Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Styrelsen för teknik och försörjning (Stf) (1995-1998)

 
Fnr 221

Styrelsen för Teknik och försörjning tillkom 1995 och övertog olika verksamhetsområden från upphörda myndigheter: tekniska nämnden, räddnings- och civilförsvarsnämnden och uppdragsstyrelsen. Även viss verksamhet togs över från barn-, kultur- och fritidsnämnden (Järfälla fritidscenter).

De enheter som fanns inom Teknik och försörjning var Anläggningsavdelningen, Bygg- och serviceavdelningen, Fastighetsavdelningen, Järfälla fritidscenter och Brand- och räddningskåren.

Anläggningsavdelningens verksamhetsområden var Vägsektionen, Vatten- och avloppssektionen, Parksektionen, Natur/OSA sektionen och Schaktmassemottagningen. Vägsektionen ansvarade för drift och underhåll av kommunens gator och vägar. Vatten- och avloppssektionen hade ansvar för drift och underhåll av kommunens VA-nät. Inom sektionen fanns huvudkompetensen för nyanläggningar. Parksektionen hade ansvar för drift och underhåll av kommunens grönområden inom tätbebyggt område och markskötsel av kommunens egna fastigheter. Natur/OSA sektionen skötte kommunens friområden med i huvudsak statsbidragsbetald arbetskraft. Schaktmossemottagningen skedde vid Pingsttippen där även kommunens invånare kunde lämna trädgårdsavfall.

Bygg- och serviceavdelningens verksamhetsområden var Transportservice, Verkstadsservice, Fastighetsservice och Städservice. Transportservice stod som ägare av kommunens fordonsbestånd, utförde allehanda transporter och hyrde också ut olika fordonstyper till övriga verksamheter. Verkstadsservice var en kombinerad fordonsverkstad och smidesverkstad med tillhörande förråd och lager. Verkstaden utförde alla förekommande fordonsreperationer, konstruerade och lagade det mesta i järn, rostfritt och aluminium. Fastighetsservice hade ansvar för drift och skötsel av kommunens fastigheter, utförde en del av det planerade underhållet och hyrde ut vaktmästare till kommunens skolor. Städservice hade ansvar för kommunens lokalvårdare och utförde daglig städning i merparten av kommunens fastigheter.

Fastighetsavdelningens huvuduppgift var att tillhandahålla lokaler för de kommunala verksamheterna i egna eller inhyrda lokaler. Andra stora uppgifter var förvaltning av kommunens egna lokaler, kommunens mark och att ge service till kommunens exploateringsfunktion.

Järfälla fritidscenters verksamhetsområden var Järfälla simhall med gym, solarium, rutschbana, relaxavdelning, Järfälla Sporthall, Järfälla Ishall, Brukets skidbacke, kommunens idrotts- och friluftsanläggningar ex. fotbollsplaner, bad, motionsslingor, kommunens friskvård, lokalbokning och föreningsbidrag.

Brand- och räddningskårens verksamhetsområden var räddningstjänst, förebyggande brandförsvar, risk- och säkerhetsfrågor och ambulansverksamhet. Med räddningstjänst så handlade det om räddningsinsatser för att förhindra eller begränsa skador på människor och egendom eller i miljön inom Järfälla och Upplands-Bro kommuner. Förebyggande brandsvar handlade om åtgärder för att förhindra och begränsa skador mot brand ex. brandsyn, riskanalys, ritningsgranskning, råd och anvisningar, besiktningar, extern utbildning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Gällande risk- och säkerhetsfrågor så handlade det om att samordna beredskapsplaner för kommunledning och förvaltningen som ska bedriva verksamhet under kris, krig och beredskap samt planera utbildning och övning. Utveckling av kommunens riskhantering genom att samordna kommunens verksamheter inom internt skydd, skydd mot olyckor och civilt försvar. Ambulansverksamhet handlade om ambulanssjukvård inom Järfälla och Upplands-Bro kommuner. Det bedrevs som en kommunal resultatenhet på entreprenad åt Stockholms läns landsting. Två bemannade ambulanser fanns dygnet runt stationerade, en på vardera brandstationen i Jakobsberg och i Bro.

Ambulansverksamheten upphörde att vara i kommunal regi den 1 juni 1996 då uppdraget från Stockholms läns landsting övergick till en annan entreprenör. 1997 gick Järfälla kommun, Sollentuna kommun, Upplands-Bro kommun och Upplands-Väsby kommun ihop till ett gemensamt brandförsvar och bildade ett konsortium den 7 april 1997, namnet blev Kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Sollentuna kommun blev platsen för brandkårens ledning.

