Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Rödluvevägens Gårdssamfällighet (1971-)

 
Historik för
RÖDLUVEVÄGENS GÅRDSSAMFÄLLIGHET.

Fnr. 477

Omkring 1969-1970 påbörjade byggnadsbolaget Widmark & Platzer AB en exploatering av ett markområde i Kallhäll för byggande av bostäder i enlighet med stadsplan fastställd 1970-02-23. Området i fråga låg mellan de båda torpen Stora Kärrboda i söder och Lilla Ulvsättra i norr och bestod i huvudsak av en bergsträckning i nord-sydlig sträckning. Efter sprängning och planschaktning etablerades lägen i flera nivåer för 10 radhuslängor med 76 bostäder fördelade på 4 längor om vardera 6 fastigheter, 4 längor med 8 fastigheter och 2 längor med 10 bostäder. Bostäderna är 134 kvadratmeter stora och uppförda i 2 våningar. I anslutning till varje bostad finns en förrådsbyggnad om cirka 10 kvm. Husens stomme och mellanväggar är byggda i huvudsak av lättbetong med fönsterbröstningar av träpanel och taken av tjärpapp medan förråden är byggda av trä med papptak. Bostäderna är eluppvärmda. Tomterna är av något varierande storlek, mellan 178 och 208 kvm. De är avstyckade från stamfastigheten som fristående fastigheter. Bostäderna var inflyttningsklara 1971. Försäljningen av bostäderna sköttes av Widmark & Platzer och kostnaden var 165.000kr. Finansieringen av köpet skedde genom dels en kontantinsats om 25.000kr och dels banklån som förmedlades av Stockholms Sparbank.

I såväl områdets södra som norra del anlades bilparkeringar. 2 år efter inflyttningen byggdes garage i längor på parkeringarna, som med 52 garage på den södra parkeringsplatsen och 18 garage på den norra. I den norra garagelängan inrymmes också en redskapsbod för förvaring av gemensamma redskap och material. Inom området anlades också 3 lekplatser.

Den fastighet som blev föremål för ovan beskrivna exploatering har beteckningen Lädersättra 1:26 och de 76 avstyckade fastigheterna beteckningen Lädersättra 1:30 till 1:105. Namnet Lädersättra kommer från gården Lädersättra. De 2 matargator som leder till fastigheterna har fått namn i enlighet med den princip för namngivning som gäller i denna del av Kallhäll med namnen hämtade från sagovärden varför gatorna heter Rödluvevägen och Snövitvägen.

De delar av fastigheten 1:26 som återstod efter avstyckningen av radhustomter är gemensam egendom och ägs till 1/76-del av var och en av radhusägarna. I den gemensamma anläggningen ingår förutom parkeringsplatser, lekplatser, gångvägar och gräs- och planteringsytor även stamledningar för vatten och avlopp jämte elledningar och installationer för gårds- och ytterbelysning. I syfte att uppnå enhetlighet i fråga om utseende ingår också fasader, tak, hängrännor, stuprör och plank i den gemensamma anläggningen i vad avser de yttre delarna.

Med ändamålet att tillvarata delägarnas gemensamma intressen och att förvalta gemensamhetsanläggningen finns en samfällighetsförening som svarar för drift och underhåll av densamma. Föreningen som har namnet Rödluvevägens Gårdssamfällighet bildades vid ett konstituerande sammanträde 1971-04-05. Föreningens 1:e ordförande var Olle Lång.

Förteckningen upprättad av arkivarie Tina Hedh-Gallant december 2020

Rödluvevägens Gårdssamfällighet (1971-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Rödluvevägens Gårdssamfällighet (1971-)