Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Järfällabygdens Hus AB (JHAB) (1987-2009)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2000-11-16
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
B1 - Bo i Järfälla
F1 - Järfällahus 40 år
G1 - Årsredovisningar

Järfällabygdens Hus AB (JHAB) (1987-2009)

 
Historik för Järfällabygdens Hus AB (JHAB)
(1987-2009)
Fnr 197

1987 avslutades Järfälla kommuns fastighets AB (FAB) och verksamheten delades upp i två delar vilka var Järfällabygdens Hus AB för icke kommunala fastigheter och fastighetsavdelningen/fastighetskontoret för kommunägda fastigheter såsom skolor med mera.

Den 11 juni 1987 ansökte Järfälla Fastighets AB hos Patent- och registreringsverket om namnbyte. Det framgår av bolagsstämmoprotokoll från detta datum, § 16. Den 21 oktober 1987 registrerades namnbytet hos länsstyrelsen.
Bolaget fick namnet Järfällabygdens Hus AB. Namnbytet skedde för att betona bolagets självständighet.
Den 1 januari 1986 före namnbytet fick Järfälla Fastighets AB nytt förvaltningsavtal och ny bolagsordning.
Avtalet förvaras bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar under dnr 425/85 006. 200. Eftersom namnbytet den 21 oktober 1987 inte innebar någon förändring av verksamheten är det lämpligt att låta även Järfälla Fastighets AB:s handlingar fr o m 1 januari 1986 ingå i arkiv för Järfällabygdens Hus AB.

Vid 1987 byggdes bostadsområdet Barkarby C med 202 lägenheter och fastighetsförvärv under 1987 var:
Berghem 2:22-24 och 2:26-28 vilket avsåg bostadsområdet Kulingvägen,
Polhem 2:11 m.fl. vilket avsåg bostadsområdet Östra Polhem,
Jakobsberg 2:1052 vilket var den så kallade Hammargården (tillträde 1988-04-01),
Barkarby 1:77 Barkarby gästgiveri (tomträtt) (tillträde 1988-07-01) (restaurangrörelsen i fastigheten hade tidigare förvärvats för att sedan tillsammans med lokalerna arrenderas ut till Welcome Hotel) samt byte av mark mellan Järfällabygdens Hus och kommunen, där företaget överlämnande fastigheterna Jakobsberg 2:602, 2:605, 2:608-611 mot att erhålla kompletterande mark för byggnation av Hårsta backe.

1988 byggdes bostadsområdet Kulingvägen (Kallhäll) med 24 lägenheter där invigningen av de nya lägenheterna gjordes av bostadsminister Hans Gustafsson. I maj 1988 togs det beslut att företagets fastigheter skulle anslutas till Kabel-TV och i oktober 1988 beslöt styrelsen att godkänna sammanläggningsavtal med Stiftelsen Hammaren och bostadstiftelsen Barkarby (810 lgh). Under 1988 förvärvades Ulvsättra 1:1 m.fl. vilket avsåg mark för bostadsområdet Lilla Ulvsättra (tillträde 1989-02-01). Fastigheten Jakobsberg 2:400 med adress Nibblevägen såldes till kommunen (tillträde 1989-02-01).

1989 byggdes bostadsområdet Stäket med 34 lägenheter.

Verksamheter som överflyttats till bolaget efter dess tillkomst:
1989-07-01 Sammanläggning Stiftelsen Hammaren
1989-07-01 Sammanläggning Stiftelsen Barkarby
1990-01-01 Köp från Stockholmshem

1990 byggdes bostadsområdet Hårsta backe (Jakobsberg) med 149 lägenheter och 1992 så byggdes bostadsområdet Ulvsättra (Kallhäll) med 553 lägenheter. 1993 flyttade bostadsförmedlingsverksamheten från tekniska nämnden till Järfällabygdens hus, som ägde och förvaltade kommunens bestånd av hyreslägenheter. Vid 1994 byggdes bostadsområdet Släggan (Jakobsberg) med 122 lägenheter och bostadsområdet Tallbacken (Jakobsberg) med 8 lägenheter.

I december 1999 såldes Jakobsbergs centrumgalleria samt intillliggande lägenheter (ca 300 st). Även Industrihotellet i Kallhäll (Bredgården 1:7) såldes under 1999 med tillträde till den 1 augusti 1999.

År 2009 bytte Järfällabygdens Hus AB namn till Järfällahus AB. Bakgrund till namnändringen var att styrelsen för Järfällabygdens hus AB (JHAB) inkom med en önskan om att få byta namnet i en skrivelse daterad 2009-02-24. Det ansågs att det längre namnet i olika sammanhang upplevdes otympligt och svårarbetat. (Kst 2009/148). Det togs beslut i kommunstyrelsen 2009-05-11 § 72 att bifalla förslaget om föreslagen ändring av Järfällabygdens hus AB:s bolagsordning § 1 innebärande att ny lydelse blev "Bolagets firma är Järfällahus AB".


Historiken upprättad av assistent
Raine Salonen 1999
Komplettering av arkivarie
Linda Andersson, 2022-2023

Järfällabygdens Hus AB (JHAB) (1987-2009)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfällabygdens Hus AB (JHAB) (1987-2009)