Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Barnavårdsnämnden (1925-1970)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-15
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
A2 - Barnstugekommitténs protokoll
B1 - Kopior till utgående skrivelser
C1 - Brevdiarier
C2 - Diarier för barnavårdsmål
C3 - Diarier för bidragsförskottsärenden
C4 - Diarier för mödrahjälpsärenden
D1 - Förteckning över barn
D2 - Förteckningar över barnavårdsmannaskap
D3 - Övriga register
D3a - Dagjournaler, lekskolor
D3b - Dagjournaler, daghem
D3c - Dagjournaler, fritidshem
E1 - Inkomna handlingar, korrespondens
E2 - Verksamhetsberättelser från barnstugor
F1a - Barnavårdsmannaskap
F1b - Barnavårdsmannaskap, följebrev för överflyttade till annan kommun
F1c - Barnavårdsmannaskap, odaterade, missfall, dödfött
F2 - Handlingar rörande barn, för åtgärder
F3 - Handlingar rörande omhändertagna barn
F4 - Dagkoloniverksamheten
F5 - Feriehemsverksamheten
F6 - Handlingar rörande adoption
F7 - Inspektionsjournaler, fosterbarn
F8 - Handlingar rörande familjedaghem
F9 - Bidragsförskottsakter
F10 - Feriehem
G1 - Huvudbok
G2 - Kassaböcker
G3 - Dagböcker
G4 - Verifikationer
G5a - Barnavårdsmännens räkenskaper, kassabok
G5b - Barnavårdsmännens räkenskaper, dagbok
G5c - Postgirotalonger, bidragsförskott
G5d - Postgiro- och utbetalningslistor, bidragsförskott
G6a - Sammandragsbok
G6b - Mödrahjälpens räkenskaper, kassaböcker
G7 - Avräkningskort
G9 - Statsbidrag
H1 - Barnavårdsstatistik
H2 - Statistik över fosterbarnsvård

Barnavårdsnämnden (1925-1970)

 
Historik för Barnavårdsnämnden
(1925-1970)
Fnr 9


Barnavårdsnämnden grundades 1925 genom ett särskiljande av olika socialvårdande organ som började ske i Järfälla från Fattigvårdstyrelsen (1913-1957). Till en början hade nämnden hand om frågor som ex. omhändertagande av barn för skyddsuppfostran och samhällsvård. Under 1930-talet expanderades verksamheten genom nytillkomna funktioner exempelvis barnbidrag och mödrahjälp. Efterkrigstiden ska också ha fört med sig nya uppgifter som exempelvis husmodersemestrar och allmänna barnbidrag.

Under 1950-talets mitt kom debatten om barnomsorg för Järfälla igång ordentligt, bland annat ska det ha behandlats ett förslag om att uppföra barndaghem vid barnavårdsnämndens sammanträde i maj 1955. Kommunalfullmäktige tillsatte kommittéer under 1955 och 1958 som utredde frågor kring exempelvis daghem, lekskolor (del-tidsförskolor) och eftermiddagshem (fritidshem). 1956 startade också barnavårdsnämnden familjedaghemsverksamhet i kommunen. År 1959 den 14 december fastställdes av kommunalfullmäktige en utbyggnadsplan för den halvöppna barnavården vilket blev Järfälla kommuns första barnomsorgsplan. Den 1 januari 1961 startades den första kommunala deltidsförskolan (lekskolan) i Kallhäll. En privat lekskola hade dock funnits i Jakobsberg sedan 1959 vilket erhöll kommunalt stöd.

Den 13 mars 1963 tog också barnavårdsnämnden beslut om att omsorg för barn i åldrar 7-12 år skulle ske i fritidshem. Det första fritidshemmet inrättades hösten 1963 i Jakobsberg. Utbyggnaden av daghem i kommunen kom igång år 1964. Samma år startades det första kommunala daghemmet (heltidsförskola) i kommunen vilket var Allmogestugan (Allmogens förskola).

Barnavårdsnämndens verksamheter och befogenheter övertogs sedan när den upphörde av Sociala centralnämnden år 1971 och av Socialnämnden 2 år 1982.
1988 hade en del av arbetsuppgifterna övertagits av de nybildade kommundelsnämnderna. 1990-06-30 upphörde socialnämnden 2 och dess arbetsuppgifter togs över av nybildade Styrelsen för socialmedicin och Utbildnings- och arbetslivsnämnden.


Sekretess
Handlingarna kan omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § (sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.). Sekretessen gäller max 70 år.Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968

Kompletterad av arkivarie
Anna Talling 2013
Linda Andersson, september 2021

Barnavårdsnämnden (1925-1970)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Barnavårdsnämnden (1925-1970)