Den 1 juli 1997 övertog styrelsen för teknik och försörjning driftansvar för växel, reception, tryckeri, vaktmästeri och servering från kommunledningskontoret i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 1997-04-14 § 67 (Dnr 1997/188).

Vid 4 november 1997 fanns följande enheter inom styrelsen för teknik och försörjning:

Anläggningsavdelningens verksamhetsområden var Vägsektionen, Vatten- och avloppssektionen, Parksektionen, Natur/OSA sektionen samt Görvälns återvinningscentral och kommunens kompostanläggning. Vägsektionen ansvarade för drift och underhåll av kommunens gator och vägar. Vatten- och avloppssektionen hade ansvar för drift och underhåll av kommunens VA-nät. Inom sektionen fanns huvudkompetensen för nyanläggningar. Parksektionen hade ansvar för drift och underhåll av kommunens grönområden inom tätbebyggt område och markskötsel av kommunens egna fastigheter. Natur/OSA sektionen skötte kommunens naturreservat och friområden med i huvudsak statsbidragsbetald arbetskraft.

Bygg- och serviceavdelningens verksamhetsområden var Transportservice, Verkstadsservice, Fastighetsservice, Städservice och Kontorsservice. Transportservice stod som ägare av kommunens fordonsbestånd, utförde allehanda transporter och hyrde också ut olika fordonstyper till övriga verksamheter. Verkstadsservice var en kombinerad fordonsverkstad och smidesverkstad och utförde alla förekommande fordonsreperationer, konstruerade och lagade det mesta i järn, rostfritt och aluminium. Här ingick också förråd. Fastighetsservice hade ansvar för drift och skötsel av kommunens fastigheter, utförde en del av det planerade underhållet och hyrde ut vaktmästare till kommunens skolor. Städservice hade ansvar för kommunens lokalvårdare och utförde daglig städning i merparten av kommunens fastigheter. Kontorsservice handlade om växel, tryckeri, kommunalhusets reception, vaktmästeri och servering.

Fastighetsavdelningen hade ansvar för ekonomisk, förmögenhetsmässig och teknisk förvaltning av kommunens egna och i förekommande fall inhyrda fastigheter. Administrativa uppgifter som hyresdebitering, fastighetsregister, förvaltningsplaner, riskhantering, larmsystem m.m. utfördes av Fastighetsavdelningen. Vidare medverkade avdelningen i lokalresursplanering och lokalsamordning samt i investeringsbudgetprocessen vad avsåg planering, projektering och genomförande av projekt.

Järfälla fritidscenters verksamhetsområden var Järfälla simhall med gym, solarium, rutschbana, relaxavdelning, Järfälla Sporthall, Järfälla Ishall, Brukets skidbacke, kommunens idrotts- och friluftsanläggningar ex. fotbollsplaner, bad, motionsslingor, kommunens friskvård, lokalbokning och föreningsbidrag.


Den 1 januari 1999 bildades Kommunstyrelsens produktionsutskott. Den nya organisationen under produktionsutskottet övertog ansvaret för kommunens driftförvaltningar av Förskola och grundskola, Utbildning och kultur, Vård och omsorg samt Teknik och försörjning. Deras tidigare respektive styrelser upphörde därmed den 31 december 1998. Tanken var att försöka hålla isär kommunens- och nämndernas "dubbla roller", att dels vara ett myndightetsorgan och att dels ansvara för den egna regi-verksamheten.

Kommunstyrelsens produktionsutskott lades ned den 31 december 2002 efter fyra år. Kommunfullmäktige beslöt den 26 november 2001, § 270 att ansvaret för den egna regi-verksamheten skulle överföras från Kommunstyrelsens produktionsutskott tillbaka till respektive facknämnd; Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden. Från och med den 1 januari 2003 fungerar dessa nämnder även som en driftförvaltning för sina respektive verksamheter. Den så kallade beställar- och utförandemodellen blev därmed avskaffad. Teknik och försörjning flyttades från Kommunstyrelsens produktionsutskott till Kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 1 januari 2003.
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1999

Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, 2021

Styrelsen för teknik och försörjning (Stf) (1995-1998)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Styrelsen för teknik och försörjning (Stf) (1995-1998)