Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Industriverksstyrelsen (1973-1986)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelsemötesprotokoll
A2 - Arbetsutskottets protokoll
A3 - Presidiets protokoll
C1 - Diariekort
C2 - Diarielistor
F1 - Diarieförda handlingar

Industriverksstyrelsen (1973-1986)

 
Historik för Industriverksstyrelsen (1973-1986)
(Energiverkstyrelsen 1986-1996)

Fnr 62


Bildades 1973 och höll sitt första sammanträde 1974.1973 bildades även Järfälla Energi AB, JEAB. JEAB skulle köpa ström av kraftverken och sälja den till industriverksstyrelsen, som skulle sälja den vidare till abonnenterna. Här är bakgrunden till det båda. Den 15 januari 1951 beslöt kommunalfullmäktige att bilda ett kommunalt elverksaktiebolag, som skulle överta Järfälla elektriska eldistributionsförenings rörelse med tillgångar och skulder. Den 26 februari samma år antog kommunalfullmäktige bolagsordningen, fastställde aktiekapitalet och utsåg bolagsbildare och styrelse. Den 30 januari 1952 beslöt kommunalfullmäktige att AB Järfälla Elverk skulle överta eldistributionen i Kallhällsområdet, föra förhandlingar med Stäkets Elektriska AB och sedan inkomma med förslag. Den 18 augusti 1952 meddelade AB Järfälla Elverk i en skrivelse att underhandlingarna med Stäkets Elektriska AB inte lett till något resultat och att frågan borde tas upp till förnyad prövning då Stäkets och Kallhälls villastad överlåtits till Järfälla. Den 28 maj 1956 uppdrog kommunalfullmäktige åt AB Järfälla Elverk att köpa Stäkets Elektriska AB:s anläggningar. Den 2 februari 1957 beviljade finansdepartementet kommunen att teckna borgen för ett lån. Den 11 februari 1957 beslöt kommunalnämnden att lägga skrivelsen till handlingarna. Enligt handlingar i Järfälla elektriska distributionsförenings arkiv övertog AB Järfälla Elverk dess verksamhet den 1 maj 1951 och enligt handlingar i Stäkets Elektriska AB:s arkiv övertog AB Järfälla Elverk dess verksamhet den 31 mars 1957.

Chefen för industriverkstyrelsen T G föreslog i en skrivelse till styrelsen den 17 oktober 1985, dnr 32/85 010. 511 att styrelsen skulle byta namn till Energiverksstyrelsen, eftersom namnet industriverksstyrelsen orsakar missförstånd och sammanblandas med industriföretag dvs tillverkningsföretag. Industriverksstyrelsen föreslog den 28 oktober 1985, § 57 kommunfullmäktige medge att namnändringen skulle gälla fr o m årsskiftet 1985/86 vilket kommunfullmäktige gjorde den 9 december 1985, § 347 (Kst 1985-12-02 § 333). Kontoret bytte samtidigt namn från industriverket till energiverket. Det framgår av kommunstyrelsens diarieförda handlingar dnr 388/85 010.510. All energiproduktion sköts av Järfälla Energi AB där också personalen är anställd.

Den 1 januari 1996 delades bolaget till fyra olika bolag, Järfälla energiservice AB, Järfälla elnät AB, Järfälla fjärrvärme AB och Järfälla energi AB II. Den 1 juli 1996 sålde kommunen Järfälla energiservice AB med alla tre dotterbolagen till Graningeverken AB.
Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1982
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1996

Industriverksstyrelsen (1973-1986)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Industriverksstyrelsen (1973-1986)