Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Tekniska nämnden 1 (Ten) (1968-1994)

 
Historik för Tekniska nämnden 1
(1968-1994)
Fnr 175

Tekniska nämnden bildades 1968. Den övertog brandstyrelsens och byggnadskontorets vid kommunalnämndens verksamheter och brandförsvaret vilket också blev en del av tekniska nämnden. Tidigare lydde brandförsvaret under brandstyrelsen och handlingar från denna tid ingår i arkiv för luftskyddsnämnden och brandstyrelsen tillika civilförsvarsnämnden. Nämnden övertog också verksamhet från trafikrådet.

År 1972 var tekniska nämnden gatunämnd, trafikråd, brandstyrelse, civilförsvarsnämnd samt beredskapsnämnd. Brandstyrelsen bestod av brandkår och brandchef. Gatukontoret hade gatuchef och bestod av central administration, utredningsavdelning, anläggningsavdelning samt parkavdelning. Enligt verksamhetsberättelse 1972 för Upplands-Bro brandkår skriven av brandchefen i Järfälla kommun hade Järfälla brandkår från och med 1 januari 1972 förbundit sig genom ett brandsläckningsavtal mellan Upplands-Bro kommun att vid behov biträda vaktstyrkan i Upplands-Bro kommun.

Vid cirka 1979 skötte tekniska nämnden förvaltningen av kommunens gator, vägar, trafikområden, trafikanordningar, torg, parker, lekplatser, allmänna platser, offentlig belysning samt vatten och avloppsanläggningar. Nämnden bestod av 9 ledamöter och 9 suppleanter och sammanträdde en gång i månaden. Tekniska nämnden var även brandstyrelse och civilförsvarsnämnd och bestod av två verkställande organ vilka var gatukontoret och brandförsvaret. Gatukontoret planerade, projekterade, bedrev och underhöll kommunens gator, vägar, vatten och avlopp. En särskild parkavdelning hade hand om kommunens parker och lekplatser. Brandförsvarets uppgift var att exempelvis utifrån brandskyddssynpunkt övervaka byggverksamheten i kommunen, göra besiktningar av förråd och upplag av brandfarliga och explosiva varor. Verksamheten utförde också brandsyn och lämnade råd och anvisningar i brandskyddsfrågor. Till brandförsvaret hörde också sotningsnämnd.

1985 var tekniska nämnden trafiknämnd och brandstyrelse. Bestod av ett gatukontor och ett brandförsvar. Gatukontoret hade exempelvis ansvar för väghållning, trafikfrågor, vatten och avlopp, lekplatser och förvaltade kommunens parker, stora grönområden och  jord- och skogsbruk. Brandförsvaret skulle svara för samhällets räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand i kommunen. exempel på förebyggande åtgärder var brandsyn (förelägganden med stöd av brandlagen) samt råd och anvisningar till myndigheter och enskilda. Under 1985 bytte brandförsvaret ut en 22 år gammal skogsbrandbil. Den nya kostade 536.000 kr. I brandförsvarets televakt har tele- och larmutrustningen från 1962 ersatts med en ny för 211.000 kr. Brandförsvaret skötte också, genom avtal med landstinget, ambulanstjänsten. Särskilt utbildade brandmän ska ha ansvarat för detta. Exempel på bränder från 1985 var branden på restaurang Riddar Jakob och i källaren på kommunalhuset.

Vid 1986 var tekniska nämnden även trafiknämnd, civilförsvarsnämnd och brandstyrelse. Brandförsvaret var en del av tekniska nämndens verksamhet fram till och med år 1986. År 1987 övertog den nybildade räddnings- och civilförsvarsnämnden brandförsvarets verksamhet från tekniska nämnden.

1987 påverkades gatukontoret vid tekniska nämnden av KDN-reformen i kommunen, där ett 30-tal anställda flyttade till kommundelsnämnderna. Det ansvar som fanns kvar på gatukontoret var drift och underhåll av friområden och skogsområden samt nyanläggning. Parkavdelningen utgjorde också en resurs inom konsulting, utbildning, projektering och byggande för kommundelsnämnderna. Vatten- och avloppsverket var också en del av gatukontoret. Från och med årsskiftet 1987/1988 skulle gatukontoret ta över ansvaret för bland annat kommunens transportorganisation (ex. post, skolskjuts, mattransport).

