Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Vuxenutbildningen (1968-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2001-10-09
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Samarbetsnämndens protokoll (sekretess)
A2 - Arbetsplats- och verksamhetsträffens protokoll
A3 - Projektledarträffens protokoll
A4 - Studiehandledarkonferensens protokoll
A5 - Ämneskonferens protokoll
A6 - MBL-protokoll (sekretess)
A7 - Mötesanteckningar från personalgrupper
B1 - Ej diarieförda utgående handlingar
B2 - Styrdokument
B3 - Verksamhetsberättelser
B4 - Meddelanden
B5 - Kopior av tjänstgöringsintyg/betyg
B6 - Kurskataloger
B7 - Publikationer
B8 - Egenproducerade informationsmaterial
C1a - Vuxenutbildningens diarier
C1b - Sökregister till diarier
D1a - Betygskataloger
D1b - Slutbetyg(betygskopior)
D1c - Avgångsbetyg etapp 3
D1d - Avgångsbetyg etapp 2
D1e - Betyg från yrkesutbildningar
D1f - Avgångsbetyg gymnasiet, 2-årig linje
D1g - Avgångsbetyg gymnasiet, 3-årig linje
D2 - Prövningsliggare
D3 - Närvarolistor
D4 - Elevkort
D5 - Elevlistor
D6 - Elev- och kursadministrativt system Pro Capita
D7 - Handlingar rörande arkivalier
D8 - Elevregister
D9 - Studieuppgifter för elever
D10 - Intyg
D11 - Särskild prövning
E1 - Ej diarieförda inkomna handlingar
E2 - Korrespondens (sekretess)
E3 - Ansökningar
F1 - Diarieförda handlingar (sekretess)
F2a - Scheman
F2b - Svar på nationella prov
F2c - Egenproducerade läromedel
F2d - Fotografier
F3 - Handlingar rörande personal
F4 - Handlingar rörande arbetsmiljö
F5 - Handlingar rörande projekt och utredningar
F6 - Handlingar rörande arrangemang
F7 - Handlingar rörande uppföljning och utvärdering
Ö1 - Handlingar rörande extern samverkan för Komvux
Ö2 - Elevrådets handlingar
Ö3 - Pressklipp

Vuxenutbildningen (1968-)

 
Historik för
Vuxenutbildningen
1968-

Fnr 155
Skolstyrelsen startade Komvux (kommunal vuxenutbildning) i Järfälla i och med att Vuxenutbildningsstadgan trädde i kraft den 1 juli 1968. Stadgan innebar att alla kommuner enligt lag skulle bedriva vuxenutbildning för de invånare som ville komplettera sin utbildning på grundskolenivå och så småningom även på gymnasienivå. Undervisningen förlades till Kvarnskolan, men år 1970 flyttades utbildningen över till den nybyggda Jakobsbergsskolan där gymnasieskolans rektor tog över ansvaret.

I juli 1974 blev Komvux en egen skolenhet och fick egna lärartjänster. Läsåret 1980/81 nådde Komvux sin kulmen, med ungefär 3000 elever och 142 lärare (varav hälften var timanställda). ITK (Introduktionskurs för invandrarungdom) bedrevs hos Komvux från 1979, från och med höstterminen 1986 hade Komvux också administrativt ansvar för SFI (Svenska för invandrare), men förlorade utbildningen den 1 januari 2001 (SFI återgick dock i kommunal regi 2004 och bedrevs först vid YTC (Yrkestekniskt centrum) sedan vid Lärcentrum). Den 30 juni 1990 övertog Utbildnings- och arbetslivsnämnden Komvux då Skolstyrelsen upphörde. Den 1 januari 1992 övertog sedan Skolnämnden verksamheten och när nämnden sin tur upphörde vid årets slut 1994 tog Utbildnings- och kulturnämnden över.

Den kommunala vuxenutbildningen genomgick en stor organisatorisk förändring den 1 juli 2002 då verksamheten gick från att vara en skola till att bli en beställarenhet. Undervisningen lades ut på entreprenad och enskilda anordnare, först Liber som 2005 ersattes av Lernia, Lärcentrum och Miroi, kom att bedriva utbildningen för vuxna i kommunen, dock med Vuxenutbildningen som beställare. Även YTC (1999-) bedriver utbildning av vuxna med ansökning via Vuxenutbildningen. Sedan 2007 ligger Komvux under Utbildningsnämnden och utbildningen bedrivs idag vid Järfälla utbildningscentrum, Järfällavägen 102-104. Under läsåret 2006/07 hade Komvux i Järfälla cirka 1500 elever. En ny upphandling kommer att göras inför 2010 och nya förändringar förväntas i samband med denna. 2011 bytte utbildningscentrum namn till Vägledningscentrum.

Verksamhet:
Komvux verksamhet regleras av Skollagen (1985:1100), Förordning för kommunal vuxenutbildning (2002:1012) och Läroplanen 1994, samt lokala arbetsplaner. Komvux är ansvarig för att i egen regi eller via anordnare erbjuda ett brett utbud av kurser och utgångspunkten är individuella studiegångar. Utbildningen ska erbjuda:
- Grundläggande vuxenutbildning - motsvarar grundskolan.
- Gymnasial vuxenutbildning - gymnasieskolans program, allmänna och yrkesinriktade.
- Påbyggnadsutbildning - för personer som har grundläggande kunskaper men vill utveckla sin kompetens mot särskilt yrkesområde.

Handlingar:
De viktigaste handlingarna inom Vuxenutbildningen är betygskatalogerna, vilka förvaras i Vuxenutbildningens arkiv (Järfällavägen 102-104) då de ofta efterfrågas. Andra viktiga handlingar inom verksamheten är utbildningens information om sig själva och det kursutbud som erbjuds eleverna. Protokoll från utbildningens olika fora, samt utgående och inkommande handlingar utgör också en viktig del av arkivet. Diarier med tillhörande handlingar finns för åren 1968-1980, samt 1994-2001.

