Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Fjällenskolan (1982-)

 
Historik för Fjällenskolan (1982-) Fnr 121

Fjällenskolan, med Fjällenstugan, startade läsåret 1982/1983 och blev den andra högstadieskolan i Viksjö. Vid skolan fanns det plats för 550 elever vilket var uppdelade på tolv högstadiegrupper, fem mellanstadiegrupper och fyra lågstadiegrupper. Skolan var då en helt integrerad skola vilket ska ha lett till möjlighet för kontakter över åldersgränser och flera personalkategorier. Fjällenskolan ligger på Ekollongränd 1 i Viksjö. Skolan verkar ha haft samma adress i alla år sedan skolstart läsår 1982/1983. Vid start 1982/1983 så tillhörde grundskolans verksamhet till Skolstyrelsen/Skolkontoret.

Under läsåren 1982/1983-1985/1986 var skolan en del av Fjällenskolans rektorsområde.Från och med läsår 1986/1987 så fick kommunens skolväsende en ny organisation efter beslut av skolstyrelsen i Järfälla. Fem skoldistrikt ersatte de gamla rektorsområdena och dessa var: Skoldistrikt 1: Barkarby/Skälby, Skoldistrikt 2: Viksjö, Skoldistrikt 3: Söderhöjden/Kvarn, Skoldistrikt 4: Nibble, Skoldistrikt 5: Kallhäll. Två av skoldistrikten var också uppdelade i två skolområden. Detta handlade om Söderhöjden/Kvarn (söderhöjden och kvarn) och Viksjö (Viksjö norra och Viksjö södra).

Under läsåren 1986/1987-1998/1999 verkar Fjällenskolan vart en del av Viksjö södra skolområde. Under läsåren 1986/1987-1990/1991 verkar Fjällenskolan ha haft en provisorisk lokal, Lill Fjällen, för lågstadiet. Den 1 januari 1988 övertog kommundelsnämnden Viksjö Fjällenskolans verksamhet. 1992 övertog Skolnämnden grundskolans verksamhet och den 1 januari 1995 övertog barn- och ungdomsnämnden grundskolans verksamhet. Mellan 1995-1998 hade Järfälla grundskolor driftansvar för kommunens grundskolor och mellan 1999-2002 hade Förskola och grundskola (kommunstyrelsens produktionsutskott) driftansvar för kommunens grundskolor.

Vid 2003, och framåt, tog barn- och ungdomsnämnden över ansvaret för drift av kommunens grundskolor och hade då både beställningsansvar och driftansvar för Järfällas grundskolor. Hösten 2009 gjordes det om i Järfällas skolorganisation där elever i årskurs 6 började gå i 6-9 skolor. Den nya skolorganisationen i Järfälla blev då F-5-skolor och 6-9 skolor. (Tidigare hade det vart F-6 och åk 7-9). Fjällenskolan fortsatte som tidigare att vara en F-9 skola men beslutet om att ändra indelning av åk F-5 och 6-9 innebar, för Fjällenskolans del, en stor förändring vilket krävde omfattande anpassning av skollokalerna. Det skapades exempelvis fyra nya klasser och byggdes nya arbetsrum för lärare. Antalet elever i den nya åk 6-9 delen, som tidigare var 7-9, utökades med ca 112 elever.

Vid läsåret 2014/2015 startades det en autismgrupp på enheten. Detta var en fortsättning från åk 6 för elever med autismspektrumtillstånd som då gick på Sandvikskolan. Fram till och med 2018 verkar Fjällens förskola ha vart en enhet med Fjällenskolan. Den 1 januari 2019 blev Fjällens förskola en del av enheten Aspnäs och Viksjö förskolor. Denna enhet består av Högby och Gårds förskolor, Traktor och Fastebol förskolor, Pråmen förskola, Råstens förskola, Fjällen förskola, Aspnäs förskola, Kastanjens förskola och Öppna förskolan Jakobsberg.

I september 2019 togs beslut av barn- och ungdomsnämnden om att en ny skolorganisation i Järfälla med övergång till en traditionell stadieindelning med låg-, mellan- och högstadium, skulle införas höstterminen 2020. Detta innebar att årskurs 6 skulle tillhöra mellanstadiet från och med höstterminen 2020. Fjällenskolan fortsatte som tidigare att vara en F- åk 9 skola.

Årskurser
1992/1993-1998: åk 1-9 och sexårsgrupp
1999-: F- åk 9


Av praktiska skäl förvaras Fjällenskolans material samlat, trots byte av huvudman
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1986-1996
Kompletterad av arkivarie
Bo Strömberg 2000
Ingalil Plahn 2005
Kompletterad av
arkivarie Linda Andersson, september 2020

Fjällenskolan (1982-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Fjällenskolan (1982-)