Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Barnavårdsnämnden (1925-1970)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-15
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
A2 - Barnstugekommitténs protokoll
B1 - Kopior till utgående skrivelser
C1 - Brevdiarier
C2 - Diarier för barnavårdsmål
C3 - Diarier för bidragsförskottsärenden
C4 - Diarier för mödrahjälpsärenden
D1 - Förteckning över barn
D2 - Förteckningar över barnavårdsmannaskap
D3 - Övriga register
D3a - Dagjournaler, lekskolor
D3b - Dagjournaler, daghem
D3c - Dagjournaler, fritidshem
E1 - Inkomna handlingar, korrespondens
E2 - Verksamhetsberättelser från barnstugor
F1a - Barnavårdsmannaskap
F1b - Barnavårdsmannaskap, följebrev för överflyttade till annan kommun
F1c - Barnavårdsmannaskap, odaterade, missfall, dödfött
F2 - Handlingar rörande barn, för åtgärder
F3 - Handlingar rörande omhändertagna barn
F4 - Dagkoloniverksamheten
F5 - Feriehemsverksamheten
F6 - Handlingar rörande adoption
F7 - Inspektionsjournaler, fosterbarn
F8 - Handlingar rörande familjedaghem
F9 - Bidragsförskottsakter
F10 - Feriehem
G1 - Huvudbok
G2 - Kassaböcker
G3 - Dagböcker
G4 - Verifikationer
G5a - Barnavårdsmännens räkenskaper, kassabok
G5b - Barnavårdsmännens räkenskaper, dagbok
G5c - Postgirotalonger, bidragsförskott
G5d - Postgiro- och utbetalningslistor, bidragsförskott
G6a - Sammandragsbok
G6b - Mödrahjälpens räkenskaper, kassaböcker
G7 - Avräkningskort
G9 - Statsbidrag
H1 - Barnavårdsstatistik
H2 - Statistik över fosterbarnsvård

Barnavårdsnämnden (1925-1970)

 
Historik för
Barnavårdsnämnden
1925-1970

Fnr 9Barnavårdsnämnden tillkom 1925.
Barnavårdsnämndens funktioner och befogenheter övertogs 1971 av Sociala centralnämnden och 1982 av Sociala centralnämnden 2.
Sociala centralnämnden 2 upphörde 1990. 1988 hade en del av arbetsuppgifterna övertagits av de nybildade kommundelsnämnderna.
1990-06-30 upphörde socialnämnden och dess arbetsuppgifter togs över av nybildade Styrelsen för socialmedicin och Utbildnings- och arbetslivsnämnden.

Sekretess
Handlingarna kan omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § (sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.). Sekretessen gäller max 70 år.
Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av arkivarie Anna Talling 2013

Barnavårdsnämnden (1925-1970)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Barnavårdsnämnden (1925-1970)