Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommunalnämnden/ Kommunstyrelsen/ Drätselkontoret/ Ekonomikontoret

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
C1 - Diariekort
C2 - Diarielistor
D1 - Sökregister
E1 - Donationsurkunden
E2 - In- och utgående skrivelser
E3 - Diarieförda handlingar
F1 - Arvfondsförbindelser
F2 - Lånereverser, upptagna lån
F3 - Låne- och borgenshandlingar
F5 - Kvitton gällande återlämnade säkerheter
F10 - Beslut om införsel
G1a - Huvudböcker
G1b - Bilagor till huvudböcker
G2 - Inventarieförteckning över förvaltningslokaler
G3 - Budgetavräkningar
G14c - Abonnentregister, anslutningsavgifter
G16a - Kostnadsslagsrapporter
G16b - Helårsstatistik
G17a - Fördelningskort
G17c - Kostnadsredovisning
G17d - Fördelningslistor
G17e - Månadsjournaler
G17ee - Månadsjournaler modell B
G17f - Årsjournaler
G18a - Avlöningslistor och lönelistor
G18b - Justeringar
G19 - Lönekort
G21 - Tjänstgöringsrapporter
G22a - Förordnanden/ Delegationsbeslut
G27 - GS-rutinen
G27a - Förteckningar över anställningsnummer i GS-rutinen
G27c - Dagsverkslistor K6 och G6
G27d - Handlingar rörande GS-personal, fördelningslistor
G27g - GS-rutinen, tjänstgöringsrapporter
G27h - Handligar rörande GS-personal, bilagor till tjänstgöringsrapporter
G27i - Lönespecifikationer och avlöningslistor, GS-rutinen
H1 - Kommunal statistik till SCB, Statistiska centralbyrån

Kommunalnämnden/ Kommunstyrelsen/ Drätselkontoret/ Ekonomikontoret

 

Historik för
Kommunalnämnden / Kommunstyrelsen
Drätselkontoret / Ekonomikontoret

Fnr 78

Drätsel är ett äldre ord för offentliga finanser och hur man förvaltar dem.
Kommunalkontoret var t o m 1964 ett av kommunalnämndens förvaltande organ. 1965 delades kommunalkontorets arbetsuppgifter upp i två förvaltningar - drätselkontoret och kommunalkansliet. Drätselkontoret kom att handha den ekonomiska verksamheten. 1971 ersattes kommunalnämnden av kommunstyrelsen, varunder drätselkontoret kom att lyda. Den 1 januari 1984 inrättades ekonomikontoret som övertog drätsekontorets verksamheter. Det beslutades av kommunfullmäktige den 12 december 1983 § 12. Löneavdelningen överfördes den 1 mars 1984 till personalkontoret och dess nämnd personalnämnden. Det beslutades av kommunstyrelsen den 14 februari 1984 § 61. Handlingarna ingår bland kommunstyrelsen diarieförda handlingar, ärendebeteckning 233/83 018. 060. 900. 930. Fr o m 1984 års lönehandlingar förvaras i arkiv för personalnämnden II. Övriga handlingar förvaras i det här arkivet. Den 1 mars 1991 övertog Uppdragskontoret bl a ekonomikontorets verksamhet. Uppdragskontoret kom att på uppdrag handlägga ärenden för alla kommunens myndigheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerade som uppdragskontorets styrelse fram till den 1 juli 1992 då uppdragsstyrelsen tillkom. I och med 1994 års utgång upphörde uppdragsstyrelsen och uppdragskontoret och verksamheterna överfördes tillbaka till kommunstyrelsen och den nybildade styrelsen för teknik och försörjning.

Förteckningen upprättad 1 mars 1968 av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson
Kompletterad i juli 1970 av arkivamanuens
Sigrid Runcis
Kompletterad och omarbetad 1978-1998 av assistent
Raine Salonen
Kompletterad och omarbetad av assistent
Ingalil Plahn & Ingela Moell 2009

Kommunalnämnden/ Kommunstyrelsen/ Drätselkontoret/ Ekonomikontoret

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommunalnämnden/ Kommunstyrelsen/ Drätselkontoret/ Ekonomikontoret