Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Familjedaghem/Pedagogisk omsorg (1956-2019)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2021-01-19
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Familjedaghem/Pedagogisk omsorg (1956-2019)

 


Historik för Familjedaghem (1956-2009) och Pedagogisk omsorg (2009-2019)

År 1956 startades familjedaghemsverksamhet i kommunen och första året ska kostnaden ha vart 1737 kr för 16 barn.

Familjedaghemsverksamheten var fram till och med år 1969 organiserad med ett familjedagbarnsbidrag vilket var relaterat till inkomst. En förälder fick då en anvisning för ett familjedaghem och föräldern fick sedan göra upp med familjedaghemmet om ersättning med mer. Dagbarnsvårdarna blev kontraktsanställda av kommun år 1969 och en förälder fick istället då betala en avgift till kommunen enligt fastställd taxa. År 1970 reglerades också anställningsförhållanden för dagbarnvårdarna genom kollektivavtal. Den 1 september 1979 fick dagbarnsvårdarna, vilket uppgick till ca 35 stycken, en egen lokal på Gjutarplan. En heltidsanställd värdinna var också ansvarig för verksamheten.

Vid år 1980 hade Järfälla kommun 425 anställda dagbarnsvårdare för 1508 barn. De två öppna förskolorna som fanns i Viksjö 1989 var kombinerade med dagbarnsvårdarlokalerna. Det omnämns 1990 att familjedaghemmen i Viksjö succesivt hade minskat deras verksamhet med ca 100 platser i enlighet med budgetdirektiven.

Vid 1995 hade familjedaghemmet Viksjö norra en I Ur och Skr grupp vilket samarbetade med Friluftsfrämjandet. Familjedaghemmet i Barkarby/Skälby hade under 1995 en naturutbildning på Naturskolan, uteverksamhet i parker och uteverksamhet i skogen med mulleverksamhet under våren och hösten. Familjedaghemmet som låg på Söderhöjden låg på Frihetsvägen 45 vid år 1995. Denna lokal ska ha delats med öppna förskolan fram till och med 31 augusti 1995. Dagbarnsvårdarnas profilering vid Söderhöjden var Humla: miljö och skapande, Skogsmössen: Natur och miljö, Soltrollen: skapande och natur. Familjedaghemmet Söderhöjden hade 21 stycken dagbarnsvårdare 21 och i medeltal ca 125 barn placerade, där det talades ca 20 olika språk. Familjedaghemmet Jakobsbergs norra hade år 1995 22 stycken dagbarnsvårdare och ca 120 barn. Femton anställda vid Myran, fem anställda vid Knattehallen och två anställda vid Östanstugan.

År 1997 kom det ett nytt dagbarnvårdaravtal vilket innebar fler inskrivna barn/dagbarnsvårdare samt en arbetstid på 45,5 tim./vecka. Under 1997 fick familjedaghem Kallhäll igen hyra före detta lokal på Emaljvägen 18, denna gång tre dagar per vecka för gruppverksamhet. Familjedaghem Jakobsbergs norra låg ny lokal under året på Aspnäsvägen och familjedaghem Jakobsbergs södra hade en egen lokal på Frihetsvägen 15. I januari 1997 förlorade Barkarby dagbarnsvårdare lokal i området, där de blev hänvisade till Skälbys dagbarnvårdarlokal. Läsåret 1997/1998 ska det i kommunen ha funnits fyra finskspråkiga dagbarnsvårdare som en del av kommunens barnomsorg på finska. Det fanns en i Jakobsberg, en i Viksjö, en i Västerby och en i Kallhäll. I februari-mars 1998 skedde det en omorganisation i kommunens familjedaghem. Tidigare hade familjedaghemmen vart indelade i sex områden vilket ändrades till tre större områden med en enhetschef för varje enhetsområde. Dessa var Familjedaghem Barkarby/Skälby och Södra Jakobsberg, Familjedaghem Jakobsberg Norra och Västra och Kallhäll och Familjedaghem Viksjö.

