Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Centrala samarbetsorganet (1978-1985)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2022-08-03
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Sammanträdesprotokoll
B1 - Verksamhetsberättelser
D1 - Förteckningar över ledamöter och suppleanter

Centrala samarbetsorganet (1978-1985)

 

I enlighet med Kungl. Maj:ts cirkulär, SFS 1970:513 om intensifierat samarbete mellan barnavårdsnämnd, skola och polis, beslutade sociala centralnämnden att bilda ett samarbetsorgan (Samarbetsorganet Social - Skola - Fritid - Polis (SORG)) Konstituerande sammanträde hölls den 29 december 1971. I samarbetsorganet ingick ordförandena i fritidsnämnden, skolstyrelsen och sociala centralnämnden, förvaltningschefer i ovan angivna nämnder samt polismästaren som ordinarie ledamöter. Till ordförande för 1972 utsågs ordföranden i sociala centralnämnden, kommunalrådet G L. Sekreterare blev en tjänsteman från socialkontoret.

Fr o m 7 december 1977 byter Samarbetsorganet Social - Skola - Fritid - Polis (SORG), samarbetsnämnden (1971-1977) namn till Centrala samarbetsorganet.

Vid 1978 bestod Centrala samarbetsorganet av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter utsedda av kommunstyrelsen bland förtroendevalda inom sociala centralnämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden, skolstyrelsen och polisstyrelsen. Respektive nämnd och styrelse utsåg en tjänsteman jämte ersättare att med förslagsrätt närvara vid samarbetsorganets sammanträden.

Centrala samarbetsorganets huvudsakliga uppgifter var 1978 att medverka i allmän planeringsverksamhet, samordna förebyggande åtgärder, verka för inbördes information och samordna utåtriktad information beträffande barn och ungdom. Under 1978 hade en gemensam budgetberedning kunnat genomföras av lovverksamhet, parklek och annan sommarverksamhet, liksom en samordning av skol-, fritid- och socialförvaltningarnas anslag om verksamhet för vissa ungdomsgrupper.

Centrala samarbetsorganet hade under år 1978 haft sex sammanträden. Vid dessa har de lokala samarbetsorganen deltagit och lämnat information om sin verksamhet. En stor del av samarbetsorganets verksamhet hade bedrivits på lokal nivå i de lokala samarbetsorganen. Totalt fanns sex sådana lokala organ som tillsammans täckte hela kommunen geografiskt. Varje lokalt samarbetsorgan innehöll representanter från skol-, social- och fritidsförvaltningarna samt vanligen också från kulturförvaltningen och polisen.

Under 1980 utsåg centrala samarbetsorganet en styrgrupp ”Mot narkotika”. Styrgruppen, som bestod av representanter från de i samarbetsorganet ingående förvaltningarna, skulle skapa förutsättningar för genomförandet av lokala aktiviteter för att stoppa missbruket av narkotika - och då främst hasch -bland elever vid högstadiet och gymnasiet.

Som en följd av det pågående aktiveringsarbetet mot narkotikan bildades under 1981 JANTI-gruppen, en informationsgrupp sammansatt av personer från de i samarbetsorganet ingående förvaltningarna. JANTI-gruppen hade under 1981 aktivt deltagit i utbildningen samt sammanställt en åtgärdskatalog med aktuellt urval av informations- och arbetsmaterial mm. JANTI-gruppen arbetade även med alkohol och tobak.

Vid 1982 bestod Centrala samarbetsorganet av 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter utsedda av kommunstyrelsen bland förtroendevalda inom socialnämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden, skolstyrelsen och polisstyrelsen. Respektive nämnd och styrelse hade utsett en tjänsteman jämte ersättare att med förslagsrätt närvara vid samarbetsorganets sammanträden. Socialförvaltningen hade ställt sekreterare till förfogande. Samarbetsorganet har under 1982 haft 4 sammanträden. Centrala samarbetsorganets huvudsakliga uppgifter ska ha varit att medverka i allmän planeringsverksamhet, samordna förebyggande åtgärder, verka för inbördes information och samordna utåtriktad information beträffande barn och ungdom.

Under 1982 ska det exempelvis ha utarbetats ett alkoholpolitiskt handlingsprogram av en av samarbetsorganet tillsatt utredningsgrupp. Handlingsprogrammet hade antagits av kommunfullmäktige. En stor del av samarbetsorganets verksamhet under 1982 ska ha bedrivits på lokal nivå i de lokala samarbetsorganen. Totalt fanns det 6 lokala organ som tillsammans täckte hela kommunen geografiskt. Varje lokalt samarbetsorgan innehöll representanter från skol-, social-, fritids- och kulturförvaltningarna samt från polisen.

Under 1984 ska det bland annat skett arbete med att genomföra intentionerna i det alkohol­ politiska handlingsprogrammet som tidigare utarbetats under ledning av centrala samarbetsorganet. JANTI-gruppen (Järfälla-alkohol-narkotika­ tobak-information) ska under 1984 ha fortsatt sitt arbete med att sprida information till föreningar, personal, föräldrar, elever m fl.

Vid 1985 bestod Centrala samarbetsorganet av 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter utsedda av kommunstyrelsen. Ledamöterna och suppleanterna hade företrätt socialnämnden, fritidsnämnden, kommundelsnämnden i Kallhäll, kulturnämnden, skolstyrelsen och polisstyrelsen. Respektive nämnd och styrelse har utsett en tjänsteman jämte ersättare att med förslagsrätt närvara vid samarbetsorganets sammanträden. Socialförvaltningen hade ställt sekreterare till förfogande. Samarbetsorganet ska under 1985 haft 5 sammanträden.

Exempel på verksamhet från 1985 var att den under 1983 bildade JANTI-gruppen, en informationsgrupp sammansatt av personer från de i samarbetsorganet ingående förvaltningarna, hade under året fortsatt sitt aktiveringsarbete mot drogmissbruk. JANTI-gruppen hade under 1985 aktivt deltagit i utbildning, information till föreningar, utarbetande av arbetsplaner inom rektorsområdena mm. JANTI-gruppens uppdrag och budget upphörde vid årsskiftet 1985/86 och centrala samarbetsorganet hade därför i skrivelse till kommunförbundet framfört förslag till fortsatt verksamhet efter 1985. JANTI-gruppen hade därefter fått mandat att arbeta ytterligare 3 år. Ledningsgruppen för Söderhöjden/Tallbohov som tillsattes under 1984 för att utveckla samarbetet mellan förvaltningarna inom området hade under 1985 slutfört sitt uppdrag.
Förteckning upprättad av arkivarie
Linda Andersson, 2022

Centrala samarbetsorganet (1978-1985)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Centrala samarbetsorganet (1978-1985)