Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Vuxenutbildningen (1968-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2001-10-09
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Samarbetsnämndens protokoll
A2 - Arbetsplats- och verksamhetsträffens protokoll
A3 - Projektledarträffens protokoll
A4 - Studiehandledarkonferensens protokoll
A5 - Ämneskonferens protokoll
A6 - MBL-protokoll
A7 - Mötesanteckningar från personalgrupper
B1 - Ej diarieförda utgående handlingar
B2 - Styrdokument
B3 - Verksamhetsberättelser
B4 - Meddelanden
B5 - Kopior av tjänstgöringsintyg/betyg
B6 - Kurskataloger
B7 - Publikationer
B8 - Egenproducerade informationsmaterial
C1a - Vuxenutbildningens diarier
C1b - Sökregister till diarier
D1 - Betygskataloger
D1a - Betygskataloger för grundskole- och gymnasieskoleämnen
D1b - Betygskataloger för yrkes-, påbyggnads- och uppdragsutbildningar
D1c - Betygskataloger för SFI (Svenska för invandrare)
D2 - Prövningsliggare
D3 - Närvarolistor
D4 - Elevkort
D5 - Elevlistor
D7 - Handlingar rörande arkivalier
D8 - Elevregister
D9 - Studieuppgifter för elever
D10 - Intyg
D12 - Grupplistor för SFI (svenska för invandrare)
E1 - Diarieförda handlingar
E2 - Ej diarieförda inkomna handlingar
E3 - Korrespondens
E4 - Ansökningar
F1 - Slutbetyg
F2a - Scheman
F2c - Egenproducerade läromedel
F2d - Fotografier
F3 - Handlingar rörande personal
F4 - Handlingar rörande arbetsmiljö
F5 - Handlingar rörande projekt och utredningar
F6 - Handlingar rörande arrangemang
F7 - Handlingar rörande uppföljning och utvärdering
K1 - Fotografier från SFI-verksamhet
Ö1 - Handlingar rörande extern samverkan för Komvux
Ö2 - Elevrådets handlingar
Ö3 - Pressklipp

Vuxenutbildningen (1968-)

 

Historik för Vuxenutbildningen
(1968-)
Fnr 155

Skolstyrelsen startade kommunal vuxenutbildning (Komvux) i Järfälla i och med att vuxenutbildningsstadgan trädde i kraft den 1 juli 1968. Stadgan innebar att alla kommuner enligt lag skulle bedriva vuxenutbildning för de invånare som ville komplettera sin utbildning på grundskolenivå och så småningom även på gymnasienivå. I Järfälla innebar detta att yrkesskolans deltidskurser i fortsättningen skulle räknas som vuxenutbildning enligt vuxenutbildningsstadgan. Grundskolekurser för vuxna anordnades vid Kvarnskolan åren 1968-1970.

Det var vid år 1970, när den nybyggda gymnasieskolan Jakobsbergsskolan togs i bruk, som vuxenutbildning på fackskole- och gymnasieskolenivå kunde starta i Järfälla. Under 1970 flyttades också utbildningen över till Jakobsbergsskolan där gymnasieskolans rektor tog över ansvaret. Samma år ska det också ha tagits kontakt med närliggande kommuner och lokala studieorganisationer angående vuxenutbildningens utformning. Vid höstterminens start startades det ämneskurser i matematik, tyska, engelska, franska, svenska och samhällskunskap.

Vuxenutbildningen hade hösten 1970 undervisning i gymnasienivå för 430 elever i 12 ämnen fördelat på 24 avdelningar. När det handlade om undervisning inom grundskolans högstadium var det 539 elever på 27 avdelningar i 9 ämnen. Kurser på fackskolenivå kunde inte startas på grund av för få elever.I juli 1974 blev Komvux en egen skolenhet med egen skolledning och fick egna lärartjänster.


I februari 1978 ska den kommunala vuxenutbildningen ha legat i Jakobsbergsskolan och vart en egen skolenhet. Verksamhet bedrevs på paviljongen på Mjölnarvägen 4 och i egna lokaler på Hästskovägen 81 i Jakobsberg. Undervisning anordnades främst på kvällstid men undervisning på dagtid ska ha vart starkt ökande. Det ska också ha förekommit lördagskurser.