Vid 1999 ska familjedaghem Jakobsberg no-vä/Kallhäll ha genomgått flyttningar av dess verksamhet. Flyttningar av verksamhet i Jakobsberg gjordes läsåret 1998/1999 då verksamheten lämnade undermålig lokal i Jakobsberg. Först var man i provisoriska lokaler i samarbete med socialförvaltningen och hyresgästförening och i maj flyttade verksamheten in i lokaler på Engelbrektsvägen. I Kallhäll flyttades verksamheten från Emaljvägen in i Källtorpskolan. Familjedaghem i Viksjö hade 1999 två lokaler dels i Viksjöskolan dels en samfällighetslokal på Paranötsgränd. Familjedaghem Barkarby, Skälby, Jakobsbergs sö hade under 1999 ca 179 barn och 37 stycken dagbarnvårdare.

Den 1 januari 2001 kopplades familjedaghemmen i Barkarby till Barkarby förskola och Barkarbyskolan vilket tillsammans blev en enhet. Den 1 januari 2001 blev familjedaghem Skälby en enhet med Neptuniskolan, Orions förskola och Polaris förskola. Familjedaghem i Skälby hade sex dagbarnsvårdare under våren 2001 vilket arbetade i sina hem i närliggande området runt Neptuniskolan. Under våren hade verksamheten 40 inskrivna barn. Under hösten 2001 sjönk verksamheten i Skälby till fem dagbarnsvårdare och det var totalt 29 barn som var inskrivna. Under första halvåret 2001 ingick också Kallhäll i familjedaghem Jakobsberg, där Kallhäll sedan bytte enhet den 1 juli 2001. Familjedaghem Jakobsberg hade arton dagbarnsvårdare i tjänst, där verksamheten hade ca 110 inskrivna barn. Familjedaghem Kallhäll blev en del av teknikvägen/kopparvägens förskolor den 1 juli 2001, där familjedaghemmet i snitt hade 21 barn och fem stycken årsarbetare. Vid halvårsskiftet 2001 blev familjedaghem i Viksjö en del av förskoleenheten Traktor och Fastebol. Familjedaghemsverksamheten hade under 2001 90 barn placerade och tolv dagbarnsvårdare i tjänst.

Enheten Teknik-Kopparvägens förskolor med familjedaghem Kallhäll hade vid 2003 fyra dagbarnsvårdare som var kopplade till enheten och det var 21 barn i åldern 1-9 år inom familjedaghemsverksamheten. Familjedaghem Barkarby, vilket var en del av Barkarbyenheten, hade fem familjedaghem med 35 barn år 2005.Familjedaghem Skälby fick år 2004 sin lokal flyttad från Banvägen till Orions paviljong. Den 1 maj 2005 flyttades organisatoriskt dagbarnsvårdarna i enheten Teknikvägens, Kopparvägens och Svetsarvägens förskolor (TeKoppS förskolor) till enheten Familjedaghem i Jakobsberg. Den nya enheten blev då familjedaghem Jakobsberg-Kallhäll och omfattade 98 barn, fyra grupper med sjutton personal i Jakobsberg och nitton barn med tre-fyra personal i Kallhäll.

Den 1 juli 2006 upphörde familjedaghemmen i Jakobsberg/Kallhäll som en egen resultatenhet och dagbarnsvårdarna blev en del av enheten Vattmyra förskola och grundskola. Vid år 2006 bestod familjedaghem Skälby av fem dagbarnsvårdare som bodde arbetade i närliggande område runt Neptuniskolan och Orion förskola. Varje dagbarnsvårdare hade sex barn var i ålder 1-5 år, vilket handlade om totalt 30 barn. Familjedaghemmens samlingslokal bestod av ett stort rum och ett mindre rum och de samlades där kontinuerligt ca två dagar i veckan. Den övriga verksamheten förekom i dagbarnsvårdarnas egna hem. Familjedaghemsverksamheten i Skälby använde även Orions gård och parken vid Neptuniskolan. I juni 2007 upphörde familjedaghemsverksamhet i Stäket, vilket hade legat i den gamla Stäketskolan under åren 2006-2007. Familjedaghemsverksamhet i Viksjö hade under 2007 48 barn. Familjedaghemmen i Barkarby vilket fortsatt var en del av Barkarbyenheten hade under 2008 30 barn i åldrar 1-9 år.

