Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Utbildnings- och kulturnämnden (Ukn) (1995-2002)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2001-09-06
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Nämndens protokoll
A2 - Arbetsutskottets protokoll
A3 - MBL-protokoll
A4 - Protokoll, samverkan nivå 2
A5 - Minnesanteckningar, Järfälla utbildning och kultur
A6 - Protokoll, intagningsdelegationen, intagningsutskottet och anteckningar fr budget
A7 - Samverkanskommitte,Sthlms Nord-Väst sektor
A8 - Minnesanteckningar, kulturkommitten
A9 - Minnesanteckningar för skola och arbetsliv
A10 - Minnesanteckningar, styrgruppen för Datorteket
A11 - Minnesanteckningar för arbetsplatsträffar
A12 - Minnesanteckningar, presidieberedning
A13 - Minnesanteckningar; Brottsförebyggande rådet
A14 - Snabbprotokoll
B1 - Program för kurser
B2 - Folkbibliotekets verksamhetsberättelser
B3 - Jubileumsskrifter
B4 - Järfälla Kulturs verksamhetsberättelser
C1 - Diarieutskrifter
C2 - Diarielistor
C3 - Diariekort
C4 - Ärendelistor
C5 - Ärendetyper
D1 - Sökordsregister, alfabetisk och paragrafordning, sökordslista
D2 - Förkortningslistor
D3 - Förteckning över handläggare
D4 - Förteckningar över intagna elever i gymnasieskolan
D5 - Dokumenthanteringsplan
D6 - Förteckningar över individuella val i gymnasieskolan
E1 - Diarieförda handlingar
E2 - Ansökningar om inträde till gymnasieskolan
E3 - Samlade Pressklipp
F1 - Studie- och arbetslivscentrum SAC, arbetsmarknadsåtgärder
F2 - Administrativa och pedagogiska persondossiérer, gymnasiesärskolan
F3 - Kulturgruppens programrapporter
F4 - Postlista
F5 - Skrivelser in/utgående
F6 - Personakter-flyktingenheten
F7 - Barkarby flygflottilj - inventering av bebyggelsen 1998
F8 - Filmer, digitala, från fritidsgårdar
L1 - Kulturgruppens affischoriginal

Utbildnings- och kulturnämnden (Ukn) (1995-2002)

 
Historik för
Utbildnings- och kulturnämnden
1995-2002

Fnr
225Skolnämnden (år 1992-1994) och barn, kultur- och fritidsnämnden (år 1992-1994)
var föregångarna till utbildnings- och kulturnämnden (UKN).
När UKN bildades den 1 januari 1995 togs de frivilliga skolformerna
(gymnasiet, vuxenutbildningen), arbetsmarknadsfrågor,musikskolan
och AV-centralen över från skolnämnden.
Från barn-, kultur- och fritidsnämnden flyttades kulturfrågorna samt
folkbiblioteket över och från socialnämnden flyttades invandrar- och
flyktingfrågor över till UKN.

Från den 1 januari 1997 blev kommunstyrelsen kommunens arbetslöshetsnämnd
och tog därmed över ansvaret för de arbetsmarknadspolitiska frågorna från UKN.

Den 1 januari 2003 ändrades namnet till utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden
i samband med att nämnden tog över fritidsfrågorna från barn- och
ungdomsnämnden, vilket innebar att UKN fick ansvaret för de kommunala
fritidsanläggningarna, föreningsstöd samt uppdrags- och projektstöd till
fritidsrelaterade aktiviteter. Nämnden förkortades fortfarande som UKN.

Från och med den 1 juli 2003 upphörde UKN:s huvudmannaskap för
Jobbcenter (hette tidigare Kraftkällan med Arbetscentrum).
Ansvaret för Jobbcenter gick då över till socialnämnden.

Den 1 januari 2007 upphörde utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden.
Verksamheterna organiserades istället i de två nämnderna
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Den gemensamma förvaltningen kvarstod under namnet
utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen.
Förteckningen
upprättad
av assistent
Raine Salonen 1998, 2001
Kompletterad av
assistent
Ingalil Plahn, 2005
Kompletterad av arkivarie
Annika Gattberg 2007

Utbildnings- och kulturnämnden (Ukn) (1995-2002)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Utbildnings- och kulturnämnden (Ukn) (1995-2002)