Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Vattmyraskolan (1959-)

 
Historik för Vattmyraskolan
(1959-)
Fnr 152

Vattmyraskolan startade sin verksamhet höstterminen 1959 och då i en paviljong (Vattmyrapaviljongen). Skolverksamheten omfattade endast sex lågstadieklasser. Tydligen ska arbetet med skolan ha pågått in i det sista och till och med en timme innan skolan skulle öppnas så arbetade man fortfarande med skolan. Den officiella invigningen av Vattmyraskolan skedde den 18 juni 1960, samma dag som det var invigning av Kallhälls nya skola och Skälbyskolan. Skolstyrelsen ska för den dagen ha hyrt en buss som man åkte runt i och invigde skolor på ”löpande band”.  

Under perioden HT 1960 till och med 1962/1963 så var Vattmyrapaviljongen en del av Jakobsbergs rektorsområde. År 1964 byggdes Vattmyraskolan till, handlingar både från paviljongen och skolan ingår i detta arkiv, och skolan fick genom detta fjorton klasser för lågstadiet och mellanstadiet. Den nya Vattmyraskolan uppfördes vid den gamla paviljongen i form av en huskropp mot Hästskovägen. Skolan omnämns ha fått tre flyglar vilket ramade in skolgården, en för lågstadiet och en för mellanstadiet. Bakgrund till skolans tillbyggnad var för att lösgöra lokaler i Aspnässkolan. Detta då Aspnässkolan då var den enda skolan som hade möjlighet att motta högstadiekullen för år 1964.

Läsåren 1963/1964-1964/1965 var paviljongen och sedan den nybyggda Vattmyraskolan en del av det andra rektorsområdet. Vid läsåret 1965/1966 tillhörde skolan till Tallbohovskolans rektorsområde och under läsåren 1966/1967-1969/1970 så var Vattmyraskolan rektorsskola. Från och med läsåret 1970/1971 blev Olovslundskolan rektorskola och Vattmyraskolan kom att tillhöra detta rektorsområde fram till och med läsår 1978/1979. Diarieföringen för hela rektorsområdet skedde på rektorsskolan och började tillämpas 1970. Diarieförda handlingar ingår i Olovslundskolans arkiv. Olovslundskolans rektorsområde upphörde från och med den 1 juli 1979 och från och med läsår 1979/1980 så kom Vattmyraskolan att tillhöra Nibbleskolans rektorsområde.

Vid 1991 ska Vattmyraskolan ha haft tre fritidshemsavdelningar och en sexårsgrupp inom skolbyggnaden. På skolgården ska det ha legat ytterligare två fritidshemsavdelningar och sexårsgrupp vilka organisatoriskt var en del av Vattmyrastugan. Vid läsåret 1992/1993 skedde det en ombyggnation på skolan vilket bedömdes vara färdigt till hösten 1993. Vid 1995 och inför läsår 1996/1997 var Vattmyraskolan en åk 1-6 skola och hade en lokalyta på 3778 m2. Skolan hade tio klasser, 275 elever, tre sexårsgrupper med 54 barn, sex fritidshemsavdelningar med 330 barn och fritidsklubb/öppen verksamhet/fritidsgård med kvällsverksamhet. För skolans sexåringar och elever i åk 1-3 så hade de rytmik/dans en timme i veckan. För elever inom åk 4-6 så fick de föra en egen bok, delta i ett större grupparbete som ledde till en utställning. Eleverna fick också delta i film- och fotoarbete och medverka i musikal eller teaterföreställning. Vid Vattmyraskolan fanns det också klassråd, matråd, elevråd och skolpatruller. Det omnämns för 1995 att Vattmyraskolan också ska ha haft ansvar för handikappsverksamhet för fysiskt och psykiskt handikappade. Det kom också barn från andra kommuner till dessa verksamheter.

År 2000 var skolans organisation helintegrerad i tre steg, åk F-2, 3-4 och 5-6. Skolan ska vid detta år ha förlorat ca 30 elever till Sjöbergska skolan och en klass på steg 3 (5-6:a) stängdes. Kvarvarande elever delades upp på tre existerande klasser. Vid 2001 ska Vattmyraskolan ha vart en helintegrerad skola med förskoleklass, skola, fritidshem och fritidsklubb/gård. Skolan hade sammanlagt cirka 350 barn/elever. Dessa skolelever var fördelade på tre steg där steg 1 var förskoleklass (sexåringar), åk 1 och åk 2 vilket bildade fem grupper. Steg 2 var åk 3-4 vilket var fyra grupper och steg 3 var åk 5-6 vilket bildade tre grupper.

