Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Barkarbyskolan (1915-)

 
Historik för Barkarbyskolan
1915-

Fnr 116

Det ska redan år 1913 funnits förslag om att uppföra en skola i Barkarby. Dock fanns det olika åsikter om en skola i Barkarby och om då Veddesta skola skulle flyttas till Barkarby eller om det skulle byggas ett helt nytt skolhus. Genom inrättandet av folkskola och småskola i Lövsta och Barkarbys utbyggnad så ansågs sedan Veddesta inte längre ligga lika centralt. Detta då många barn kom från Skälby, Veddesta och Barkarby. Från hösttermin 1915 flyttade därför småskolan vid Veddestaskolan till Barkarby och från och med höstterminen 1915 hyrdes det en villa för småskolan vilket låg på Domarstigen 8 i Barkarby. Det skedde småskoleundervisning där till och med 1918. Småskolelärarinnan som höll i undervisningen var Anna Larsson vilket tidigare tjänstgjort vid mindre folkskolan i Veddesta.

Under läsåret 1918/1919 ordnades undervisningen så att både små- och folkskola läste i Veddesta skolhus, småskolan på förmiddagen och folkskolan på eftermiddagen. Från och med höstterminen 1919 flyttade folkskolan vid Veddesta skola till Barkarby. I januari 1919 beslutade kyrkostämman om flytt av Veddesta skolhusbyggnad till Barkarby. Man monterade då ned skolhuset efter vårterminen 1919 och flyttade det med häst och vagn till Barkarby. Man började bygga upp skolhuset i Barkarby men under återuppbyggnaden uppstod det en eldsvåda och skolbyggnaden brann ned. I november 1919 beslutade kyrkostämman det att ett nytt skolhus och lärarbostad skulle byggas. Genom detta så anordnades skolundervisningen för läsåret 1919/1920 tillfälligt i fattigstugan med dubbelläsning både för småskolan och folkskolan.


Höstterminen 1920 stod Barkarby skola (Barkarby folkskola, Barkarby småskola) färdigbyggd på den plats som det var tänkt att Veddestaskolans skolbyggnad skulle ha uppförts. Det kostade 158,000 kr att bygga skolan vilket innehöll två klassrum i bottenvåningen, en samlingsal, ett kommunalrum på övre våning och en slöjdsal i källarvåningen. Under år 1923 fick Barkarby skola dessutom en skolträdgård genom att det köptes in ett markområde vid skolan.

Under 1920-tal så skedde det en ökad befolkningsmängd i områdena Barkarby och Skälby vilket ledde till att skolan blev för liten. År 1931 så byggde man om skolan med bland annat fyra klassrum, gymnastiksal, skolkök och vaktmästarbostad. Vid 1938 köptes det även mark för att kunna bruka som lek- och idrottsplan. Det hann gå några år och sedan blev skolan igen under mitten av 1940-talet, för liten. Bakgrunden var att det skedde en stor villabebyggelse i Barkarby och Skälby. Man disponerade då om i skolans ursprungliga lokaler och från och med höst 1951 hyrde man även två lokaler vid Skälby gård för småskolan. Utöver detta så ska det också ha hyrts lokaler i Bostadsstiftelsen Barkarby hus. Lärarbostaden genomgick år 1950 ombyggnationer och tillbyggnationer.


När Skälbyskolan var klar för inflyttning den 16 februari 1959 flyttades klasserna 1b, 1c, 2b, 2c, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5c, och 7b över dit.

Vid 1963 uppfördes det en paviljong på skoltomtens norra del. Genom detta fick skolans plats med ytterligare sex klasser. År 1968 genomfördes det mer tillbyggnationer på skolan och det tillkom då ett envåningshus utmed Skälbyvägen för matsal och serveringskök. Det byggdes två nya hus för klassrum längs med Fasanvägen och emellan de två husen byggdes också ett hus för lärarrum, läkarmottagning, vaktmästarna med mera. Utöver detta så byggdes detockså, inne på gården med gavel mot Veddestavägen, ett hus för gymnastiksal och omklädningsrum.