Handlingar från administrativa funktioner återfinns också, både i form av MBL-protokoll, men också i form av arbetsplaner och rutinbeskrivningar. I arkivet finns också handlingar om projekt som bedrivits med Vuxenutbildningen som delaktig part, samt evenemang som bedrivits på skolan. Ett återkommande evenemang som efterlämnat en stor dokumentation i arkivet är den engelska allsångsaftonen Music Hall, 1976-2004.

Vid ordnandet och förtecknandet av Vuxenutbildningens arkiv återfanns handlingar, främst protokoll, som varit viktiga för verksamheten men som idag ska återsökas i andra arkiv inom kommunen. Till dessa hör:
- Intagningsnämnden för kommunal gymnasial utbildning för vuxna 1971-1983, (Förteckningsnummer 64)
- Rektorskollegiet i Skolstyrelsens arkiv, (Fnr 110)
- SSA-rådet i Utbildnings- och arbetslivsnämndens arkiv 1987-1991, (Fnr 210) och Skolnämndens arkiv 1992-1993, (Fnr 212)
- SYO i Skolstyrelsens arkiv, (Fnr 110)
- Vuxenutbildningsrådet, (Fnr 186)
- Yrkesråden i Jakobsbergsskolans arkiv 1971-1984 samt 1989-1992
Handlingar rörande de anställda på Komvux återfinns i Skolstyrelsens arkiv (Fnr 110), i Personalnämnden I:s arkiv (Fnr 99), där också interna utbildningsprogram återfinns (serie F3).

Efter omorganisationen 2002 produceras inte längre en rad av ovanstående handlingar hos Vuxenutbildningen, utan istället hos respektive anordnare. Det gäller alla protokoll utom arbetsplats- och verksamhetsprotokoll som ersatt personalkonferensens protokoll, informationsmaterial (kataloger trycks dock fortfarande) och andra handlingar rörande undervisningen. Diarieföring förekommer inte efter 2002, men ska återinföras. Olika typer av betygsdokumentation finns dock kvar och utgör fortfarande de viktigaste handlingarna.

Sökvägar:
Arkivförteckning nr 155 (upprättad 1976, reviderad 1995-2001 och omarbetad och kompletterad 2008), Utbildnings- och kulturnämndens dokumenthanteringsplan från 1995-12-20, samt diariet till de fåtal diarieförda handlingar som finns i arkivet.

Sekretess:
Exempel på handlingar som kan omfattas av sekretess är rehabiliteringsärenden gällande personal i serien Diarieförda handlingar (F1), dessa lyder under Sekretesslagen kap 7 §11. Sekretess kan också röra ärenden gällande elever enligt SekrL kap 7 §9 i serien Samarbetsnämndens protokoll (A1) och lärare enligt SekrL kap 7 § 11 i serien Korrespondens (E2). Även förhandlingar enligt MBL (Medbestämmandelagen), MBL-protokoll (A5), kan omfattas av sekretess. För att anställda ska få insyn i förhållanden hos arbetsgivaren som kan vara av intresse för dem finns i SekrL kap 14 § 7 en sekretessbrytande regel för uppgifter som omfattas av sekretess enligt SekrL 6 kap §§ 1-5 och 7-8, 8 kap §§ 2 och 8-10 samt 7 kap § 10.

Gallringsregler:
Gallringsregler framgår av dokumenthanteringsplanen som fastställdes den 20 december 1995. Även "Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar rörande kommunernas och landstingens utbildningsväsende" (RA-FS 2002:2) är vägledande.

Ordnings- och förteckningsarbetet:
Då Vuxenutbildningens rektor, sedan starten 1968, omkom i en olycka 2004 lades de handlingar som förvarades i hans rum ner i lådor. En del av detta material, cirka 6 hyllmeter, hämtades till kommunarkivet. Handlingarna förvarades i pärmar och i enstaka fall i arkivboxar, men ibland även i plastpåsar eller löst på hyllorna. Materialet hade inte rensats eller gallrats och var inte heller avgränsat mot andra arkivbildare. Arkivet var med andra ord oordnat och ostrukturerat. Den ursprungliga ordningen har till viss del kunnat återställas, men handlingarna från arrangemanget Music Hall har på grund av tidsbrist inte kunnat ordnas. Eftersom det endast var en del av materialet som togs över till kommunarkivet är arkivet inte komplett och fler handlingar kan förväntas dyka upp.

Att en rad serier upphörde vid omorganisationen 1 juli 2002 framkom vid avstämning den 5 december 2008 med Gunilla Johansson (Komvux rektor) och Eivor Nordlund (administrativ handläggare). Som kan ses i förteckningen finns inom många serier luckor mellan volymernas sista år och omorganisationen, informationen ska kompletteras efter ytterligare inventering av det material som finns i Vuxenutbildningens arkiv, Järfällavägen 102-104 (se Åtgärdsplan, bilaga 2). Sedan 2011 heter vuxenutbildningen Järfälla vägledningscentrum.

Serierna förvaras i arkivboxar om ej annat anges.

Bilagor:
1. Grafisk beskrivning av Vuxenutbildningen
2. Åtgärdsplan
3. Diarieförda handlingar om Komvux och Vuxenutbildningen. Utdrag ur Utbildnings-, kultur och fritidsförvaltningens diarium (Platina) 2008-12-11.


Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1976
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1995-2001
Kompletterad och omarbetad av praktikant
Ulrika Nilsson 2008
Kompletterad av arkivadministratör
Klas Jonasson 2016

Vuxenutbildningen (1968-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vuxenutbildningen (1968-)