De stadier som fanns representerade på komvux vid 1978 var:

         Grundskolans högstadium

         Samtliga 3-åriga linjer inom gymnasieskolan

       2-åriga teoretiska linjer inom gymnasieskolan (Ek, So, Te) (Te: teknisk)

         Vissa 2-åriga yrkesinriktade linjer inom gymnasieskolan (Dk, Et, Fo, Ko och Ve)

         Vissa specialkurser (utbildning av barnskötare, läkarsekreterare, lokalvårdare, skolmåltidspersonal, ekonomisk specialkurs)

         Ett stort antal kurser med särskild yrkesinriktning.

        Den grundläggande utbildningen av vuxna (d.v.s. alfabetiseringsundervisningen)

Från och med 1979 anordnade komvux ITK (Introduktionskurs för invandrarungdom).

I januari 1980 ska den kommunala vuxenutbildningen ha legat i Jakobsbergsskolan och vart en egen skolenhet. Verksamhet bedrevs på paviljongen på Mjölnarvägen 4 och i egna lokaler på Hästskovägen 81, Engelbrektsvägen 22-24 och Frihetsvägen 39 i Jakobsberg. Undervisning anordnades främst på dag- och kvällstid men det ska också ha förekommit lördagskurser.

De stadier som fanns representerade på komvux vid 1980 var:

·      Grundskolans högstadium

·         Samtliga 3-åriga linjer inom gymnasieskolan

·         2-åriga teoretiska linjer inom gymnasieskolan (Ek, So, Te)

·         Vissa 2-åriga yrkesinriktade linjer inom gymnasieskolan (Ba, Be, Dk, Et, Fo, Ko, Vd och Ve)

·         Vissa specialkurser (utbildning av barnskötare, läkarsekreterare, lokalvårdare, skolmåltidspersonal, ekonomisk specialkurs)

·         Ett stort antal kurser med särskild yrkesinriktning.

·         Den grundläggande utbildningen av vuxna (d.v.s. alfabetiseringsundervisningen)


Läsåret 1980/1981 hade Komvux ungefär 3000 elever och 142 lärare (varav hälften var timanställda). Vid 1982 hade vuxenutbildningen en rektor, tre studierektorer och ett kansli.

Vid 1985 ska vuxenutbildningens undervisning bedrivits i huvudsak på dagtid och kvällstid men även lördagskurser förekom. Följande stadier fanns
representerade:

Grundskolans högstadium
Samtliga 3-åriga linjer inom gymnasieskolan
2-åriga teoretiska linjer inom gymnasieskolan (Ek, So, Te (Teknisk))
Vissa 2-åriga yrkesinriktade linjer inom gymnasieskolan (Ba (Bygg- och anläggning), Be (Beklädnadsteknisk), Dk (Distribution- och kontor), Et (El-teleteknisk), Fo (Fordonsteknisk), Ko (Konsumtion), Vd (Vård) och Ve (Verkstadsteknisk))
Vissa specialkurser (utbildning av barnskötare, lokalvårdare, skolmåltidspersonal, ekonomisk specialkurs)
Grundvux, den grundläggande utbildningen av vuxna (d.v.s. alfabetiseringsundervisningen)
Samt ett stort antal kurser med särskild yrkesinriktning

Den kommunala vuxenutbildningen hade också under verksamhetsåret 1984 administrerat gymnasieförberedande kurser för invandrarungdom (ITK-kurser). Från och med höstterminen 1986 fick även komvux administrativt ansvar för SFI (Svenska för invandrare). Den 15 oktober 1988 firade komvux i Järfälla 20 år.


Den 30 juni 1990 övertog Utbildnings- och arbetslivsnämnden (UAN) Komvux då Skolstyrelsen upphörde. Efter upphandling år 1991 slöts avtal med ABF och Kursverksamheten om genomförande av SFI-utbildning. Den 1 januari 1992 övertog Skolnämnden vuxenutbildningens verksamhet.

Efter riksdagsbeslut omorganiserades komvux från den 1 juli 1992 enligt följande:
Grundvux och etapp 1 (åk 7-9) slogs ihop till "Den grundläggande vuxenutbildningen" - den var obligatorisk för kommunen att anordna.
De teoretiska gymnasiekurserna benämndes "Den gymnasiala vuxenutbildningen"
De tidigare särskilda yrkesutbildningarna, specialkurser m.m. kallades fortsättningsvis "Påbyggnadsutbildningar".


