Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Valnämnden (Vln) (1910-)

 

Historik för Valnämnden

Fnr 183

Förvaltning (2014-11-28): Kommunstyrelseförvaltningen, Ksf

Valnämnden inrättades år 1910. Dessförinnan ombesörjde kommunalstämman verksamheten. Både den samlade valnämnden 1910-1933, de 2 distriktsvalnämnderna 1934-1947, de 3 1948-1955 och de 8 1956-1963 bestod av ordförande och vice ordförande som utsågs av länsstyrelsen samt 4 ledamöter, valda av kommunalfullmäktige. Från 1964 utsågs åter en gemensam valnämnd för hela Järfälla. Från och med 1973 upphörde länsstyrelsen att utse ordförande och vice ordförande. Valnämnden fick nu 5 ledamöter utsedda av kommunalfullmäktige, från och med 1974 ökades ledamotsantalet till 7.

Enligt vallagen, SFS 2005:837, är kommunen skyldig att ha en valnämnd och genomföra val till kommunfullmäktige, riksdag och Europaparlament. Valnämnden ska även genomföra de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om (SFS 1979:369). Däremot är kyrkovalet sedan år 2000 inte längre en kommunal angelägenhet utan helt och hållet ett ansvar för Svenska kyrkan.

Kommunens valnämnd står för det praktiska genomförandet av valen och ska bland annat utse röstmottagare, utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, arrangera förtidsröstning och svara för den preliminära sammanräkningen av rösterna. Normalt sammanträder valnämnden bara de år då det är allmänna val, val till Europaparlamentet eller folkomröstningar.

Det övergripande ansvaret har den statliga valmyndigheten som på central nivå planerar och samordnar val i hela landet och bland annat upprättar röstlängder och skickar ut röstkort.

Källor: SFS 1979:369, SFS 2002:68 och Reglemente för valnämnden i Järfälla kommun från 2002.


Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1986 och 1997
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002
Kompletterad av vik. arkivassistent
Catarina Norell 2003
Kompletterad av arkivassistent
Ingalil Plahn 2003
Kompletterad av arkivstuderande
Elisabeth Ahlgren 2007
Kompletterad av arkivarie
Michael Frankius 2021

Valnämnden (Vln) (1910-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Valnämnden (Vln) (1910-)