Vid 1988 ska tekniska nämnden och det tekniska kontoret haft ansvar för underhåll av gator och vägar, trafiksäkerhet, renhållning, parker och grönområden, vatten- och avloppsverket, bostadsförmedling, förmedlingsorgan samt husbyggnad. 1989 övertog tekniska nämnden den upphörda fastighetsnämndens verksamhet. År 1989 ska det också ha bildats en ny nedbantad teknisk nämnd.

Tekniska kontorets nya organisation trädde i kraft 1 januari 1990. Gällande Bygg- och anläggningsavdelningen så utfördes på uppdrag av entreprenadavdelningen underhåll av gator och vägar, sommar och vinter. Den 1 oktober 1990 blev kommunen egen väghållare och övertog samtidigt skötselansvar för det statskommunala vägnätet. Drift- och underhåll av va-verksamhet (ledningar och pumpstationen) utfördes på uppdrag av entreprenadavdelningen. Tekniska kontoret skötte kommunens naturreservat, friområden, jord- och skogsbruk samt friområdet Björkö-Arholma och arbetade också med frågor rörande renhållning och uthyrning av lokaler inom Barkarby flottiljområde. Vid tekniska kontoret fanns också transportcentral, fordonsverkstad, snickeri- och reparationsverkstad, husbyggnadsavdelning, bostadsförmedling, förmedlingsorgan samt gatu- och va-avdelning med tillhörande trafiksektion. Tekniska kontoret arbetade också tillsammans med trafiksäkerhetsrådet för att förbättra kommunens trafiksäkerhet.

Vid 1992 beskrivs det att inom det tekniska kontoret tillhörande tekniska nämnden fanns all teknisk verksamhet. Kontoret var uppdelat i två huvuddelar med en gemensam förvaltningsledning. Den ena delen – beställarfunktionen – var underställd tekniska nämnden, där den andra delen, vilket innehöll så kallade utförarenheter, var underställda uppdragstyrelsen. 1993 flyttade bostadsförmedlingsverksamheten från tekniska nämnden till Järfällabygdens hus, som ägde och förvaltade kommunens bestånd av hyreslägenheter.

Vid 1994 hade tekniska nämnden med tekniska kontoret ansvar för väghållning, park- och naturvård, renhållning och vatten- och avloppsverksamhet. Inom väghållning så handlade det om byggnation, skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar, parkeringsplatser- och parkeringsövervakning, tunnlar, trafikplatser och trafikanordningar samt gång- och cykelvägar. Här ingick också trafiksäkerhetsinformation och upplåtelse av allmän platsmark. Ansvar inom park- och naturvård var anläggning, underhåll och skötsel av kommunens parker och lekplatser, natur- och friluftsområden och för skogs- och kulturlandskapsvård. Inom området renhållning så handlade det om ansvar för insamling, omlastning, transporter och behandling av hushållsavfall. Detta arbete utfördes av en extern entreprenör. När det gällde vatten- och avloppsverksamhet så handlade det om byggnation, underhåll och skötsel av kommunens distributionsnät för vatten och avlopp, debitering av kommunens va-abonnenter och industrikontroll.

1 januari 1995 bildades stadsbyggnadsnämnd genom att tekniska nämnden och byggnadsnämnden slogs ihop.I Byggnadskontoret/Kommunalnämnden finns anslutningsavtal arkiverade under serie F5, som gäller t.o.m. 1970-talet.

Diabilder från Park- och naturavdelningen, Järfälla kommun, genom Rodrigo Pérez som beskriver Järfälla från 1970-talet t.o.m. 1990-talet är överlämnade
till Järfälla kommuns Bildarkiv, Britt-Marie Westberg-Lindberg. Stadsbyggnadsnämnden, dnr. 2005/160.

Historik över trafikfrågor
Trafikkommittén 1944-04-05-1957-09-15
Trafiknämnden 1957-09-16-1965-04-25
Trafikrådet 1965-04-26-1967
Tekniska nämnden 1 1968-1988
Tekniska nämnden 2


Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1971
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1996
Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson 2022

Tekniska nämnden 1 (Ten) (1968-1994)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
1968--1994
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Tekniska nämnden 1 (Ten) (1968-1994)