Skolnämnden beslutade att kommunala vuxenutbildningen (komvux) skulle organiseras som ansvarsenhet från och med den 1 januari 1993. Vid 1994 gjordes det en upphandling angående SFI-utbildning och avtal slöts med Järfälla komvux om att bedriva SFI-utbildning. Den 30 november 1994 överlades, genom avtal, genomförandet av särvuxundervisningen för Järfällabor till Stockholm stad. År 1995 övertog Utbildnings- och kulturnämnden (UKN) över ansvaret för verksamheten. Vid 1995 låg Järfälla komvux på Mjölnarvägen 4.Gällande SFI-utbildning så sades avtalet med Järfälla komvux upp den 21 december 1999, där avtalet upphörde att gälla den 31 december 2000. Skälet för uppsägningen var att modellen för ersättning, ersättningsnivåerna och pedagogiska modeller för undervisningen ansågs behöva omprövas. Kansliet föreslog därför att upphandlingen av SFI inklusive alfabetiseringsundervisning från och med den 1 januari 2001 skulle ske efter anbudsförfarande.


Från och med höstterminen 2000 började vuxenutbildningen att bedriva särvuxundervisning i kommunens egen regi genom SAC (Studie- och arbetslivscentrum) och avtalet med Stockholms stad angående särvuxundervisning sades upp. Den 1 januari 2001, efter upphandling, började utbildningsföretaget InfoKomp AB att bedriva SFI-utbildning. 

Den kommunala vuxenutbildningen genomgick en stor organisatorisk förändring den 1 juli 2002 då verksamheten gick från att vara en skola till att bli en beställarenhet. Undervisningen lades ut på entreprenad och enskilda anordnare. Enligt nämndbeslut övertog LiberHermods fr.o.m. 2002-07-01 utförandet av Järfällas kommunala vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, inkl. vårdutbildningar). Avtalet var tecknat på tre år med möjlighet till förlängning med två år om parterna var överens om det.

Från och med år 2003 övertog Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden ansvaret för vuxenutbildningens verksamhet. Nämnden hade ansvar för kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning (motsvarande grundskolan), gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Undervisning för vuxna utvecklingsstörda (särvux) bedrivs år 2003 på uppdrag av utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden av Kvarngymnasiet. Under året ska cirka 30 Järfällabor ha deltagit i undervisningen. YTC anordnade under 2003 vuxenutbildningar och påbyggnadsutbildningar. Det föreslogs även att påbyggnads-utbildningarna inom vuxenutbildningen från och med år 2005, inte längre skulle vara riksrekryterande. Detta innebar med stor sannolikhet att dessa utbildningar skulle komma att försvinna när kommunerna inte längre blir skyldiga att betala interkommunal ersättning. Sista intagningstillfället skulle då bli hösten 2004.

Den 1 juli 2004 övertog nämnden SFI-utbildningen vilket då började bedrivas i kommunal regi. Under våren 2004 önskade InfoKomp att få säga upp avtalet från och med den 1 juli 2004 och SFI-utbildningen började då istället att anordnas av YTC (Yrkestekniskt centrum).

Det togs beslut av nämnden att delar av vuxenutbildningen som kunde ses som kärnverksamheter, grundläggande vuxenutbildning, SFI och en viss del av kärnämnen på gymnasial nivå skulle börja bedrivas i egen regi från och med 1 juli 2005. Det skulle som en del av detta inrättas en särskild resultatenhet för att anordna dessa utbildningar. Denna enhet skulle också ha lärcenterverksamhet och bedriva de kvalificerade yrkesutbildningar som kommunen fick rätt att anordna. Övrig gymnasial vuxenutbildning skulle konkurrensutsättas genom upphandling. Denna upphandling omfattade ca 250 utbildningsplatser och den som vann upphandlingen skulle få ta över den verksamheten från och med den 1 juli 2005.

Avtalet med LiberHermods upphörde den 30 juni 2005 och den 1 juli 2005 startades det en egen regienhet vilket var Järfälla lärcentrum. Lärcentrum var den enhet som bedrev grundläggande vuxenutbildning, kärnämnen på gymnasial nivå och SFI. Efter genomförd upphandling fick tre andra aktörer i uppgift att anordna kommunal vuxenutbildning i Järfälla. Dessa var Lernia vilket genomförde allmänna ämnen på gymnasial nivå, Miroi vilket hade utbildningar på distans och Didaktus vilket hade hand om utbildningar inom omvårdnadsprogrammet.

