsberg etapp II Terrängvägen - Höjdvägen.
10 Akt nr 23-24:
Akt nr 23: Va- och dagvattenledning samt gator inom Skälby 3:136 Aniaravägen.
Akt nr 24: Va-ledning längs Tranvägen inom Veddesta.
11 Akt nr 25-26:
Akt nr 25: Breddning och profiljustering av Platå-, Höjd-, Terräng- och Sätervägen i Jakobsberg.
Akt nr 26: Va- och dagvattenledning samt gator inom fastighet Jakobsberg 2:64, 2:65.
12 Akt nr 27: Va-ledning samt gator etapp I och II inom Jakobsbergs centrum.
13 Akt nr 28: Huvudavlopps- samt vatten- och dagvattenledning mellan Kallhäll och Jakobsberg jämte kloakpumpverk inom Kallhäll.
14 "-"
15 Akt nr 29-30:
Akt nr 29: Vatten-, spill- och dagvattenledning i Barsbrovägen mellan Skälbyvägen och Loopingvägen i Barkarby.
Akt nr 30: Va- och dagvattenledning i Castor-, Sköldvägen m fl vägar i Skälby.
16 Akt nr 31-32:
Akt nr 31: Va-ledning inom Jakobsberg 2:1916 - 1921 (Kärrvägen).
Akt nr 32: Va- och dagvattenledning inom Söderhöjden, Jakobsberg.
17 Akt nr 33-34:
Akt nr 33: Utbyggnad och beläggning av Järfällavägen.
Akt nr 34: Utbyggnad och beläggning av Lundavägen samt beläggning av del av Ekvägen.
18 Akt nr 35-37:
19 Akt nr 38-39:
Akt nr 38: Tryckstegrings- och pumpverk inom Söderhöjden, Jakobsberg.
Akt nr 39: Va-ledning och gator till och inom Jakobsberg 2:18, 2:109 m fl Sommarvägen.
20 Akt nr 40: Va-ledning och gator inom Veddesta etapp IV.
21 Akt nr 41-43:
Akt nr 41: Va-ledning i Morkullevägen, Fågelvägen m fl vägar.
Akt nr 42: Ombyggnad och beläggning av Neptuni-Banvägen samt skolgård inom Järfälla kommun.
Akt nr 43: Va-ledning och gator inom Jakobsberg 2:18 (Maskinbyggens område).
22 Akt nr 44 saknas, Breddning och beläggning av Bodaängsvägen i Kallhäll samt dagvattenledning.
Akt nr 45-46:
Akt nr 45: Va -och dagvattenledning inom Ekedal etapp IV.
Akt nr 46: Va-ledning, kloakpumpverk och vägar inom Lundaområdet etapp I och II.
23 Akt nr 47-48
Akt nr 47: Förbindelseväg mellan Viksjö och Järfällavägen (Mälarvägen).
Akt nr 48: Beläggningsarbete på diverse vägar inom Järfälla kommun.
24 Akt nr 49: Va-ledning och gator etapp I inom Görvälnsområdet i Jakobsberg.
25 Akt nr 50-52:
Akt nr 50: Förstärkning och beläggning av Österdalsvägen i Skälby.
Akt nr 51: Gatu- och ledningsarbete i Vattmyravägen i Jakobsberg.
Akt nr 52: Beläggningarbete m m å Kvarnskolan och Skälbyskolan.
26 Akt nr 53-55:
Akt nr 53: Kantstenssättning och beläggning av Görvälnsvägen.
Akt nr 54: Del av Dackevägen jämte dagvattenledning i Hammarvägen, Jakobsberg.
Akt nr 55: Va-ledning och gator inom Tallbohov i Jakobsberg.
27 Akt nr 56-58:
28 Akt nr 59: Va-ledning och gator inom Dackevägen norr om Folkungavägen.
29 Akt nr 60-61:
Akr nr 60: Tryckavloppsledning och va-ledning i korsningen Lädersättra-, Kallhälls- och Kopparvägen inom Kallhäll.
Akt nr 61: Beläggningsarbeten på diverse vägar inom Jakobsberg.
30 Akt nr 62-64:
31 Akt nr 65-67:
Akt nr 65: Va-ledningar i Neptunivägen m fl i Skälby.
Akt nr 66: Gatu- och ledningsarbeten i Ekvägen, Järfälla kommun.
