Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kvarngymnasiet (2000-2013)

 

Historik och beskrivning för Kvarngymnasiet, 2000-2013

Kvarngymnasiet startade höstterminen 2000 efter att Jakobsbergs gymnasium upphörde samma år och blev till fem stycken olika gymnasieskolor:

HTS-gymnasiet (Handel, tjänster och service), Kvarngymnasiet, NT-gymnasiet, Samgymnasiet och YTC (Yrkestekniskt centrum).

Kvarngymnasiet låg under hela sin verksamhetstid på Mjölnarvägen 5 i Jakobsberg och även i samma byggnad där den tidigare Kvarnskolan låg.

Skolan hade även samma rektor, Hans Garheden, från start tills den upphörde.

På Kvarngymnasiet fick elever som saknade betyg i kärnämnen möjlighet att läsa ifatt dem och få behörighet för att sedan kunna söka utbildningar vid traditionella gymnasieskolor. Elever som hade läst vid ett nationellt program men hoppat av kunde slutföra sin utbildning inom inriktningen Kärnan eller andra programinriktningar som gymnasiet höll i. Även elever som hade särskilda behov, svårigheter, funktionshinder m.m. och som tillönskade eller tvingades till anpassad utbildning och studietakt kunde också söka sig till Kvarngymnasiet.

Målet för gymnasiets individuella program och alla dess inriktningar var: ”Att erbjuda individuella och relevanta lösningar till elever som det svenska skolsystemet, grundskolan och nationella gymnasieprogrammen, av olika skäl ej förmått att fånga upp eller på ett tillfredställande sätt kunna ta hand om.”

När elever valde ett individuellt program så fick de starta med ett så kallat PRIV- år, vilket stod för PRograminriktat IndiViduellt program. PRIV hade en bas av högstadiekärnämnen exempelvis svenska, engelska, matematik, vilket ska ha fungerat som ett obligatoriskt introduktionsupplägg. Det ingick i Kvarngymnasiets individuella program och alla dess programinriktningar inom det. Efter ett PRIV- år kunde även en elev, om den av olika anledningar inte kunde söka sig vidare till ett nationellt program, erbjudas ett individuellt program med påbyggnadsår och flera sorters specialgjorda inriktningar.

Utöver PRIV hade Kvarngymnasiet även programinriktningen Kärnan för studier av gymnasieskolans kärnämnen i en snabb studietakt. Inom högst ett läsår skulle elever ha nått sina utbildningsmål.

Kvarngymnasiet hade även programinriktningar som var en blandning av kärnämnesstudier och karaktärsämnen som Artist, Båt & Hantverk och Turism & Service. Exempel på karaktärsämnen som elever kunde läsa var teater, musik, sång, varm- och kallkök, servering, träteknik, materialkunskap, fanering, navigation med mera.

Andra programinriktningar som fanns på Kvarngymnasiet vid denna tid var Prisma, Spektrum och Särskolan. Dessa inriktningar beskrivs ha haft flera elevkategorier och ”arbetsspecifika organisationer och upplägg för att på bästa sätt ta hand om de olika elevgruppernas specifika pedagogiska, sociala och emotionella behov för att nå sina utbildningsmål.”

Slutligen hade Kvarngymnasiet även SFI-kurser (Svenska för Invandrare) och programinriktningen IVIK vilket stod för IndiViduella programmets IntroduktionsKurser för utlandsfödda. Denna programinriktning innehöll utbildning i svenska språket med färdighetsträning i tal, skrift, förståelse och matematik. Det ingick även en introduktion och grundläggande orientering i naturlära, samhällslära och andra ämnen.

Kvarngymnasiet ställde om till ”Särskilda program” och programinriktningarna för Artist, Båt, Hantverk och Service samlades inom ett nytt namn där inriktningarna ska ha vart någorlunda detsamma: Yrkesintroduktion (YI). IVIK bytte namn till Språkintroduktion (SI) och Prisma blev Individuellt Alternativ (IA). Det ska även ha satts igång en 1-årig preparandutbildning, men särskolan ska ha vart likadan till 2012.


Gymnasiesärskolan

Det fanns flera inriktningar både inom nationella program och individuella program.

•Inriktningar för nationella program: Estetiska verksamheter, Fordonsvård och godshantering, Hantverk och produktion och Fastighet, anläggning och byggnation.

•Inriktningar för individuella program: Estetiskt verksamhet, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Natur och miljö, Individ och samhälle och Språk och kommunikation.

Individuella Alternativet – IA

Gemensamt för alla inriktningar inom IA var att de praktiska kurserna ska ka kunnat kombineras med alla grundskoleämnen och vissa gymnasieskolämnen.

•Inom IA-estet kunde elever studera ämnen som musik, drama, teater, glas, keramik, film, bild och smycken.