Under 2005 upphörde de s.k. påbyggnadsutbildningarna (PU) vilka till en stor del ersattes av kvalificerade yrkesutbildningar (KY) som var helt statligt finansierade. Järfälla hade sökt att få genomföra ett antal KY-utbildningar. Under 2005 blev också vuxenutbildningsadministrationen (studie- och yrkesvägledare, kurator m fl.) en egen verksamhet under den kommunala rektorn. Namnet var Centrum för vuxenutbildning. Under läsåret 2006/2007 hade Komvux i Järfälla cirka 1500 elever.

Vid 2007 tog Utbildningsnämnden över ansvaret för vuxenutbildningen i Järfälla. Utbildningen bedrevs vid Järfälla utbildningscentrum, Järfällavägen 102-104. Utbildningsnämnden ansvarade för kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning (motsvarande grundskolan), gymnasial vuxenutbildning, undervisning för vuxna utvecklingsstörda (särvux) och svenska för vuxna invandrare (SFI). Den kommunala vuxenutbildningen genomfördes dels i egen regi av Järfälla lärcentrum, dels av externa utförare. Järfälla lärcentrum anordnade kommunens grundläggande vuxenutbildning, SFI-undervisningen och en viss del av den gymnasiala vuxenutbildningen. Av övrig gymnasial vuxenutbildning hade Lernia fått uppdraget att genomföra allmänna ämnen, Miroi distansutbildningar och Didaktus vårdutbildningar. Avtalen med de externa anordnarna var treåriga (med start 2005-07-01) och kunde förlängas med ytterligare två år.

Vid 2008 genomfördes kommunal vuxenutbildning i Järfälla dels i egen regi av Järfällalärcentrum, dels av externa utförare. Järfälla lärcentrum hade hand om kommunens grundläggande vuxenutbildning, SFI-undervisningen, en viss del av den gymnasiala vuxenutbildningen och från och med ht 2008 Särvux. Av övrig gymnasial vuxenutbildning hade Lernia fått uppdraget att genomföra allmänna ämnen, Miroi distansutbildningar och Didaktus vårdutbildningar.  I april 2008 startades det även en regional sfx-utbildning, Sfinx, som var en utbildning för invandrande ingenjörer som studerade SFI och svenska som andra språk i kombination med studier på KTH och praktik. Utbildningen anordnades i samarbete med Stockholms kommun, KTH och näringslivet.

Under 2011 tog Utbildningsnämnden beslut om att delta i en gemensam upphandling av vuxenutbildning i länet vilket skulle medföra en större valfrihet för den vuxenstuderande att söka olika utbildningar i länet. För Järfälla Lärcentrum innebar detta att beställningen från nämnden inte skulle komma att styra utan att verksamheten skulle delta i det regionala utbudet som övriga utförare och då kunde konkurrera på samma villkor. Vid 2011 bytte utbildningscentrum namn till Vägledningscentrum och det påbörjades förberedelser för VUX 12, vilket skulle träda i kraft 1 juli 2012, i samarbete med beställaren. Från och med juni 2012 fick vuxenutbildningen nya styrdokument i form av ex. en ny skollag, en ny läroplan, nya kurs- och ämnesplaner och ett nytt betygssystem. Implementeringen av dessa ska ha pågått under hela förra året där detta arbete även fortsatte under 2013.

Vid 2013 ansvarade utbildningsnämnden för kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning (motsvarande grundskolan) och gymnasial vuxenutbildning. Under nämndens ansvar låg även undervisning för vuxna utvecklingsstörda (särvux) och svenska för vuxna invandrare (SFI). En tredjedel av de kursplatser som köptes under 2013 producerades av Järfälla lärcentrum och två tredjedelar av andra utbildningsanordnare som man hade upphandlat och skrivit avtal med. Under hösten 2013 fyllde Sfinx 5 år vilket firades på KTH med lärare, studerande och annan personal.

I slutet av 2014 upphörde utbildningsnämnden och ansvaret för vuxenutbildning togs över av kompetensnämnden från och med år 2015.