Akt nr 67: Utförande av busshållplatser vid Jakobsberg och Barkarby järnvägsstation i Järfälla kommun.
32 Akt nr 68-69:
Akt nr 68: Gatu- och va-ledning i centrala Jakobsberg norr om Allévägen.
Akt nr 69: Dagvattenledning och gata vid Fornvägen.
33 Akt nr 70: Vatten-, avlopps- och dagvattenledning samt kloakpumpstation inom Sv Maskinverkens område i Kallhäll.
34 "-"
35 Akt nr 71-73:
Akt nr 71: Beläggningsarbete på Tornerplatsen, Byleden och Hammarvägen i Järfälla kommun.
Akt nr 72: Beläggning av Nibble-, Rondell- och Lädersättraskolorna i Järfälla kommun.
Akt nr 73: Gång- och cykelvägar i Västerby, Jakobsberg.
36 Akt nr 74-75:
Akt nr 74: Dagvattenledning längs Järfällavägen i Jakobsberg.
Akt nr 75: Gatu- och ledningsarbeten inom Veddesta industriområde.
37 Akt nr 76-78:
Akt nr 76: Utbyggnad och reparation av befintlig brygga vid Ängsjö gård inom Järfälla kommun.
Akt nr 77: Va-ledning och väg till barndaghem vid Orionvägen i Skälby.
Akt nr 78: Gatu- och ledningsarbete i Hästskovägen, Jakobsberg.
38 Akt nr 79-80:
Akt nr 79: Huvudavloppsledning Jakobsberg-Barkarby.
Akt nr 80: Urgrävning och rensning av Bällstaån, Järfälla kommun.
39 Akt nr 81-82:
Akt nr 81: Va-ledningar och gator västra Jakobsberg, Järfälla kommun.
Akt nr 82: Provisorisk busshållplats vid Kallhälls järnvägsstation (ej kontrakt).
40 Akt nr 83: Järfällavägen, delen Vretstigen - Kallhällsleden.
41 Akt nr 84: Mälarvägen, delen Viksjövägen - Görvälnsbadet.
42 Akt nr 85-86:
Akt nr 85: Ombyggnad av Vårdkasevägen samt huvuddagvattenledning i Vårdkase-, Stjärn- och Tellusvägen.
Akt nr 86: Gator och va-ledningar inom Barsbro.
43 Akt nr 87-89:
Akt nr 87: Beläggningsarbeten på vissa vägar inom Järfälla kommun.
Akt nr 88: Förstärkningsarbeten inom del av Bällstaån.
Akt nr 89: Kantstens- och beläggningarbeten på vissa gator inom Järfälla kommun.
44 Akt nr 90: Va-ledningar och gator inom Zenitområdet del I och II.
45 Akt nr 91-95:
46 Akt nr 96 saknas, Gångväg vid daghemmet norr Allévägen i Jakobsberg (ej kontrakt)
Akt nr 97: Järfällavägen delen vid Sanduddsvägens anslutning samt infart till IBM industriområde.
47 Akt nr 98: Gångtunnel till kv Fågelsången, Jakobsberg.
48 Akt nr 99-101:
49 Akt nr 102: Industriområde Bredgården Kallhäll bygghandling.
50 Akt nr 103: Beläggningsarbeten inom Järfälla kommun 1971.
51 Akt nr 104: Omläggning av Viksjövägen delen Mälarvägen-Veckovägen, Järfälla kommun.
52 Akt nr 105: Ynglingavägen -byggnadsetapp I- och "Drabantvägen" programhandling.
53 Akt nr 106-107:
Akt nr 106: Ombyggnad av korsningen Mälarvägen-Viksjövägen.
Akt nr 107: Signalanläggning korsningen Mälarvägen-Viksjövägen.
54 Akt nr 108-109:
Akt nr 108: Va-ledningar södra Stäket etapp I, programhandlingar saknas.
Akt nr 109: Trafiksignalanläggning korsningen Järfällavägen-Mälarvägen se dnr 243.72-034.327.
55 Akt nr 110: Beläggning av äldre vägar inom Järfälla kommun 1972.
Akt nr 111 saknas, Ombyggnad av korsningen Järfällavägen-Mälarvägen, Järfälla kommun.
56 Akt nr 112: Ombyggnad av Järfällavägen delen Frihetsvägen-Allévägen, Järfälla. Se även volym FIIa:58-60.
57 Akt nr 113-115:
Akt nr 113: Trafiksignalanläggning korsningen Järfällavägen-Frihetsvägen (ej kontrakt).
