Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Vattmyra förskola (1975-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2022-08-17
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Samverkansprotokoll
A2 - Anteckningar från ledningsgrupp
A3 - Allergirondsprotokoll
D1 - Inventarieförteckningar

Vattmyra förskola (1975-)

 

Historik för Vattmyra förskola
(1975-)

Vattmyrastugan startade sin verksamhet år 1975.

Den 9 december 1988 drabbades Vattmyrastugan av brand. Beräknad återinflyttning till en del av stugan beräknades kunna ske den 1 februari 1989.

Under 1995 firade Vattmyra förskola sitt 20 års-jubileum. Vid 1996 hade enheten Vattmyra/Ekedal i genomsnitt 134,4 barn i åldrar 1-5 år plus en 6-åring. Enheten ska under januari till september ha haft åtta avdelningar och under oktober till december ha haft nio avdelningar. I augusti 1996 fick också Vattmyra förskola en ny organisation vilket handlade om två småbarnsavdelningar och fyra 3-5 års avdelningar. Från och med 1 oktober 1996 fick Äppelträdet, en specialavdelning för autistiska barn en tillhörighet till Vattmyra förskola. Avdelningen låg i anslutning till Aspnäs förskola och hade tre barn och tre personal. Från och med 1997 tillhörde avdelningen Äppelträdet enheten Smågruppsförskolan. För 1997 omnämns det också om att en personalsluss styrdes från Vattmyra förskola. I september 1997 upptäcktes det fuktskada i golvkonstruktionen på Vattmyra förskola och den 27 februari 1998 evakuerades förskolan på grund av detta. Efter att renovering skett var beräknad återflytt till förskolan den 1 juli 1998.

Vid 2000 omfattades enheten av Vattmyra förskola och Personalslussen. Förskolan hade under året i snitt 111 barn. Administration av Personalslussen ska ha skett helt från Vattmyra förskola med egen budget. Hösten 2000 firade Vattmyra förskola sitt 25 års-jubileum. År 2001 beskrivs det om Vattmyra förskola att den låg i villaområde och med närhet till lekplats, skolor, idrottsplats, Kanonberget och Järvafältet. Förskolan hade två småbarnsavdelningar med barn 1-2 år (Solstrålen och Guldklimpen) och två dubbelavdelningar med barn 3-5 år. (Regnbågen och Virvelvinden). Det ska på förskolan exempelvis ha funnits målar/snickarrum, ateljé, våtrum, konstruktionsrum, sago/läsrum, datarum, pedagogiskt bibliotek och rörelserum.

Den 1 januari 2003 skedde det en organisationsförändring och Vattmyra förskola blev en enhet med Vattmyraskolan. Vid 2004 hade förskolan sju avdelningar inklusive en 5 års avdelning som var lokalintegrerad i grundskola. Förskolan hade totalt 126 barn och 26 personal. Den 1 juli 2006 upphörde familjedaghemmen i Jakobsberg (dagbarnsvårdarna i Jakobsberg och Kallhäll) som en egen resultatenhet och dagbarnsvårdarna överfördes till enheten Vattmyra förskola och grundskola. (Vattmyra familjedaghem). I december 2006 beslutades det att en av kommunens paviljonger skulle placeras på Vattmyraskolan. Vattmyra förskola skulle då utökas med två avdelningar från och med mars 2007. År 2009 bestod enheten Vattmyra av förskola, familjedaghem och grundskola för F- åk 5 med skolbarnsomsorg. Vattmyra förskola hade 2009 nio avdelningar med ca 150 barn.


Den 1 juli 2012 bildade Vattmyra förskola och familjedaghem i Jakobsberg en ny enhet tillsammans med Berghems- och Nibble förskolor. (Vattmyra förskolor). Under hösten 2012 startade det på Vattmyra förskola en språkpedagogisk avdelning vilket då hade namnet Virvelvinden. Denna avdelning hade två barn placerade. Tanken med denna avdelning var att det skulle bli möjligt för några barn med språkstörning att få gå i kommunens förskola. Man hade som mål att minimera antalet placeringar utanför kommunen. Det skedde ett samarbete med tal- och specialpedagog från Järfälla Resurscentrum (JRC) och logoped från landstinget. Händelse för förskolan för kommande år var exempelvis inflyttning i nya Vattmyra förskolas lokaler och renovering av gamla Vattmyra förskolas lokaler.

År 2013 bestod enheten Vattmyra förskolor av Berghem förskola, Nibble förskola, Vattmyra förskola 1 (gamla) och 2 (nya) samt pedagogisk omsorg i Jakobsberg. Antal barn som Vattmyra förskolor hade då inom förskola var vid vårterminen 382 barn och vid höstterminen 371 barn. Under 2013 startades det ett stort arbete med att förnya Vattmyra förskola 1 innemiljö. Det skulle ske en granskning och åtgärd av fukt och mögelproblem och befintlig nivellventilation i golven skulle sätts igång. Diverse möbler skulle även bytas ut.

Vid 2013 hade Vattmyra förskola 1 sex avdelningar där en avdelning var stängd på grund av barnbrist. Berörd avdelning förutsågs kunna öppna i januari-februari 2014. Vattmyra förskola 2 hade sex avdelningar där också här en var stängd på grund av barnbrist. Det bedömdes att denna avdelning eventuellt skulle kunna öppna under våren 2014. Vid Vattmyra förskola fanns det också en språkförskoleavdelning vilket hade namnet Ugglan.

Vid 2014 bestod enheten Vattmyra förskolor av Vattmyra förskola 1 och 2, Berghem förskola, Nibble förskola och Pedagogisk omsorg i Jakobsberg. För hela enheten handlade det om sammanlagt 22 förskoleavdelningar varav en var en språkförskoleavdelning. Enheten hade också tre grupper med dagbarnsvårdare. Under året handlade det om 443 barn varav 48 stycken hade placering i pedagogisk omsorg och 395 hade placering i enhetens förskolor. Gällande anställd personal vid enheten så handlade det om antal anställda motsvarade 85 årsarbetare och cirka åtta anställda i pedagogisk omsorg och cirka 77 anställda i förskolorna.

Under hösten 2018 tillkom Fyrspannvägens förskola till enheten Vattmyra förskolor. I augusti 2019 kunde Vattmyra förskola endast ta emot barn i ålder 3-5 år då det skedde ombyggnationer på förskolan. Pedagogisk omsorg i Jakobsberg, som var en del av enheten Vattmyra förskolor, upphörde i slutet av år 2019 enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden den 5 december 2019.

Vattmyra förskola ligger på Hästskovägen 28 i Jakobsberg.Förteckning upprättad av arkivarie
Linda Andersson, 2022

Vattmyra förskola (1975-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vattmyra förskola (1975-)