Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Miljöberedningen (1977-1980)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
C1 - Diariekort
C2 - Diarielistor

Miljöberedningen (1977-1980)

 
Historik för
Miljöberedningen
1977-1980

Fnr 91Miljöberedningen övertog 1977 miljövårdsrådets verksamheter. Miljöberedningen höll sitt första sammanträde den 27 september 1977. Enligt instruktionen antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 1977 § 176, skulle miljöberedningen vara ett samrådsorgan i miljövårdsfrågor knuten till kommunstyrelsen. Miljöberedningen skulle ha nio ledamöter, ordföranden skulle
nomineras av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden, tekniska nämnden, hälsovårdsnämnden och fritidsnämnden skulle nominera två ledamöter vardera enlig kommunstyrelsens diarieförda handlingar dnr 552/76 090. 950. Den 18 september 1979 föreslog kanslichef B L i en skrivelse till kommunstyrelsens organisationsutskott att hälsovårdsnämnden fr o m 1 januari 1980 skulle ha ett samlat ansvar för hälso- och miljöärendena och att miljöberedningen skulle upphöra, så skedde också.
Den 1 januari 1980 övertog miljö- och hälsovårdsnämnden verksamheten. Det beslutades av kommunfullmäktige 1979 § 288 enligt dnr 413/79 018. 947. Den 1 juli 1983 började hälsoskyddslagen gälla varför nämnden kom att kallas miljö- och hälsoskyddsnämnden fr o m denna tidpunkt.

Förteckningen upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa 1985

Miljöberedningen (1977-1980)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Miljöberedningen (1977-1980)