Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Våråsstyrelsen (1951-1963)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-08
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll och handlingar

Våråsstyrelsen (1951-1963)

 
Historik för
Våråsstyrelsen
1951-1963

Fnr 187Av handlingarna framgår att Eds kommun 1950 inköpte fastigheten Vårås i Stäket för att skapa en samlingsplats för Stäkets invånare, Stäket tillhörde då i Eds Kommun. Byggnaden var uppbygd som bostad varför en utredningskommitté tillsattes för att tillsammans med byggnadssakkunniga inkomma med förslag och kostnadsberäkningar för ombyggnader och reparationer. Den 5 september 1950 inlämnade kommitten ett förslag som slutade på 15 000 kronor. Eds kommunalfullmäktige tillsatte ett förvaltningsråd för medborgargården Vårås, den hade sitt konstituerande sammanträde den 11 januari 1951. Våråsstyrelsen bildades den 1 november 1951. Fullmäktige beslutade att en särskild styrelse skulle handha förvaltningen och skötseln av Våråsgården. 1955 överfördes Stäket till Järfälla kommun. Det sista protokollet är daterat den 23 juli 1963. I styrelsens
verksamhetsberättelse från samma år står att läsa "när nu verksamheten kommer att handhavas av fritidsnämnden". Trots att
ingenting nämns i fritidsnämndens protokoll och verksamhetsberättelse från 1964 i denna fråga får man förutsätta att fritidsnämnden övertog verksamheten fr o m 1964.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968

Våråsstyrelsen (1951-1963)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Våråsstyrelsen (1951-1963)