Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Miljö- och bygglovsnämnden (Mbn) (2007- )

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2007-11-05
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
C1 - Ärendelistor
E1 - Diarieförda handlingar
F1 - Radonprotokoll
F2 - Vattenprovtagningsprotokoll
F3 - Uttag ur webbplatser
F3a - Skärmdumpar Portalen (intranätet) 2012 - 2016
K1 - Fotografier

Miljö- och bygglovsnämnden (Mbn) (2007- )

 
Historik för MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMND (Mbn) 2007-

Förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningen, bmf
Miljö- och bygglovsnämndens uppgifter omfattar miljö- och hälsoskyddsfrågor, bygglovsverksamhet, personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet samt uppgifter som ålagts nämnden enligt beslut i fullmäktige. Nämnden svarar för att dessa verksamheter samordnas med övriga nämnders verksamheter.

Under miljö- och bygglovsnämnden sorterar enheterna miljö- och hälsoskydd, miljödi-plom samt bygglov. Miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområden är i stora delar lagstyrt vad gäller tillsyn och bygglovshantering och är en lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, tobaks- och livsmedelslagen. Kommunens miljödiplomeringsarbete av företag och verksamheter ingår även i nämndens ansvarsområde. Dessutom är nämnden tillsynsmyndighet inom byggväsendet. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor.

Miljö- och bygglovsnämnden omfattar bygglov, miljö- och hälsoskydd samt miljödiplom.

Bygglov har historisk sett ut så här:
1932 – 1994 Bygglov ligger under byggnadsnämnden
1995 Nytt namn och ny nämnd. Byggnadsnämnden blir stadsbyggnadsnämnden
1995 – 1998 hör bygglov till stadsbyggnadsnämnden under namnet bygglovs- och tillsynsmyndigheten.
1995 Stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret samt tekniska kontoret slås ihop till miljö- och stadsbyggnadskontoret (MSK). MSK har två nämnder: stadsbygg-nadsnämnden (SBN) och miljö- och hälsoskyddsnämnden (MOH).
1998 Bygglovs- och tillsynsmyndigheten slås ihop med planavdelningen och heter nu plan- och bygglovavdelningen. Fortfarande under stadsbyggnadsnämnden.
I samband med valet 2006 beslutas det att inrätta en miljö- och bygglovsnämnd.
2006-01-01 Bygglovsavdelningen och planavdelningen delar på sig och blir bygglovavdelningen respektive planavdelningen. Planavdelningen flyttar till kommunledningskontoret och ligger nu under kommunstyrelsen. Bygglovavdelningen ligger kvar under stadsbyggnadsnämnden.
2007 Ny förvaltning och nya nämnder bildas. Bygg- och miljöförvaltningen styrs av miljö- och bygglovsnämnden och tekniska nämnden. Bygglovavdelningen ligger under miljö- och bygglovsnämnden.
Årsskiftet 2009/2010 Bygglovsenheten flyttar från bygg- och miljöförvaltningen till plan- och bygglovsavdelningen på kommunledningskontoret. Bygglovsfrågor beslutas fortfarande av miljö- och bygglovsnämnden.
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2011-11-21 flyttar bygglovsenheten från kommunledningskontoret tillbaka till bygg- och miljöförvaltningen.
2011-11-21 – tillsvidare miljö- och bygglov består av bygglovenheten, miljö- och hälsoskyddsenheten samt miljödiplom. Hela avdelningen styrs av miljö- och bygglovsnämnden.

Miljö- och hälsoskydd har historisk sett ut så här:
1831 Sundhetsnämnden – för första gången skapades ett speciellt organ för hälsovården i Järfälla.
1862 Kommunalnämnden fungerar som hälsovårdsnämnd, enligt kommunalförordningarna 1862.
1931 Kommunfullmäktige antog en hälsovårdsordning. 1932 Hälsovårdsnämnden inrättas.
1968 Miljövårdsrådet inrättas, rådgivande, samordnande samt remissinstans i frågor om den yttre miljön.
1977 Miljöberedningen inrättas, samrådsorgan i miljövårdsfrågor för flera nämnder.
1980 Miljö- och hälsovårdsnämnd, miljöfrågorna flyttas över från miljöberedningen.
1983 Miljö- och hälsoskyddsnämnd, ny hälsoskyddslag trädde i kraft.
2007 - tillsvidare I samband med valet 2006 beslutades att inrätta en Miljö- och bygglovsnämnd, bygglovsfrågor samt miljö- och hälsoskyddsfrågor i samma nämnd. Föregångaren, miljö- och hälsoskyddsnämnden, upphörde.

Miljödiplom
1997 började Järfälla kommun med sin miljödiplomering som ett projekt inom Agenda 21. Agenda 21-projektet startade 1995 och utmynnade i en ”Lokal agenda 21 för Järfälla” antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22. De som kan använda sig av diplomeringen är små- och medelstora företag, föreningar och kommunala enheter. Deltagarna ska också uppfylla lagkraven och vara utan något föreläggande eller allvarlig anmärkning. Diplomeringen bygger på ISO 14001, tre nivåer, brons, silver och guld. Miljödiplomeringen har alltid drivits i samarbete med miljö- och hälsoskyddsenheten och styrts av miljö- och hälsoskyddsnämnden 1997-2006 och av miljö- och bygglovsnämnden från 2007. Sedan 2012 är miljödiplomeringen en egen enhet inom Miljö- och bygglovsnämnden. Från och med årsskiftet 2015/2016 kommer miljödiplomeringen sannolikt att tillhöra kommunstyrelseförvaltningen.

Miljö- och bygglovsnämnden (Mbn) (2007- )

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Miljö- och bygglovsnämnden (Mbn) (2007- )