Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Hem och Skola i Jakobsberg (1954-1971)

Arkivinstitution
Beståndskod
Föräldraförening
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-09-02
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll styrelsemöten
B1 - Stadgar
B2 - Organisationsplan
D1 - Styrelsemedlemmar och klassombud
E1 - Ingående och utgående skrivelser
F1 - Handlingar rörande föreningens verksamhet
L1 - Kontakten

Hem och Skola i Jakobsberg (1954-1971)

 
Historik för
HEM OCH SKOLA I JAKOBSBERG
Föräldraförening

Föreningen bildades 1954. Föreningen hade till ändamål att verka för förtroendefullt samarbete mellan hem och skola inom Järfälla kommun och tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i skolfrågor (enl. stadgarna från 1968). Medlemmar i föräldraföreningen var föräldrar och andra vårdnadshavare till elever i Järfällas skolor samt lärare och andra befattningshavare vid dessa skolor. I styrelsen för Hem och Skola i Jakobsberg ingick ledamöter för de olika rektorsområdena Nibble, Kvarnskolan, Vattmyra och Tallbohov. Varje rektorsområde hade sedan skolombud på respektive skola samt huvudklassombud för låg-, mellan- och högstadium i förekommande fall samt klassombud i varje klass.

1971 delades föreningen i fyra delar; Kvarnskolan, Nibbleskolan, Olovslundskolan och Tallbohovsskolan. Styrelsearbetet inom Hem och Skola-föreningarna skedde på frivillig basis och gick inte att administreras när elevantalet blev större (8000 elever år 1971).

Arkviet förtecknat av arkivarie Tina Hedh-Gallant i september 2020

Hem och Skola i Jakobsberg (1954-1971)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hem och Skola i Jakobsberg (1954-1971)