Barkarbyskolan ingick t o m läsåret 1973/74 i samma rektorsområde som Skälbyskolan och Björkebyskolan. T o m läsåret 1969/70 var Skälbyskolan rektorsskola och fr o m läsåret 1970/71 Björkebyskolan. Diarieföringen för hela rektorsområdet skedde på rektorsskolan varför diariekort, diarielistor och diarieförda handlingar från ovan nämnda tidsperioder ingår i Skälbyskolans respektive Björkebyskolans arkiv.

Vid år 1992 hade Barkarbyskolan ca 260 låg- och mellanstadieelever. Den 12-13-14 oktober 1995 firade Barkarbyskolan sitt 75-års jubileum.

Den 1 januari 2001 kopplades Barkarby förskola och familjedaghemmen i Barkarby till Barkarbyskolan som blev en ny och större enhet. Det beskrivs om skolans verksamhet för år 2001 att Ugglebo var namnet på det hus där de yngsta barnen i åldrar 6-8 år hade sin tillhörighet. Barkarbyskolan ska då ha haft ca 400 elever. Skolans verksamhets beskrivs som att Steg 1: förskoleklass 1 och 2 med 6,7, 8 åringar i varje grupp, steg 2: år 3 och 4, steg 3: år 5 och 6, Det fanns fritidshem för barn i ålder 6-10 år, och fritidsklubb Ugglan för barn 10-12 år. Skolan hade också en resursklass för barn i behov av särskilt stöd, i åldrar 6-9 år och det var då upptagningsområde för hela Järfälla kommun.

Vid år 2005 hade skolan 325 barn från förskoleklass till skolår 6. Fritidshemmen hade 155 barn och fritidsklubben 66 barn inskrivna. Till och med 21 juli 2005 tillhörde också den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen med 10 barn till Barkarbyenheten. Från och med 1 augusti 2005 tillhörde den gruppen till resurscentrum. I december 2006 flyttade Barkarby förskola in i nya lokaler i skolbyggnaden och i de gamla förskolelokalerna på Helikoptervägen, startades det av enheten en ny förskola, Helikoptervägens förskola. För att kunna utöka behovet av förskoleplatser så fick skolan under 2006 tre klassrum ombyggda till förskola och genom detta utökades verksamheten med 50-55 förskoleplatser.

Från och med höstterminen 2009 blev Barkarbyskolan en F-åk 5 skola utifrån beslut i Bun om en ny skolorganisation i Järfälla kommun. Åren 2009-2011 Barkarbyenheten består av Barkarby förskola, Helikoptervägens förskola, Barbarbyskolan och pedagogiska omsorgen i Barkarby som består av fyra familjedaghem. Den 1 augusti 2010 upphörde familjedaghemmen i Barkarby.

Under år 2012 tillkom nya verksamheter till enheten Barkarby för- och grundskola (nytt namn 1 juli 2012) vilket var Dalens förskola (övertogs i mars 2012) och öppna förskolan i Barkarby (övertogs i juli 2012). Vid år 2013 hade enheten Barkarby för- och grundskola ca 510 barn och 75 anställda. Vid 2014 skedde det en förändring i enheten då Dalens förskola i mars 2014 blev en del av enheten Karlslunds förskola och grundskola. Enheten Barkarby förskola och grundskola bestod då av Barkarby förskola, Helikoptervägens förskola, Barkarbyskolan och öppna förskolan i Barkarby. HT 2020 var det ett 100-årsjubileum för skolan genom att skolans äldsta skolbyggnad är från 1920. Barkarbyskolan är i dagsläget den andra äldsta fortfarande existerande skolan i Järfälla kommun. HT 2020 blev Barkarbyskolan en F-åk 6 skola genom kommunens nya skolorganisation.


Av praktiska skäl förvaras skolans arkiv samlat, oavsett byten av huvudman.

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1980
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1989
Översedd av arkivarie
Bo Strömberg 2001
Anna Talling 2014
Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, januari 2021

Barkarbyskolan (1915-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Barkarbyskolan (1915-)