•Inom IA-hantverk kunde elever studera ämnen som hantverk/snickeri, metall, båt, fordon och textil

•IA-service ska ha vart en mer yrkesinriktad programinriktning med fokus på mycket praktiskt arbete och praktik. Elever kunde utbilda sig till ex.stödperson, elevassistent, personlig assistent, ledsagare, byggnadsarbetare, mat-, café- och restaurangbiträde och även inom fastighetsskötsel och daglig verksamhet.

•IA-allmän kunde studeras av elever som inte visste exakt vad de vill studera och kunde då prova lite av ämnen som omtalats ovan.

Preparandutbildning

Var en utbildning för elever som inte fått betyg i ett eller flera grundskoleämnen. Med Preparandåret fick elever studera ett extra läsår för att kunna få behörighet i grundskoleämnen som krävdes för senare studier. Om elever bara hade någon enstaka kurs att studera kurs att studera så kunde de även utöver det få ta del av ex. gymnasiekurser, repetitionskurser och praktik.

Språkintroduktion – SI

Utbildning med fokus på språkutveckling och det svenska språket för nyanlända invandrarungdomar. Målet var att eleverna sedan skulle kunna söka sig vidare till gymnasieskola eller Komvux.

Viksjö gård är ett psykoterapeutiskt center som har samverkat med Kvarngymnasiet. På deras resursenhet så har de ex. två stödboenden för ensamkommande flyktingungdomar. Stugan är för pojkar i åldrar 16-21 och Villan för flickor och pojkar i åldrar 16-21. Ungdomarna har sedan fått gå i skola på Kvarngymnasiet och tas upp att gymnasiet höll i svenskundervisning för invandrarungdomar.

Viksjö gård har också behandlingshem för ungdomar i åldrarna 14-20 med psykiska och psykosociala problem. Även här var det samverkan med Kvarngymnasiet och där Viksjö gård hade en speciallärare som enbart jobbade med ungdomar från Viksjö Gård. Det var då en liten undervisningsgrupp där specialläraren gav undervisning i kärnämnena matematik, engelska och svenska och som även hade rätt att ge slutbetyg från grundskola för dessa ämnen. Nya ungdomar startade i den lilla gruppen och fick sedan gå vidare till andra större grupper med andra ungdomar. Vissa av dessa elever sökte sig även vidare till gymnasieutbildningar eller folkhögskolor.

Majorskan var ett vandrarhem som drevs från 1998 fram till 2013 av Kvarngymnasiet. Verksamheten ska ha påbörjat som ett EU-projekt med tanken att kunna erbjuda ungdomar i åldrar 19-27, en chans till yrkeserfarenhet. Vandrarhemmet Majorskan fanns i före detta kanslihuset vid Barkarby flygflottiljområde.

Kvarngymnasiets (där även Utbildningsnämnden) ansvar av Vandrarhemmet Majorskan avslutades under våren 2013. Anledning ska ha varit att arbetsmarknadsfrågor inte längre var en del av Utbildningsnämndens ansvar då det var Socialnämnden som nu hade det ansvaret. Det ansågs inte längre finnas anledning till att Kvarngymnasiet skulle driva vandrarhemmet.

Det ska även ha funnits ett elevhem på Majorskan för ensamkommande pojkar som utvecklades av Järfälla kommun genom att Kvarngymnasiet, som tidigare nämnts, också hade utbildning i språkutveckling för nyanlända och integrering i samhället.

En Praktikbyrå utvecklades av Kvarngymnasiet år 2010 för att exempelvis skapa kommunikation och samverkan med aktörer inom näringslivet men även offentliga och samhällsaktörer. Detta för att ex. kunna anordna minimässor för att kunna presentera praktikplatser, elever och skapandet av nätverk men även coachsamtal, FT-praktik (förberedande träningspraktik) med mera.

Uttrycksteatern är en teatergrupp, var verksam på Kvarngymnasiet, där elever från särskolan och IV-programmet, daglig verksamhet i kommunen och personal arbetade tillsammans. De arbetade på en föreställning under ett läsår och då både på och bakom scenen. Man jobbade även med kulisser och kostymer och där sedan färdig föreställning hade premiär under våren. De ska ha arbetat tillsammans en heldag i veckan.

Kvarngymnasiet hade en egen butik vid namn Jordnära ting där elever dels fick tillverka produkter för försäljning i butiken, dels arbeta i butiken för att få träna yrkesverksamhet i ett autentiskt sammanhang. Kvarngymnasiet hade även en egen cafeteria.

Den 1 juli 2013 slogs HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet samman till en gymnasieskola och blev Mälargymnasiet. Namnändringen ska inte ha lett till några omändringar i gymnasieprogrammens innehåll.

Juli 2014

Linda Andersson, arkivarie

Gun Norrback, arkivarie

Kvarngymnasiet (2000-2013)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Språkintroduktion, Individuellt alternativ och Preparandutbildning.

Kvarngymnasiet (2000-2013)