Den 1 januari 2003 skedde det en organisationsförändring och Vattmyraskolan blev en enhet med Vattmyra förskola. Vattmyraskolan hade under 2003 i genomsnitt 297 elever där 27 av dem gick i förskoleklass. Vattmyraskolan var en åldersblandad skola: förskoleklass-åk 2, åk 3-4 och åk 5-6. Varje åldersgrupp följdes år under de första fem åren. Utöver detta hade även skolan fem fritidshem och en fritidsklubb med handikappsverksamhet vissa kvällar i veckan. Höstterminen 2005 ändrade Vattmyraskolan sin organisation från åldersblandade klasser till åldershomogena klasser. Under 2006 startade skolan upp en ny undervisningsgrupp för elever med långsam inlärningstakt. Vattmyraskolan ska ha haft en lång tradition av denna slags verksamhetsform och när den senaste gruppens elever gick vidare till åk 7 beslutades det att det att denna nya grupp skulle startas.

Den 1 juli 2006 upphörde familjedaghemmen i Jakobsberg (dagbarnsvårdarna i Jakobsberg och Kallhäll) som en egen resultatenhet och dagbarnsvårdarna överfördes till enheten Vattmyra förskola och grundskola. (Vattmyra familjedaghem). Vid oktober 2006 hade skolan 264 elever inom F- åk 6. Det beslutades i december 2006 att en av kommunens paviljonger skulle förläggas på Vattmyraskolan. Detta innebar att Vattmyra förskola skulle expanderas med två avdelningar från och med mars 2007. Vid 2009 hade Vattmyraskolan cirka 250 elever i F- åk 5. Från och med höstterminen 2009 blev Vattmyraskolan en F- åk 5 skola genom kommunens nya skolorganisation.

Det omnämns för 2010 att Vattmyraenhetens värdegrundsarbete med tillit och ansvar som team, ska ha ett gemensamt förhållningssätt och denna process ska ha påverkat verksamheten positivt ur flera aspekter. Det skedde en implementering av värdegrunden; GREAT i alla grupper. Det beskrivs att gemensamma samlingar och manifesteringar som exempelvis skolstarten, temastarten för eleverna, traditioner och gemensamma studiedagar för all personal var betydelsefulla för utveckling av enhetens verksamhet och kultur/värdegrund. För skolelever vid Vattmyraskolan som hade behov av extra stöd fanns det stöd i form av en liten grupp på enheten ”Språngbrädan”. Vid denna enhet kunde elever få arbeta i ett mindre sammanhang under en del av sin skoldag eller under kortare eller längre perioder utifrån det individuella behov som en elev hade. Den 1 juli 2012 skedde det en organisationsförändring och Vattmyraskolan bildade en ny enhet med Berghemskolan, Berghem och Vattmyraskolor. Enheten bestod av två skolor åk F-5, förberedelseklass (FBK) åk 1-6 och fritidshem och fritidsklubb. Enheten samverkade med vårdnadshavare genom föräldraråd vilket anordnades 3-4 ggr per år vid bägge skolor.

Vid 2014 hade enheten Berghem – Vattmyra grundskolor cirka 555 barn/elever och cirka 85 anställda vilket motsvarade cirka 75 årsarbetare. Från och med höstterminen 2014 fanns det på Vattmyraskolan en kommunövergripande språkpedagogisk inriktning för elever med grav språkstörning vid namn ”Språkspåret”. Syftet med denna satsning var att elever med språksvårigheter skulle kunna gå i en skola i Järfälla och få stöd inom kommunen. Innan så hade Järfälla-elever fått gått i en skola i Sollentuna vilket hade en inriktning mot elever som hade språksvårigheter. Några av de äldre eleverna ska ha gått kvar och fullföljt sin utbildning där. HT 2020 blev skolan en F-åk 6 skola och vid HT 2021 blev Vattmyraskolan en egen enhet.

Vattmyraskolan ligger på Hästskovägen 40 i Jakobsberg. Vid läsår 1963/1964 och framåt verkar denna adress ha vart skolans adress.


Av praktiska skäl förvaras skolans material samlat.
Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1978

Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1990

Översedd av arkivarie
Bo Strömberg 2001

Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, 2021-2022

Vattmyraskolan (1959-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vattmyraskolan (1959-)