Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Barkarbyskolan (1920-)

 
Historik för
Barkarbyskolan
1920-

Fnr 116



Då Skälbyskolan var klar för inflyttning 1959-02-16 flyttades klasserna 1b, 1c, 2b, 2c, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5c, och 7b över dit. Barkarbyskolan ingick t o m läsåret 1973/74 i samma rektorsområde som Skälbyskolan och Björkebyskolan.
T o m läsåret 1969/70 var Skälbyskolan rektorsskola och fr o m läsåret 1970/71 Björkebyskolan. Diarieföringen för hela rektorsområdet skedde på rektorsskolan varför diariekort, diarielistor och diarieförda handlingar från ovan nämnda tidsperioder ingår i Skälbyskolans respektive Björkebyskolans arkiv. Den äldsta delen av Barkarbyskolan uppfördes 1920. 1931 varen tillbyggnad klar och ht 1963 ännu en. Av praktiska skäl förvaras skolans arkivalier samlade, oavsett byten av huvudman.
2009 = F - årskurs 5



Skolhistorik (källa Järfällaboken)
1810-1845 Spånga-Järfälla. Trots skolstadgan 18/6 1842 som stadgade att varje församling skulle ha en egen skola hade detta ingen direkt påverkan på skolorganisationen i Spånga-Järfälla. År 1844 var det 68 st gossar samt 62 st flickor som var skolpliktiga i Järfälla. Dock var det många barn som vid den här tiden åtnjöt hemundervisning. 1844 var det 64 st från Järfäll som undervisades i hemmet.

1845 organiserades Järfällas första skoldirektion (dvs skolstyrelse) (kyrkoherden var ordförande). Församlingen köpte en skolbyggnad som renoverades och 10/5 1846 öppnades skolan för undervisning, det var Järfälla/Aspnäs skola.

Intill 1870-talet var Aspnäs den enda skolan i Järfälla. Tillfällig undervisning har dock bedrivits i Lövsta redan 1864, men först 1870 tillkommer en ny skola vid Görväln (den skolan läggs ned 1939). Sedan följer:
1879 Lövsta
1885 Långbacka/Veddesta skola. Från och med höstterminen 1915 flyttar småskolan till Barkarby, och folkskolan flyttar också dit höstterminen 1919.

1909 börjar Kallhäll skola sin verksamhet.

1915 Barkarby skola.

1936 Aspnäs skola byter namn till Jakobsbergs skola.



Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1980
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1989
Översedd av arkivarie
Bo Strömberg 2001
Anna Talling 2014

Barkarbyskolan (1920-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Barkarbyskolan (1920-)