Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Järfälla Energi AB (JEAB) (1974-1996)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelsens protokoll
A2 - Arbetsutskottets protokoll
A3 - Bolagsstämmoprotokoll
C1 - Diariekort
C2 - Diarielistor
D1 - Dokumenthanteringsplaner
F1 - Diarieförda handlingar
F2 - Årsredovisningar
G1 - Dagböcker

Järfälla Energi AB (JEAB) (1974-1996)

 
Historik för
Järfälla Energi AB (1974-1996)

Fnr 68Järfälla Energi AB, JEAB bildades 1974. Året innan bildades Industriverksstyrelsen, som fr o m 1986 kallades Energiverksstyrelsen. JEAB skulle köpa ström av kraftverken och sälja den till industriverksstyrelsen som skulle sälja den vidare till abonnenterna. Här är bakgrunden till de båda. Den 15 januari 1951 beslöt kommunalfullmäktige att bilda ett kommunalt elverksaktiebolag, som skulle överta Järfälla elektriska distributionsförenings rörelse med tillgångar och skulder. Den 26 februari samma år antog kommunalfullmäktige bolagsordningen, fastställde aktiekapitalet och utsåg bolagsbildare och styrelse.Den 30 januari 1952 beslöt kommunalfullmäktige att AB Järfälla Elverk skulle överta eldistributionen i allhällsområdet, föra förhandlingar med Stäkets Elektriska AB och sedan inkomma med förslag. Den 18 augusti 1952 meddelade AB Järfälla Elverk i en skrivelse att underhandlingarna med Stäkets Elektriska AB inte lett till något resultat och att frågan borde tas upp till förnyad prövning, då Stäkets och Kallhälls villastad överlåtits till Järfälla. Den 28 maj 1956 uppdrog kommunalfullmäktige åt AB Järfälla Elverkatt köpa Stäkets Elektriska AB:s anläggningar. Den 2 februari 1957 beviljade finansdepartementet kommunen att teckna borgen för ett lån. Den 11 februari 1957 beslöt kommunalnämnden att lägga skrivelsen till handlingarna. Enligt handlingar i Järfälla elektriska distributionsförenings arkiv övertog AB Järfälla Elverk dess verksamhet den 1 maj 1951 och enligt handlingar i Stäkets Elektriska AB:s arkiv övertog AB Järfälla Elverk dess verksamhet den 31 mars 1957. Den 1 januari 1989 övertogs energiförsörjningen helt av Järfälla Energi AB, varvid Energiverksstyrelsen upphörde och personalen anställdes av Järfälla Energi AB. En ny bolagsordning fastställdes, det beslutades av kommunfullmäktige den 22 december 1988 § 359. Handlingarna ingår bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar dnr 507/88. Den 1 januari 1996 delades bolaget till fyra olika bolag, Järfälla energiservice AB, Järfälla elnät AB, Järfälla fjärrvärme AB och Järfälla energi AB.
Den 1 juli 1996 sålde kommunen Järfälla energiservice AB med alla tre dotterbolagen till Graningeverken AB.
Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1982
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1996

Järfälla Energi AB (JEAB) (1974-1996)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla Energi AB (JEAB) (1974-1996)