Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Besvärsnämnden (Bvn) (1962-1991)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Nämndens protokoll
C1 - Diariekort
E1 - Diarieförda handlingar

Besvärsnämnden (Bvn) (1962-1991)

 
Historik för
Besvärsnämnden
1962-1991

Fnr 13I besvärsnämndens verksamhetsberättelser 1968 anges "den 17 september 1962 beslutade kommunalfullmäktige att inrätta en kommunal besvärsnämnd med uppgift att upptaga och avgöra besvär över kommunstyrelsens eller annan kommunal nämnds beslut i tillsättningsentledigande- och disciplinärenden."
Under åren 1963-1983 hade 43 ärenden avgjorts i sak, av dessa har endast 6 inneburit upphävande av respektive nämnds beslut. I några fall har voteringar ägt rum. Ärendefrekvensen var i början mycket låg.
Den 11 juli 1990 inlämnade kommunfullmäktiges förste vice ordförande H T i Moderata samlingspartiet vägnar en motion om att besvärsnämnden snarast skulle nedläggas. Den var otidsenlig och stämde dåligt överens med kommunens nuvarande rekryterings och anställningspolitik.
Kommunjuristen framhöll i sitt svar att i förslaget till en ny kommunallag SOU 1990:24 föreslås att besvärsnämnderna läggs ned. Bl a anges att "nämnderna är ett udda inslag i systemet för överprövning av kommunala beslut. Ärendena skiljer sig från övriga ärenden och behandlar relationen arbetstagare - arbetsgivare. En meritvärdering kan omprövas i sak. Besvärsnämnden blir en extra besvärsinstans mellan det beslutande kommunala organet och kammarrätten."
Den 21 februari 1991 § 4 beslutade besvärsnämnden tillstyrka motionen med tllägget att den skulle läggas ned vid mandatsperiodens slut den 31 oktober 1991.
Den 10 juni 1991 § 147 beslutade kommunalfullmäktige att lägga ned besvärsnämnden. Handlingarna är diarieförda på kommunstyrelsens dnr 395/1990.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1993
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Besvärsnämnden (Bvn) (1962-1991)

Handlingarnas tid
1963--1991
Huvudsaklig tid
1962--1991
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
Sökmedel Arkivförteckning nr 13,diarier

Anmärkning

Besvärsnämnden (Bvn) (1962-1991)

Handling Anmärkning
Protokoll och beslut
Protokollsbilagor
Utgående handlingar (koncept), allmänt
Diarier