Hem Arkivbildare
Sök

Fristående skolor

Alternativt namn
Friskolor  --
Beskrivning
Friskola, egentligen fristående skola, är i svenskt skolväsen en skola med annan ägare än stat, landsting eller kommun. Svenska friskolor är skattefinansierade med skolpeng. En skola som helt eller delvis finansieras med elevavgifter kallas privatskola.

Enligt 29 kap. 18 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen för en fristående skola, där betyg sätts, överlämna en elevs slutbetyg eller de betygsdokument som eleven fick vid avgång från gymnasieskolan till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/2012. Den gäller för betyg eller motsvarande dokument som utfärdats från och med vårterminen 2012 och framåt. I Järfälla är det Järfälla kommuns arkivmyndighet/kommunarkivet som tar emot och förvarar dessa handlingar. När handlingarna är överlämnade till arkivmyndigheten blir de allmänna handlingar. Det innebär krav på att handlingarna kan lämnas ut genast och är tillgängliga för all framtid i enlighet med offentlighetsprincipen.

Arkivmyndighetens rutin följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 12:9 Kommunernas mottagande av betygshandlingar från friskolor. Rutinen anger även att viss ytterligare betygsdokumentation, som en elev kan få eller som behövs för att styrka en elevs tidigare skolgång, ska levereras.

Det är sannolikt att tidigare elever vänder sig till sin skola för att få en ny kopia av sina betygshandlingar. Därför utgår arkivmyndigheten från att de fristående skolorna även sparar egna kopior av betygshandlingarna, inklusive betygskatalogerna. Det betyder att de fristående skolorna tar det primära ansvaret för att lämna ut kopior av elevers betygshandlingar till och med fem kalenderår efter avslutad skolgång. Vid en begäran till Järfälla kommun lämnas motsvarande handlingar ut.

Dnr Kst 2012/346