Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Miljövårdsrådet (1968-1976)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
C1 - Diariekort
C2 - Diarielistor
D1 - Listor över ledamöter och suppleanter
E1 - Diarieförda handlingar
K1 - Foton

Miljövårdsrådet (1968-1976)

 
Historik för
Miljövårdsrådet
1968-1976

Fnr 94Den 23 april 1968 lämnade R M en motion till kommunalfullmäktige om att ett miljövårdsråd borde inrättas. Den 9 december 1968 §260 beslöt kommunalfullmäktige att inrätta rådet. I reglementet dnr 139/69 -13 som antogs av kommunalfullmäktige den 28 april 1969 § 69, anges bl a att rådet skulle vara kommunens rådgivande och samordnande organ samt remissinstans i frågor om den yttre miljön och om möjligt bör olika fackområden, såsom luftvård med bullerfrågor, naturvård, vattenvård och samhällsplanering vara företrädda i rådet. Organisationsutskottet föreslog i en skrivelse till 1977 års budget att en utredning skulle tillsättas för att inkomma med förslag till bl a miljövårdsorganisation. Den 14 oktober 1976 §497, beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en sådan utredning.
Enligt utredningsrapporten daterad den 27 januari 1977 hade anknytningen till facknämnderna ej fungerat tillfredsställande.
Utredningen föreslog att ett organ med namnet miljöberedningen skulle inrättas, denna beredning skulle vara samrådsorgan i miljövårdsfrågor för flera nämnder. Den 20 juni 1977 § 176, faställde kommunfullmäktige instruktion för miljöberedningen. Dess förinnan hade miljövårdsrådet haft sitt sista sammanträde den 7 december 1976. Uppgifter om miljöberedningen finns i kommunstyrelsens dnr 552/1976 090. 950. Miljöberedningen höll sitt första sammanträde den 27 september 1977.
Den 1 januari 1980 övertog miljö- och hälsovårdsnämnden och den 1 juli 1983 miljö- och hälsoskyddsnämnden verksamheten.

Förteckningen upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa 1985
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1986

Miljövårdsrådet (1968-1976)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Miljövårdsrådet (1968-1976)