Vid 2015 ska kompetensnämnden ha haft ansvar för kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Nämnden hade också hand om särskild utbildning för vuxna (särvux) och svenska för vuxna invandrare (SFI). Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning genomförs dels i egen regi av Järfälla lärcentrum, dels, efter upphandling, av ett flertal externa utförare. Järfälla lärcentrum anordnade också kommunens SFI undervisning och särskild utbildning för vuxna, Särvux.

År 2017 hade kompetensnämnden fortsatt ansvar för den kommunala vuxenutbildningen i form av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Detta ansvar omfattade också särskild utbildning för vuxna (särvux) och svenska för invandrare (SFI). Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning anordnades dels i egen regi av Järfälla Lärcentrum, dels av ett flertal externa utförare, efter upphandling. Järfälla Lärcentrum hade också hand om kommunens särvux- och SFI-undervisning. Våren 2017 präglades verksamheten av den flytt som gjordes från Utbildningscentrum till Kompetenscentrum i H-huset i gymnasieskolans lokaler. Det var delar av Lärcentrum och Järfälla vägledningscentrum som flyttade ned till lokaler i H-huset.

Under 2018 firade komvux 50 år. Den sjuttonde maj 2018 firade Sfinx 10-årsjubileum med pompa och ståt på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) med tal av bland annat, gymnasie- och kunskapslyftminister Anna Ekström. Vid 2019 var Järfälla Lärcentrum kommunens egen utförare av vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

Under 2020 startade Järfälla Lärcentrum upp flera nya yrkesutbildningar:

·   En undersköterskeutbildning, där eleverna tidigt fick kontakt med arbetslivet och skapar ett professionellt nätverk redan under utbildningen. Järfälla hemtjänst tog emot delar av praktikanterna, men även privata aktörer deltog i utbildningen.

·   Äldreomsorgslyftet vilket var ett samarbete med socialförvaltningen. Utbildningen riktade sig till befintlig vårdpersonal, och finansierades av medel från socialförvaltningen. Äldreomsorgslyftet pågår till december 2021.

·   En barnskötarutbildning där flera kurser läses parallellt med undersköterskeutbildningen. I fördjupningsdelen av barnskötarutbildningen ingick fyra veckors praktik.

Enligt information från kommunens och Lärcentrums hemsidor år 2021 om vuxenutbildning i Järfälla så omfattas det av SFI-vuxenutbildning i svenska, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, Lärvux och yrkesutbildning för vuxna.

När det handlar om att få delta i SFI så behöver en person vara folkbokförd i Järfälla, ha personnummer (eller är EU-medborgare med samordningsnummer) och ha fyllt 16 år. Inom SFI-utbildningen så kan man läsa:

SFI – Svenska för invandrare (för alla)
SFY – Svenska i kombination med yrkesutbildning vilket är SFI med fokus på ett speciellt yrkesområde
(På Lärcentrum finns det SFY yrkesspår vilket är för yrkesområdena köksbiträde och kock)
SFX – Svenska för yrkesutbildade vilket är för de som har en yrkesutbildning eller vill starta företag.
(Inom SFX finns det på Lärcentrum också Sfinx – svenska för ingenjörer och arkitekter)
SVA – Svenska som andraspråk

När det handlar om grundläggande vuxenutbildning (grundvux) så är det utbildning som är anpassad för vuxna som motsvarar grundskolans åk 7-9. De kurser som erbjuds på grundläggande nivå, kurserna ges som delkurser och varje del betygsätts är svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Med gymnasial vuxenutbildning (gymnasievux) så handlar det om utbildning för en person som behöver komplettera för att få en gymnasieexamen, grundläggande behörighet eller särskild behörighet.

Lärvux är det samlingsnamn som används i Järfälla kommun för särskild utbildning för vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen anordnas av Järfälla lärcentrum och det finns kurser på både grundläggande och gymnasial nivå.

Gällande yrkesutbildningar för vuxna så är det ett färdigt kurspaket inom ett särskilt yrkesområde. Kurserna är på gymnasial nivå och kan ingå i en gymnasieexamen. Järfälla lärcentrum erbjuder två yrkesprogram vilket är undersköterska och barnskötare.

Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1976

Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1995-2001

Kompletterad och omarbetad av praktikant
Ulrika Nilsson 2008

Kompletterad av arkivadministratör
Klas Jonasson 2016

Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, 2021

Vuxenutbildningen (1968-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vuxenutbildningen (1968-)