Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommunalhus, polis- och brandstation, byggnadskommitté (1942-?)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F5 - Entrèprenadkontraktshandlingar, Kommunalhus, Polis- och brandstation, Jakobsberg 2:100-2:101, Sturevägen

Kommunalhus, polis- och brandstation, byggnadskommitté (1942-?)

 
Historik för
Kommunalhus, polis- och brandstation,
byggnadskommitté
1942-

Fnr 27Fastigheterna Jakobsberg 2:100-2:101 på Sturevägen i Hammarområdet i Jakobsberg var inköpta för komuunalhus och polis- och brandstation. Kommunalhuset byggdes ej.
En byggnadskommitté utsågs. Dess första protokoll är daterat den 5 maj 1942 och upptar bl a förslag till polisstation, brandstation, två rum för kommunalnämndens expedition, två rum till fattigvårdsstyrelsen, tre andra nämndrum, en väntsal, en sessionssal för kommunfullmäktige rymmande 50 personer och en allmän samlingssal. Vidare borde lunchrum, expeditionslokaler för sjukkassan och elektriska distributionsföreningen samt arkiv för den kommunala avdelningen ca 50 kvadratmeter inrymmas. Önskvärt vore att läkarmottagningen och sockenbiblioteket fick lokaler i byggnaden.
protokollen före den 30 september 1942 är endast för kommitterade för kommunalhusbyggen.
I protokoll den 2 december 1942 redogjordes för planeringen. Bl a anges att polis- och brandstationen skulle förläggas i en envåningsbyggnad och kommunalhuset i en tvåvåningsbyggnad. Värmecentralen skulle ligga i tvåvåningsbyggnaden och vara gemensam för båda byggnaderna. I protokoll från den 10 mars 1943 nämns bl a att ritningsförslag inkommit.
Enligt kommunalfullmäktiges protokoll den 18 mars 1944 § 20 erbjöd sig C C att skänka mark till kommunalhus samt polis- och brandstation på fastigheten Jakobsberg 2:118. Enligt kommunalfullmäktiges protokoll den 15 april § 29 avböjdes gåvan eftersom kommunen redan hade en tomt.
Enligt kommunalfullmäktiges protokoll den 30 september 1944 § 58 beslutades att ansöka om byggnadslov hos länsstyrelsen för fastigheterna Jakobsberg 2:100-101. Enligt kommunalfullmäktiges protokoll den 6 april 1946 § 26 avslog Statens Arbetsmarknadskommission byggnadstillstånd för kommunalhusbygget. Kommunalfullmäktige beslöt att uppdra åt byggnadskommiten att anföra besvär hos Kungl. Maj.
Av kommunalfullmäktiges protokoll den 19 augusti 1946 § 50 framgår att ansökan om byggnadstillstånd för kommunalhus avslogs.
Enligt protokoll från den 24 mars 1945 beslutades att hemställa kommunalfullmäktige att byggandet av polis- och brandstation skulle påbörjas omedelbart sedan detaljritningarna blivit färdigställda och godkända.
Den 22 augusti 1945 beslutade kommitterade att utlysa byggandet av huset på entreprenad. Kontraktet för byggentreprenaden undertecknades den 4 oktober 1945.
Enligt Järfällaboken invigdes polis- och brandstationen 1946.
Enligt byggnadskommittens odaterade protokoll närmast före den 7 november 1946 skulle överenskommas om arbetet med att få kommunalhuset byggt så snart som möjligt skulle fortgå eller nedläggas under obestämd tid. det nedlades under obestämd tid.
Byggnadskommitten för Barna- och mödravårdcentralen kom att bygga ett hus 1946-1948 där kommunförvaltningen 1949 inrymdes.
Järfälla kommuns Fastighets AB lät 1960 bygga det nya kommunalhuset på tomten Jakobsberg 2:1189-1190, Vasaplatsen 9-11 i Jakobsberg.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1990

Kommunalhus, polis- och brandstation, byggnadskommitté (1942-?)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommunalhus, polis- och brandstation, byggnadskommitté (1942-?)