Under 2009 skedde det en förändring för familjedaghemmen då begreppet familjedaghem ersattes med pedagogisk omsorg i skollagen. Dock förekom fortfarande begreppet till och från i Järfälla kommun tillsammans med det nya begreppet pedagogisk omsorg fram till och med år 2012. Sedan försvann begreppet familjedaghem helt. Vid år 2009 bestod den pedagogiska omsorgen i Barkarby av fyra familjedaghem. Familjedaghemmen i Viksjö hade under år 2009 haft 32 förskolebarn och tre skolbarn placerade hos sig. Familjedaghemmen som var en del av enheten Vattmyra minskade i omfattning under år 2009 på grund av att efterfrågan avtagit. Barnantalet minskade från 85 barn till 67 barn och antalet dagbarnsvårdare från fjorton till elva.

Under år 2010 hade familjedaghemmen i Viksjö fem familjedaghem under våren 2010 och tre under hösten 2010 för barn i ålder 1-9 år. Två av Viksjös familjedaghem privatiserades under hösten 2010. 1 augusti 2010 upphörde familjedaghemmen i Barkarby då Barkarbyenheten avslutade de fyra familjedaghemmen. Familjedaghem Jakobsbergs/Polhem var fortfarande en del av Vattmyraenheten.

1 juli 2012 lämnande familjedaghemmen/Pedagogisk omsorg i Viksjö enheten Traktor/Fastebol förskolor och blev istället en enhet med Sandvik för- och grundskola.  Den 1 juli 2012 skedde det en organisationsförändring och det bildades en ny enhet vilket fick namnet Vattmyra förskolor. Här ingick Pedagogisk omsorg i Jakobsberg tillsammans med Berghem förskola, Vattmyra förskola, och Nibble förskola. Under vårterminen 2013 hade Pedagogisk omsorg i Jakobsberg 49 barn och under höstterminen 2014 45 barn. Verksamheten i Jakobsberg hade åtta dagbarnsvårdare fördelade på tre grupper med barn ålder 1-5 år.

Under 2013-2016 var Pedagogisk omsorg i Jakobsberg fortsatt en del av enheten Vattmyra förskolor. Under 2013-2016 var Pedagogisk omsorg i Viksjö fortsatt en del av enheten Sandvik för- och grundskola. I juli 2016 lades pedagogisk omsorg i Viksjö ned av Sandvik för- och grundskola. Under åren 2017-2019 var Pedagogisk omsorg i Jakobsberg fortsatt en del av enheten Vattmyra förskolor. Här ingick också Berghem förskola, Vattmyra förskola och Nibble förskola. Hösten 2018 tillkom Fyrspannvägens förskola till enheten Vattmyra förskolor.

Enligt information från Pedagogisk omsorg i Jakobsbergs tidigare hemsida i maj 2018 så var dagbarnsvårdarna i Jakobsberg indelade i två grupper. Den ena var Regnbågen vilket fanns i området runt Jakobsbergs centrum och Trollebo som fanns i norra Jakosberg/Polhem. Regnbågen fanns på Engelbrektsvägen 12 A och hade tre dagbarnsvårdare. En av dagbarnsvårdarna hade finska som modersmål och pratade finska med de barn som hade samma modersmål som dagbarnsvårdaren. Trollebo låg på Nydalsvägen 22 i Polhem och hade tre dagbarnsvårdare. Trollebo ska ha jobbat med friluftsinriktning och vistats ute under dagar, exempelvis i skogen eller en lekpark, under den varmare delen av året. Enligt information från verksamhetens tidigare hemsida i oktober 2019 fanns pedagogisk omsorg i Jakobsberg på Fyrspannsvägens förskola. Gruppen hette Trollebo och tog emot barn i åldrar 1-5 år.

I slutet av 2019 upphörde Pedagogisk omsorg i Jakobsberg efter beslut i Bun den 5 december 2019. Verksamheten Trollebo, vilket låg i Fyrspannsvägens förskolas lokaler på Fyrspannvägen 7 i Jakobsberg, omförvandlades till förskoleverksamhet och blev en del av förskolan från och med årsskiftet 2019-2020. Bakgrund till beslut var att det av ledning för den pedagogiska omsorgen hade förts fram att verksamhetsformen var svår att bedriva då barnantalet sjönk. Personalen hade också önskat få tillhöra förskolan på Fyrspannsvägen. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslog därför att Trollebo skulle omvandlades till förskoleverksamhet och bli en del av Fyrspannsvägens förskola.
Arkivförteckning upprättad av arkivarie
Linda Andersson, januari 2021Familjedaghem/Pedagogisk omsorg (1956-2019)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Familjedaghem/Pedagogisk omsorg (1956-2019)