Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Fastighetsnämnden (Fhn) (1974-1988)

 
Historik för Fastighetsnämnden
(1974-1989)
Fnr 41

Fastighetsnämnden bildades 1974. Den övertog verksamheterna från kommunstyrelsens fastighetskontor, bostadsförmedlingsnämnden och centrala byggnadskommittén II.

År 1985 ska Fastighetsnämnden ha förvaltat kommunens många fastigheter. Tex. skolor, barnstugor, fritids - och sportanläggningar, bibliotek och kulturbyggnader. Fastighetsnämnden arrenderade och hyrde ut kommunala fastigheter samt försåg kommunens förvaltningar och den centrala administrationen med lokaler.

För år 1985 uppläts sju områden för kolonilotter i kommunen. Omkring 80 personalbostäder hyrdes ut. Utöver detta hade fastighetsnämnden hand om avtal och avgifter för mark som upplåts med tomträtt i Järfälla. 1985 fanns det 165 tomträtter för bostäder och 22 för industrier i kommunen.

Under 1985 beslutade fastighetsnämnden att decentralisera fastighetskontorets verksamhet. Förvaltningsavdelningen delades in i tre geografiska områden: Norra, södra och centrala distriktet. De tre distrikten hade egen personal som skötte och underhöll kommunens fastigheter och lokaler inom distriktet. Förutom förvaltningsavdelningen bestod fastighetskontoret av byggnads­ och städavdelningen samt den administrativa avdelningen.

Den administrativa avdelningen hade hand om bostadsförmedlingen, statliga lån och bidrag, bostadsbidrag, personal, kansli och ekonomi. Byggnadsavdelningen ansvarade för ny-, om- och tillbyggnader. Reparationsverkstaden hörde också hit. Städavdelningen såg till att kommunens alla lokaler hölls rena och fina. I omorganisationen ingick också att Fastighetsbolaget (FAB) som tidigare inte haft någon egen personal blev fristående och övertog 20 anställda från fastighetskontoret fr.o.m. 1 januari 1986.

Vid 1986 ska fastighetsnämnden ha förvaltat kommunens många fastigheter såsom skolor, barnstugor, fritids- och sportanläggningar, bibliotek och kulturbyggnader, arrenderat och hyrt ut kommunala fastigheter, försett kommunens förvaltningar och den centrala administrationen med lokaler, haft hand om avtal och avgifter för mark som upplåtits med tomträtt i Järfälla.

1989 övertogs verksamheten av den ombildade tekniska nämnden, som 1995 kom att heta stadsbyggnadsnämnden.Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1978

Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1986-1997

Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, mars 2022

Historik för Arbetsgruppen för europeiska byggnadsvårdsåret
(1975-1976)

I november 1974 bildades i Stockholms län en kommitté för byggnadsvårdsfrågor. Den 3 mars 1975 §23, beslöt fastighetsnämnden i Järfälla att tillsätta en arbetsgrupp med representanter för kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, kulturnämnden, skolstyrelsen och miljövårdsrådet. Dessutom inbjöds representanter från Järfälla församling, Järfälla hembygdsförening och Almare-Stäkets hembygdsförening.

Arbetsgruppen fick i uppdrag att verka för en ökad kunskap om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer och därmed sammanhängande byggnadsvårdsproblem i kommunen. Arbetsgruppen skulle samarbeta med länskommitten. Arbetsgruppen höll sitt första sammanträde den 22 april 1975 och sitt sista den 16 februari 1976.

Den 15 november 1976 §339, beslöt kommunalfullmäktige att belöna ägaren till en kulturellt värdefull nybyggnad med byggnadsmärke för god byggnadskultur.
Arbetsgruppens protokoll och handlingar förvaras bland fastighetsnämndens diarieförda handlingar under ärendebeteckning 15/1975 090.677.


Historik upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa, 1983

Fastighetsnämnden (Fhn) (1974-1988)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
1974--1989
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Fastighetsnämnden (Fhn) (1974-1988)