Akt nr 114: Va-ledningar och gator södra Stäket etapp II.
Akt nr 115: Signalanläggning vid övergångsställe Folkungavägen (ej kontrakt)
58 Akt nr 116-117:
Akt nr 116: Beläggnings- och kantstensarbeten 1973.
Akt nr 117: Gatu- och va-anläggningar Norra Kallhäll (ej kontrakt).
Akt nr 118 saknas, Ombyggnad av lekgård Nibble barndaghem, Jakobsberg.
59 Akt nr 119: Va-ledningar och gator Södra Stäket etapp III.
60 Akt nr 120-121:
Akt nr 120: Beläggnings- och kantstensarbeten inom Järfälla kommun 1974.
Akt nr 121: Signalreglerat övergångsställe på Skälbyvägen.
61 Akt nr 122-123:
Akt nr 122: Fabriksvägen, Kallhäll, gatu- och ledningarbeten inkl vändplats, cykel- och bilparkering, gång- och cykelväg samt regnvattenledning.
Akt nr 123: Gång- och cykelbro över SJ vid Vasavägen i Jakobsberg.
62 Akt nr 124-125:
Akt nr 124: Beläggnings- och kantstensarbete i Järfälla, förfrågan 1975.
Akt nr 125: Torganläggning Kallhälls centrum.
63 Akt nr 126: Beläggnings- och kantstensarbeten 1977 i Järfälla kommun.
64 Akt nr 127-132:
65 Akt nr 133-134:
Akt nr 133: Beläggnings- och kantstensarbeten 1976.
Akt nr 134: Ombyggnad av del av Backvägen och Novembervägen samt nyanläggning av regnvatten- och vattenledningar.
66 Akt nr 135: Bussterminal i Jakobsberg samt framdragande av fjärrvärmeservis.
67 "-"
68 "-"
69 Akt nr 136: Beläggnings- och kantstensarbeten 1978.
70 Akt nr 137: Norra Kallhäll samt mängdförteckning/à-prislista byggväg.
71 "-"
72 "-"
73 "-"
74 "-"
75 Akt nr 138-139:
Akt nr 138: Lekplats inom kv Kopparvinkeln, Kallhäll.
Akt nr 139: Beläggnings- och kantstensarbeten 1979.
76 Akt nr 140: Dammanläggning Tallbohovsparken.
77 Akt nr 141: Beläggnings- och kantstensarbeten 1980.
78 Akt nr 142: Skolidrottsplats, parkanläggningar m m Norra Kallhäll.
79 Akt nr 143: Bredgårdens industriområde + projektkontrakt.
80 Akt nr 144: Beläggnings och kantstensarbeten 1981.
81 Akt nr 145: Beläggnings och kantstensarbeten 1982.
82 Akt nr 146: Beläggnings och kantstensarbeten 1983.
Akt nr 147 saknas, Beläggnings och kantstensarbeten 1984.
Akt nr 148: Beläggningsprogram 1985.
Akt nr 149 saknas, Beläggningsprogram 1986.
83 Akt nr 150: Utbyggnad av gator och va-ledningar Norra Stäket.
84 "-"
85 "-"
86 "-"
87 Akt nr 151 saknas, Byledens yttre va-ledningar Rev-PM nr 1 (ej kontrakt).
Akt nr 152: Byleden yttre va-ledningar förfrågningsunderlag.
88 Akt nr 153: Orgonaområdet-Österdalsvägen-Byleden samt anslutningar till befintlig va-ledningar, kabelarbeten för el- och teleledningar.
89 Akt nr 154: Entreprenad gator, vägar och VA m m. Trappeberg (kontrakt + projektkontrakt).
90 Akt nr 155: Entreprenad kontrakt Viksjöleden.
91 Akt nr 156: Entreprenad kontrakt Bussterminal m m vid Barkarby station.
92 Akt nr 157: Galgbacken industriområde gatu- och ledningsarbeten förfrågningsunderlag, se även volym 93.
93 Akt nr 157-158:
Akt nr 157: Galgbacken industriområde gatu- och ledningsarbeten förfrågningsunderlag, se även volym 92.
Akt nr 158: Östra Polhem, projektkontrakt.
94 1977-1985 Akt nr 159: