Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Arbetslöshetsnämnden (Aln) (1945-1985)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
C1 - Diariekort
C2 - Diarielistor
E1 - Diarieförda handlingar
E2 - Inkomna handlingar, korrespondens
G1 - Kassabok
G2 - Verifikationer

Arbetslöshetsnämnden (Aln) (1945-1985)

 
Historik för
Arbetslöshetsnämnden
1945-1985

Fnr5Arbetslöshetsnämnden ersatte 1945 arbetslöshetskommitten. Kommunstyrelsen ombesörjde verksamheten, fram till 1977 hade endast ett fåtal ärenden behandlats per år. Den 1 september 1977 hade R T, E D, L R i en skrivelse till arbetslöshetsnämnden föreslagit olika åtgärder med anledning av arbetsmarknadssituationen för ungdom i Järfälla. Det står omnämnt i kommunstyrelsens protokoll § 413/1977. I kommunstyrelsens § 482/1977 står bl a att man beslöt genomföra sysselsättningsprogrammet för arbetslös ungdom och vilka som skulle ingå i ledningsgruppen. Sysselsättningsprogrammets protokoll och handlingar ingår bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar under ärendebeteckning 432/1977 090.750. Ledningsgruppen höll sitt första sammanträde den 2 september 1977 och sitt sista den 14 mars 1979. I ledningsgruppen protokoll § 29/1978 nämns att en politisk ledningsgrupp börjat arbeta. Den tillsattes av kommunstyrelsen den 3 oktober 1978, § 393. Inga protokoll skrevs enligt Gunnel Eckardt i maj 1984.
Arbetslöshetsnämnden övertog verksamheten 1980. Det står omnämnt i dess protokoll § 2/1980-03-06. I dess protokoll § 5/1980 redogörs för sysselsättningsprogrammet. Den 15 januari 1980 § 58 beslutade kommunstyrelsen att arbetslöshetsnämnden fortsättningsvis skall vara ledningsorgan för alla beredskapsprojekt i kommunen. I arbetslöshetsnämndens protokoll § 3-4/1981 redogörs arbetslöshetsnämndens uppgifter.

Den 2 oktober 1985 upprättade kanslichefen en skrivelse, där han bland annat påpekade att arbetslöshetsnämnden "blivit ett alltmer utpräglat samordningsorgan och beredande organ för kommunstyrelsen". Han föreslår att kommunstyrelsen övertar uppgiften som arbetslöshetsnämnd från och med den 1 januari 1986. Skrivelsen har kommunstyrelsens diarienummer 364/85 018.740. Den 9 december 1986 § 346 beslutade kommunfullmäktige i enlighet med kanslichefens förslag.

Från 1 januari till 30 juni 1990 var skolstyrelsen tillika arbetslöshetsnämnd, från 1 juli 1990 till 31 december 1990 utbildnings och arbetslöshetsnämnden och från och med 1 januari skolnämnden.
1997 bildades arbetsmarknadsnämnden.


Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1987
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1992-2001

Arbetslöshetsnämnden (Aln) (1945-1985)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Arbetslöshetsnämnden (Aln) (1945-1985)